2016/17
Zásady navrhování výrobků, hlediska technologická a ekonomická, moderní způsoby návrhu (CAD/CAM systémy), způsoby hodnocení výrobků, teoretický rozbor, experimentální metody, aplikace CAD/CAM/CIM systémů. Vady plastových dílů, popis, možnosti eliminace.
Metody výpočtu používané při simulacích technologických procesů probíhajících při zpracování plastů, tváření, slévání a svařování kovů. Vstupní konstrukční a materiálové modely, možnosti výpočtů a přesnost výsledků ze simulací. Praktická práce se simulačními programy, trendy a novinky v oboru. Metody ověření vypočtených hodnot s reálnými procesy.
Svařování je definováno jako zvláštní proces, kdy velmi malá oblast spoje zásadním způsobem ovlivňuje vlastnosti celku. Tento proces je pak charakterizován jako superpozice teplotního a deformačního účinku na základní materiál. Vysvětleny jsou metalurgické základy metod svařování a pájení, termomechanika technologických pochodů, vlivy proudění a materiálových vlastností, ale i doprovodné jevy, jako vznik svarových napětí a deformací a vad svarových spojů. Teoretické poznatky jsou aplikovány pro svařování a pájení různých typů materiálů se zřetelem na výběr vhodné metody a technologického postupu.
Předmět se zabývá vlastnostmi a zpracováním materiálu v polotovary nebo výrobky. Obsahuje technologie slévání, svařování a povrchových úprav, základy a metodiku tváření kovů, lisování práškových kovů, zá-kladní způsoby zpracování termoplastů, základy technologie obrábění, jednotlivé způsoby obrábění nástroji s definovanou a nedefinovanou geometrií břitu, nekonvenční metody obrábění, základy automatizace obrá-bění a obecné základy montážní technologie. Seznamuje posluchače s teoretickými základy jednotlivých oborů, s vlastními technologiemi, jejich souvislostmi ve výrobním procesu.
Charakteristika a rozdělení strojů a zařízení pro slévání , tváření a svařování kovů a zpracování plastů. Stroje pro přípravné operace, výrobní stroje a stroje pro dokončovací operace včetně periférií. Hodnocení vhodnosti daného stroje (zařízení) pro výrobu, výrobní produktivita a kvalita výsledných dílů. Zařízení využívané při velkosériové výrobě určené k zajištění přesnosti vý-sledného produktu a ke zvýšení produktivity (roboty, přípravky, polohovadla).
Základy mechaniky tváření kovů. Principy jednotlivých technologií, průvodní jevy v procesu tváření. Lisování práškových kovů. Technologické podmínky tvářitelnosti tavenin plastů. Základní způsoby zpracování termoplastů a reaktoplastů. Podrobný sylabus předmětu je uveřejněn na www.ksp.tul.cz
Základy mechaniky tváření kovů. Principy jednotlivých technologií, průvodní jevy v procesu tváření. Technologické podmínky tvářitelnosti tavenin plastů. Základní způsoby zpracování termoplastů a reaktoplastů. Podrobný sylabus předmětu je uveřejněn na www.ksp.tul.cz
Základy fyziky polymerů, jejich chemická a fyzikální podstata, molekulární a nadmolekulární struktura plastů, termodynamické a viskoelastické vlastnosti plastů. Fyzikální, mechanické, te-pelné, elektrické, optické, chemické a fyziologické vlastnosti plastů. Nejdůležitější druhy plastů, kompozitní materiály s polymerní matricí, polymerní směsi, polymerní nanomateriály a inte-ligentní polymerní materiály a systémy. Aplikace plastů v technickém průmyslu.
Charakteristika plastikářských technologií. Termodynamické vlastnosti plastů (přechodové tep-loty, vlastnosti p-v-T). Teorie reologie tavenin plastů (mocninový zákon, viskoelasticita tavenin). Bagleyovy vztahy. Teorie přenosu tepla v technologických procesech (ohřev a chlazení, zdroje tepla, regulace teploty). Přípravné operace: mletí a příprava směsí, sušení, předehřev hmoty. Teoretické základy nejdůležitějších technologií: vstřikování termoplastů, vytlačování termoplastů, výroba dutých těles z plastů, tepelné tvarování desek. Teoretické řešení dějů odehrávajících se na šneku, charakteristika šneku, hubice a stroje, konstrukce strojů, speciální způsoby zpracování plastů - multikomponent, sendvičové vstřikování, GIT, WIT, atd. Zpracování reaktoplastů: lisování, přetlačování, vstřikování, laminování. Lehčené plasty. Zpracování kapalných systémů (odlévání, natírání) a kaučuků. Ekonomická a ekologická hlediska zpracování plastů.