Topic outline

 • V tomto kurzu pracují studenti prezenčního i kombinovaného studia. 

  Kurz je proto rozdělen na sekce:

  1. SEKCE PRO STUDENTY KOMBINOVANÉHO STUDIA

  2. SEKCE PRO STUDENTY PREZENČNÍHO STUDIA

 • SEKCE PRO STUDENTY KOMBINOVANÉHO STUDIA

 • SEKCE PRO STUDENTY PREZENČNÍHO STUDIA

 • 1

  Název projektu: Učitelem moderně a odborně – podpora učitelského vzdělávání na FP TUL
  Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_38/0006908
 • Popis inovace seminářů předmětu Úvod do pedagogické praxe pro primární vzdělávání

 • Úkoly v rámci inovace Úvod do pedagogické praxe pro primární vzdělávání

  Inovace předmětu Úvod do pedagogické praxe pro primární vzdělávání (UPP-Z) má komplexní charakter s důrazem na návaznost a gradaci jednotlivých aktivit v rámci seminářů.

  Výstupem inovace jsou studentská portfolia, která dokladují inovativní přístup při násleších na fakultních školách i při reflexích a práci v seminářích.

  Mezi stěžejní inovace předmětu UPP-Z  lze zařadit:

  1)     Práce s hospitačním archem nejen při samotných násleších, ale i při seminářích

  Před náslechem ve vzdělávací instituci se studenti seznámí s postupem náslechu. Napíší 3-5 jevů, které lze pozorovat při výuce. Pomocí diskuzní formy tvoří strukturu pozorování a zapisují stěžejní momenty, kterých by si měli všímat. Vzhledem ke skutečnosti, že studenti v 1.ročníku nejsou vybaveni didaktickými znalostmi, tato aktivita cílí na intuitivní práci a diskuzi ve skupině na téma učitel a komunikace ve třídě. Předmětem pozorování není obsah učiva.

  Cílem této aktivity je, na základě diskuzní formy práce, společná tvorba funkčního náslechového archu, který bude využit při násleších a bude obsahovat důležité aspekty  pozorování.

  2)     Reflexe náslechů formou skupinových aktivit

  Studenti se učí ve skupinách po každém náslechu na ZŠ (běžné nebo speciální) reflektovat shlédnutou hodinu s důrazem na profesní, pedagogické a osobnostní kompetence učitele v diferencovaných podmínkách jednotlivých škol a tříd.

  Cílem této aktivity je efektivně používat metodu pozorování a třídit sledované jevy dle různých kritérií.

  3)     Interpretace shlédnutých jevů ve výuce

  Popsat  a analyzovat shlédnuté výchovné nestandardní jevy ve výuce se učí studenti po každém náslechu ve školách.

  Studenti si vyberou konkrétní pedagogickou situaci, kterou zažili v rámci své praxe v roli  pozorovatele. Situaci popíšou, provedou sebereflexi vzhledem k situaci, interpretují situaci, formulují otázku, kterou budete řešit a pokusí se zpracovat východiska pro řešení situace. Následně navrhnou adekvátní řešení a provedou výstupní reflexi svého zpracování analýzy pedagogické situace.

  Cílem této aktivity je kriticky se zamýšlet nad dílčími činnostmi a jevy v životě třídy a pokusit se hledat příčiny nestandardního chování některých žáků.

  4)     Soukromé školy patří do českého vzdělávacího systému(?)

  Činnostní aktivita před náslechem soukromé ZŠ. Studenti mají za domácí úkol najít článek tematicky zaměřený na soukromé školství a zároveň diskutovat své zkušenosti s tímto segmentem školství v kontextu myšlenky rovných šancí ve vzdělávání. Diskuze nad příčinami vzniku soukromých škol.

  Cílem této aktivity je kriticky se zamýšlet nad různými aktuálními problémy současné doby a třídit informace v kontextu českého školství.

  5)     Mikrovýstup, didaktická aktivita

  Každý student v roli učitele pilotuje svojí didaktickou aktivitu v modelové třídě s akcentem na komunikaci (učitel-žáci) a na osobnostní a profesní kompetence učitele na 1.stupni. Pomocí reflexe spolužáků se snaží každý hledat další možné způsoby využití didaktické aktivity v kontextu výuky na 1.stupni.

  Cílem této aktivity je osvojení si základních kompetencí učitele při výuce a sebereflektovat svoji práci v kontextu učitelské profese.

  6)     Myšlenkové mapy jako součást reflektivních aktivit

  Samozřejmou součástí reflexe shlédnutých vyučovacích hodin v každém semináři je tvorba myšlenkových map s tematikou učitel. Vzhledem k široké škále typů navštívených škol a shlédnutých vyučovacích hodin, se studenti seznamují s diferenciací práce učitele na různých typech škol. Snaží se hledat rozdíly v kompetencích učitelů, které jsou důležité na různých školách v širokém vzdělávacím spektru škol.

  Cílem této aktivity je zvnitřnění kompetencí učitele na různých typech škol a stupňů

   

  Pro studenty 1.ročníku učitelství pro 1.stupeň ZŠ je předmět UPP-Z prvním vstupem do pedagogického „terénu“. Studenti se seznámí se školami z co nejširšího spektra vzdělávací soustavy. Zároveň jsou vedeni k aktivnímu přístupu při činnostním vedení seminářů. Popisují, reflektují a snaží se interpretovat shlédnuté jevy. Učí se kriticky myslet o aktuálních tématech současného školství v kontextu 21.století.

  Tento předmět si klade za cíl motivovat studenty stát se učiteli a zároveň učit je kriticky třídit informace v současném světě.

  Pozn. autora: Portfolia je nutné nejprve celá stáhnout, poté se otevřou celá. 


 • Evaulace seminářů UPP-Z


  Evaluační dotazníky- UPP-Z (inovovaný předmět  KA6)

  Studenti na závěr ZS 2019/20 hodnotili předmět UPP-Z prostřednictvím stručného evaluačního dotazníku, jež obsahoval uzavřené otázky k výuce na seminářích, k náslechům ve školách a prostor pro zdůvodnění svých odpovědí a postřehů z předmětu. Dotazník vyplnilo 28 studentů.

  Výuka v seminářích

  Byla zajímavá-24

  Byla v pořádku, ale nenadchla-4

  Byla nezajímavá-0

   

  Byla užitečná pro praxi-26

  Něco málo bylo užitečné pro praxi-2

  Byla pro praxi neužitečná-0

   

  Byla srozumitelná-25

  Někdy byla trochu nesrozumitelná-3

  Většinou byla nesrozumitelná-0

  Náslechy na školách

  Byly zajímavé a přínosné-28

  Byly standardní, nic extra- 0

  Byly nezajímavé-0

  Předmět UPP-Z

  Splnil očekávání-28

  Nesplnil očekávání-0

   

  Postřehy studentů ze seminářů

  Postřehy studentů z náslechů na školách

  ,,Užitečné zhodnocení náslechů, vytvoření banky aktivit a nápadů do dalších praxí, výstupy v rámci mikrovýstupů před spolužáky, překonat nervozitu, umět pracovat s hlasem, zařadit teoretický základ a doporučení před návštěvou škol, větší seznámení se speciálním školstvím..“

  rozšíření obzorů, představa o tom, kde chceme v budoucnu učit, obrovský respekt k učitelům ve speciálních školách, nové zkušenosti, seznámení s prací s žáky s SVP, různorodost metod, pomůcek, vyučovacích hodin, náslech=velká inspirace do dalšího studia..“