Logolink

Cíl: Předmět přbližuje studentům podrobněji jednotlivé formy marketingové komunikace firmy: reklamu, osobní prodej, vztahy s veřejností, podporu prodeje, přímý marketing, výstavnictví a sponzoring.    

Anotace: Student získá znalosti v souladu s požadavky a náplní předmětu, - pochopí marketingovou komunikaci v souvislosti s  marketingem, vztah marketingové komunikace k marketingovému mixu - pochopí vztah mezi reklamou,osobním prodejem, Public relations, sponzoringem, výstavnictvím,přímým marketingem,databázovým marketingem,přímým prodejem, podporou prodeje a ostatní formami marketingové komunikace - naučí se metody a postupy pro řešení problémů v oblasti marketingové komunikace v praxi - komunikační proces,tvorba komunikační strategie v podniku,rozpočtování marketingové komunikace.            

Návaznost: Studium ekonomie, podnikové ekonomiky, managementu, financí. Absolvování předmětu Marketing,základní marketingové znalosti.           

Požadavky:

Podmínky pro získání zápočtu:
- účast na cvičeních - 80%
- prezentace a odevzdání seminární práce ve skupině na dané téma

Zkouška písemná z probírané látky
- minimální požadavek 70 %

Jeden vzorový test - nejlépe jako na přijímačkách