2016/17
Cílem předmětu je vést studenta při zpracování konkrétního tématu bakalářské práce. Seznámit studenta s normami a formálními náležitostmi (ČSN ISO 690, ČSN ISO - část 2 a ČSN ISO 5966), podle kterých se závěrečná práce zpracovává. Připravit studenta na obhajobu bakalářské práce.
V rámci předmětu se studenti seznámí s problematikou z oblasti: konstrukce a vzorování tkanin, vlivu vstupních parametrů tkaniny na strukturu a chování tkaniny z hlediska výrobního procesu tkaní a výsledných vybraných mechanických a užitných vlastností, plošné a prostorové geometrie tkaniny, analýzy vnitřního uspořádání nití v plátnovém a neplátnovém provázání, definice zvlnění, setkání a deformace nití v příčném řezu tkaninou, struktura tkaniny versus užitné a mechanické vlastnosti.
Předmět je zaměřen na přípravu materiálu pro osnovní pletení, konstrukci osnovních pletařských strojů, charakteristiky a použití. Cílem předmětu je rovněž seznámit studenty s těmito oblastmi: technologie výroby a vzorování osnovních pletenin, speciální technologie používané v osnovním pletení, základní způsoby výrob osnovních pletenin pro technické účely, základy struktur a vazeb osnovních pletenin. Studenti se rovněž seznámí se zpracováním žakárového návrhu osnovní jednolícní pleteniny s využitím softwaru DesignScopeVictor Raschel.
Předmět navazuje na základní předmět Technologie I. V rámci předmětu si studenti prohloubí znalosti týkající se výroby příze. Jsou rozebírány jednotlivé technologické stupně výroby příze (rozvolňování, čištění, mísení, mykání, protahování, česání, konvertorová technologie přípravy pramene, předpřádání, prstencové dopřádání, rotorové dopřádání, nekonvenční způsoby výroby příze, skaní) s ohledem na zpracovávaný materiál. Je analyzován vliv jednotlivých operací na vlastnosti jak výsledného produktu, tak finální příze.
V rámci předmětu se studenti seznámí se základními oblastmi struktury a vlastností textilií dle tematiky v uvedeném přehledu přednášek.

Hlavním cílem předmětu vyučovaném v anglickém jazyce je poskytnout studentům hlubší pohled na textilní problematiku v oblasti textilního inženýrství a textilní a oděvní technologie od vlákenné suroviny až po plošné textilie využívané jak v oděvnictví, tak v technických aplikacích, včetně zdravotnických textilií. V rámci předmětu jsou prezentovány nosné oblasti oborů textilní technologie a oděvnictví: předení, tkaní, pletení, netkaných textiliích, zušlechťování a oděvnictví.

V rámci předmětu se studenti seznámí s problematikou z oblasti: tkaní a přípravy materiálu pro tkaní; sled operací v přípravně - zejména soukání, snování, šlichtování a navádění, charakteristiky prošlupu a způsoby tvorby prošlupu pomocí listového a žakárského zařízení; prohazování útku do prošlupu - způsoby a jejich princip; postupy při konstrukci a projektování listových a žakárských tkanin.

Cílem předmětu je poskytnout základní informace o textilních technologiích související s výrobou délkových a plošných textilií. Jsou vysvětleny základní technologické operace předení, tkaní a pletení s ohledem na zpracovávaný materiál a následnou aplikaci finálního výrobku.

Předmět umožní studentům všech specializací získat základní představy o technologických procesech v textilní oblasti. To je nezbytné pro porozumění materiálům, procesům a výrobkům specifickým v oblasti jejich specializace. Předmět je vyučován v anglickém jazyce, anglická terminologie pomůže studentům ve čtení a sledování zahraniční literatury v průběhu zpracování bakalářské/diplomové práce.

V rámci předmětu se studenti seznámí s problematikou z oblasti: žakárského prošlupního ústrojí a možností řadění, žakárského vzorování a konstrukci tkanin (2D a 3D konstrukce tkanin), přípravu a zpracování předlohy žakárské tkaniny, využití CAD systému ve vzorování žakárských tkanin, žakárské techniky pro realizaci tkaniny se zaměřením se na jednoduché, víceútkové, víceosnovní a vícenásobné tkaniny.