2017/18
Předmět seznamuje studenty s typy slévárenských forem, jejich konstrukcí a výrobou. Dále se zaměřuje na teorii sdílení tepla v procesu lití a její aplikaci pro výpočty tepelných bilancí forem. Klasifikace tvářecích nástrojů. Volba materiálu a pevnostní výpočet základních konstrukčních prvků tvářecích nástrojů. Zásady pro volbu konstrukčního řešení ve vztahu k požadovaným pa-rametrům výrobku a sériovost výroby. Základy konstrukce nástrojů pro plošné tváření (střižné, ohýbací a tažné). Základy konstrukce nástrojů pro objemové tváření (protlačovací a kovací ná-stroje). Bezpečnost tvářecích nástrojů.
Zásady navrhování výrobků, hlediska technologická a ekonomická, moderní způsoby návrhu (CAD/CAM systémy), způsoby hodnocení výrobků, teoretický rozbor, experimentální metody, aplikace CAD/CAM/CIM systémů. Vady plastových dílů, popis, možnosti eliminace.
Příprava pro vypracování diplomové práce. Práce s vědeckou literaturou. Vypracování a obhajoba samostatné odborné práce. Podrobný sylabus předmětu je uveřejněn na www.ksp.tul.cz
Předmět seznamuje posluchače s metodickými postupy vedoucími k zajištění jakosti při výrobě svařovaných konstrukcí. Jedná se vysvětlení a popis celého procesu výroby svařovaných konstrukcí od návrhu a konstrukčního zpracování, přes výběr materiálu a vhodné metody svařování, až po určení únavové životnosti. Dále je předmět zaměřen na popis a aplikace progresivních technologií vhodných pro malo i velkosériovou výrobu svařovaných konstrukcí.
Teoretické základy chemických a tepelných procesů ve slévárenských formách, aplikace zákonů hydromechaniky na proudění tavenin ve vtokových soustavách forem, aplikace výpočtů zákonů, návrh vtokových soustav.Tepelné procesy ve slévárenských formách, sdílení tepla a jeho aplikace. Stanovení teplotních polí ve stěně formy. Fyzikálně- chemické zákonitosti krystalizace a tuhnutí odlitků a jejich výpočty. Aplikace dilatačních jevů v jednotlivých fázích utváření odlitku ve slévárenských formách. Teplotní nehomogenita odlitků a vznik a odstraňování vnitřních pnutí v odlitcích. Kvalita odlitků.
Předmět rozšiřuje a aplikuje teoretické základy slévárenství do oblasti metalurgie a přípravy slévárenských slitin. Na základě fyzikálně-chemických procesů je prováděn způsob tavení a mi-mopecní konečné úpravy tavenin. Předmět je orientován na fyzikální procesy, které se uplatňují při výrobě litin, oceli na odlitky, slitin Al, Zn, Mg, Cu, Ni, Mg a Ti . Zahrnuje také principy vakuové metalurgie. Pojednává o fyzikálních principech kontrolních metod využívaných v praxi.
Předmět se zabývá vlastnostmi a zpracováním materiálu v polotovary nebo výrobky. Obsahuje technologie slévání, svařování a povrchových úprav. Seznamuje posluchače s teoretickými základy jednotlivých oborů, s vlastními technologiemi, jejich souvislostmi ve strojírenské výrobě. Slévávání: materiály na odlitky, slevárenské vlastnosti, tavení slévárnských slitin, mimopecní metalurgie, výroba forem, automatizace, progresivní technologie. Svařování: svařitelnost, metalurgie prř svařování,svařování plamenem, obloukem, MIG/MAG, odprem, speciální metody svařování. Povrchové úpravy: koroze, rozdělění, podstata koroze, metody protikorozní ochrany Podrobný sylabus předmětu je uveřejněn na www.ksp.tul.cz
Základy mechaniky tváření kovů. Principy jednotlivých technologií, průvodní jevy v procesu tváření. Lisování práškových kovů. Technologické podmínky tvářitelnosti tavenin plastů. Základní způsoby zpracování termoplastů a reaktoplastů. Podrobný sylabus předmětu je uveřejněn na www.ksp.tul.cz
Základy fyziky polymerů, jejich chemická a fyzikální podstata, molekulární a nadmolekulární struktura plastů, termodynamické a viskoelastické vlastnosti plastů. Fyzikální, mechanické, te-pelné, elektrické, optické, chemické a fyziologické vlastnosti plastů. Nejdůležitější druhy plastů, kompozitní materiály s polymerní matricí, polymerní směsi, polymerní nanomateriály a inte-ligentní polymerní materiály a systémy. Aplikace plastů v technickém průmyslu.
Charakteristika plastikářských technologií. Termodynamické vlastnosti plastů (přechodové tep-loty, vlastnosti p-v-T). Teorie reologie tavenin plastů (mocninový zákon, viskoelasticita tavenin). Bagleyovy vztahy. Teorie přenosu tepla v technologických procesech (ohřev a chlazení, zdroje tepla, regulace teploty). Přípravné operace: mletí a příprava směsí, sušení, předehřev hmoty. Teoretické základy nejdůležitějších technologií: vstřikování termoplastů, vytlačování termoplastů, výroba dutých těles z plastů, tepelné tvarování desek. Teoretické řešení dějů odehrávajících se na šneku, charakteristika šneku, hubice a stroje, konstrukce strojů, speciální způsoby zpracování plastů - multikomponent, sendvičové vstřikování, GIT, WIT, atd. Zpracování reaktoplastů: lisování, přetlačování, vstřikování, laminování. Lehčené plasty. Zpracování kapalných systémů (odlévání, natírání) a kaučuků. Ekonomická a ekologická hlediska zpracování plastů.