Topic outline

 • Všeobecné informace

  Opravný test

  V systému STAG je na 1.6. od 13:00 vypsán termín opravného testu jako "Zápočet před zkouškou". Komu chybí k získání zápočtu z dynamiky nějaká ta desetinka bodu, tak se prosím na tento termín přihlaste. Tématem písemné práce bude dynamika soustav těles (uvolňovací metoda, redukční metoda, popř. kmitání).

  Uznání zápočtu

  Uznávají se pouze zápočty získané na cvičeních v letním semestru 2020. Pro uznání zápočtu napište žádost na sekretariát KMP veronika.trnkova@tul.cz do 14.3. 2021. K žádosti je nutné přiložit zápisový list.

  Organizace zkoušky

  Studenti, kteří musí mít splněny studijní povinnosti do konce května 2022, budou mít předtermín 16. května v 8:00 v G202. Pokud nebudete mít do data zkoušky zápočet, konzultujte včas možnost získání zápočtu s cvičícím nebo přednášejícím.

  Na zkoušku si doneste dvojlist papíru (vytržený ze sešitu A4, nebo přehnutou A3), papíry na psaní a ideálně barevné tužky. U zkoušky je nutné se prokázat identifikačním průkazem. V průběhu zkoušky je zakázáno používat mobilní telefony, chytré hodinky, kalkulačky a pod.

  Zkouška se skládá ze tří příkladů (dyn. bodu, tělesa, soustav těles a kmitání) a teoretické otázky. Výsledky zkoušky mohou být následně osobně konzultovány s každým studentem zvlášť (ústní část zkoušky).

  Známka za 4 z jednoho příkladu neznamená automatické hodnocení neuspěl z celé zkoušky. V případě prokázání zásadních neznalostí při ústní části bude student hodnocen za 4 nehledě na výsledky písemné části.

  Podmínky k získání zápočtu

  Zápočet získají studenti kteří získají v průběhu semestru 2.5 bodu a více a zároveň s max. 3 absencemi (absence není nutné omlouvat). V případě vážných důvodů může cvičící na základě svého uvážení zvolit individuální přístup k nahrazení nadbytečných absencí.

  V průběhu semestru se budou psát 4 písemné práce (po dohodě s cvičícím lze nahradit semestrální prací). Každá bude hodnocena v rozsahu 0-1 bod s dělením na 0.1 bodu.

  Za aktivní účast na hodině (správnou odpověď na položenou otázku) může cvičící připsat až 0.2 bodu nebo 0.1 bodu strhnout (pokud student na otázku odpoví špatně). 

  Nejhorší písemnou práci si může student nahradit náhradním testem. Náhradní test se bude psát v prvním týdnu zkouškového období a bude pouze jeden (společný pro všechny kroužky).

   

 • Cvičení

 • Studijní opory