Student skládá zkoušku na jazykové úrovni C1 v oblasti receptivních řečových dovedností (poslech a čtení s porozuměním) a na úrovni B2 v oblasti produktivních dovedností (ústní a písemný projev) dle Evropského referenčního rámce pro cizí jazyky: Student dokáže sledovat delší promluvy na abstraktní a složitější témata, má rozsáhlou funkční slovní zásobu, dokáže efektivně pracovat s výkladovým jednojazyčným slovníkem. V produktivních dovednostech se vyjadřuje srozumitelně a podrobně o široké škále témat. Student je schopen studovat z cizojazyčné literatury a kriticky ji hodnotit. Na konci semestru student dále odevzdá seminární práci, kterou vypracuje na základě odoborné literatury. Tento text slouží jako podklad následné jazykové zkoušky.