Topic outline

 • NAUKA O MATERIÁLU


 • 1. Úvod do materiálů, historie, struktura materiálů

 • 2. Základní vlastnosti materiálů a jejich měření

  Cílem přednášky je seznámit studenty se základními vlastnostmi různých materiálů, způsoby jejich měření a kontroly.


 • 3. Kovy na bázi Fe-C

 • 4. Tepelné zpracování kovových materiálů na bázi Fe-C

  Cílem přednášky je seznámit studenty s jednotlivými typy úprav vlastností materiálů na bázi Fe-C a se strukturálními změnami, které se při úpravách dějí.


 • 5. Neželezné kovy

  Cílem přednášky je seznámit studenty s neželeznými kovy. Studenti se seznámí s lehkými a těžkými neželeznými kovy a s kovy s nízkou, střední a vysokou teplotou tání. Největší pozornost bude věnována slitinám hliníku a jejich vytvrzování.


 • 6. Kompozity

  Cílem přednášky je seznámit studenty s kompozitními materiály, s jejich výskytem v přírodě a především s kompozity vyrobené člověkem. Studenti se seznámí se základními vlastnostmi kompozitů, jejich rozdělením dle použité matrice a výztuže a s aspekty ovlivňujícími jejich kvalitu.


 • 7. Tradiční a pokročilá keramika

  Cílem přednášky je seznámit studenty se specifiky keramických materiálů a jejich rozdělením.  Podrobně budou probrány tradiční keramické materiály, suroviny a postupy jejich přípravy. Ve druhé části přednášky se studenti seznámí s pokročilou keramikou a jejími vlastnostmi.


 • 8. Skla, geopolymery a stavební materiály

  Cílem přednášky je seznámit studenty se skly, s materiály na bázi geopolymeních pojiv a stavebními materiály. Studenti se seznámí s křemičitými i kovovými skly, s historií geopolymerů, jejich složením, surovinami i postupem výroby. Budou probrány základní typy geopolymerních kompozitů a jejich využití v různých oblastech. Dále se studenti seznámí také se základními stavebními materiály a vlivem těchto materiálů na emise CO2.


 • 9. Polymery a recyklace

  Cílem přednášky je seznámit studenty se základními typy polymerů, jejich rozdělením, strukturou a výrobou. Podrobně se seznámí s termoplasty, reaktoplasty a elastomery.  Věnovat se také budeme důležité otázce recyklace, jak fyzikální, tak chemické.


 • 10. Přírodní materiály, plyny, kapaliny

  Cílem přednášky je seznámit studenty se základními typy a využitím přírodních materiálů v průmyslu. Věnovat se budeme materiálům jako je např. dřevo, přírodní vlákna. Dále se bude přednáška zabývat základními typy plynů a jejich značení a kapalin běžně používaných ve výrobě.


 • 11. Textilní materiály

  Cílem přednášky je seznámit studenty s textilními materiály, jejich historií, složením vláken, strukturou, zpracováním a základními typy textilií. Studenti se seznámí také s technickými textiliemi.


 • 12. Nanomateriály, tenké vrstvy.

  Cílem přednášky je seznámit studenty s nanomateriály a materiály s povrchovými modifikacemi a stručným základem jejich přípravy. Bude se věnovat nanočásticím, tenkým vrstvám i nanovláknům včetně jejich vlastností a využití.


 • 13. Speciální materiály pro moderní aplikace a monokrystaly

  Cílem přednášky je seznámit studenty se speciálními materiály pro moderní aplikace jako jsou například  lékařské materiály,  materiály na bázi monokrystalů, materiály pro moderní baterie či katalyzátory a materiály na bázi uhlíku.


 • 14. Pokročilé metody charakterizace materiálů

  Cílem přednášky je seznámit studenty se základními možnostmi charakterizace anorganických materiálů. Studenti by měli dokázat specifikovat analýzy, které je třeba provést pro určení kvality nakupovaných materiálů. Po absolvování přednášky se studenti budou  orientovat v základních metodách charakterizujících morfologii a vlastnosti povrchu, chemické i strukturní složení.


 • Topic 15

 • Topic 16