2014/15
V rámci semináře student zpracovává BP dle zadání BP. Provede rešerší literatury a dalších zdrojů z domácích i zahraničních knihovnických databází, s vedoucím BP upřesňuje strukturu práce. V teoretické části stanovuje a analyzuje hlavní problémy, úkoly a zásadní pojmy zpracovávané v BP. Student navrhuje případnou výzkumně-aplikační část bakalářské práce.
Předmět uvádí do problematiky filosofie a jejího vztahu k vědě, hodnocení, jednání. Tvoří základ pro hodnotový systém v ošetřovatelství. Umožňuje poznat základní oblasti filosofie. Podává informace o filosofických koncepcích člověka a základních filosofických přístupech v péči o zdraví člověka.
Seznamuje s potřebou multikulturního přístupu v péči o individuální potřeby člověka, respektování práva na vlastní kulturní hodnoty, víru a přesvědčení. Cílem předmětu je porozumět pojmům etnicita, kultura, duchovno, víra, náboženství, poznat základní charakteristiky vybraných etnických, kulturních a náboženských skupin, umět přizpůsobit ošetřovatelskou péči jednotlivcům, rodinám i komunitám těchto minoritních skupin.
Obsahem předmětu je historickým vývoj ošetřovatelství u nás a ve světě, multikulturní dimenze ošetřovatelské péče o individuální potřeby člověka, rodiny a komunity, ošetřovatelské teorie, teoretické ošetřovatelské modely a jejich koncepce, formy a metody poskytování ošetřovatelské péče, vývojové trendy v ošetřovatelství. Cílem předmětu je získat důkladné vědomosti o předmětu ošetřovatelství jako o moderní vědní disciplíně, uplatnit vědomosti v medicíně a ošetřovatelství.

Předmět rozšiřuje poznatky z didaktiky, procvičuje jejich praktickou aplikaci při edukaci nejen pacientů, ale i ošetřovatelského personálu. Cílem je získat zkušenosti a základy dovedností pro realizaci zdravotní výchovy ve zdravotnických a dalších společenských institucích.