Topic outline

 • Název kurzu: Operační analýza


  Cíl předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickým zázemím i praktickou aplikací vybraných metod operační analýzy používaných při podpoře rozhodování na různých úrovních řízení podniku.

  Anotace: Předmět je zaměřen na poznání základních principů operační analýzy. Student je nejprve seznámen se základy lineárního programování a metodami jeho řešení. Výklad je doplněn o řadu příkladů praktického využití např. optimalizace výrobního programu, optimalizace problémů v dopravních a logistických systémech. Student je seznámen se základními principy metod síťové analýzy např. CPM, PERT, GERT a další. Pozornost je věnována základům teorie front a jejím praktickým aplikacím. Dále je student seznámen se základy simulačních modelů.

  Návaznost: Matematika I, Matematika II, Statistika

  Požadavky: Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na seminářích a absolvování 2 písemných zápočtových testů.

  Písemný zápočet ověřující znalosti studenta obsahuje 4 početní příklady. Řešení probíhá v prostředí MS Excel. Minimální počet dosažených bodů je 50 % z max. 40 bodů, které student může získat za jeden dílčí zápočtový test.

  Student musí v závěrečné zkoušce prokázat, že se v problematice operačního výzkumu orientuje a že probírané látce porozuměl.

  Získané způsobilosti: Studenti jsou schopni porozumět kvantitativním technikám pro rozhodování, identifikovat složky problému, analyzovat problémy reálného světa a vyjádřit je v matematické abstrakci, řešit optimalizační problémy s omezeními a využívat software pro řešení rozhodovacích problémů.

 • Testové otázky

 • Úvodní informace ke studiu

  Počátky a osobnosti operačního výzkumu - stručný přehled. Jak historie ovlivňuje dnešní operační výzkum.

 • Seminář 1: Lineární programování I

  Lineární programování a jeho rozšíření s důrazem na matematické formulace, algoritmy a řešení praktických problémů. Optimální řešení, citlivostní analýza, účelová funkce, omezující podmínky.

 • Seminář 2: Lineární programování II

  Lineární programování v úlohách. Praktické příklady lineárního programování a metody, které lze při jejich řešení využít.

 • Seminář 3: Nelineární programování

  Nelinearita v úlohách matematického programování. Konvexní programování. Teorie sedlových bodů. Úlohy lineárního lomeného programování a jejich linearizace. Separovatelné funkce a jejich linearizace.

 • Seminář 4: Dynamické programování I

  Základní pojmy - etapa, stav, strategie, přínos. Princip metody. Postup hledání optimálního řešení. Úloha o nalezení nejkratší cesty v síti. Úloha o rozdělení zdrojů.

 • Seminář 5: Dynamické programování II

  Úloha o výměně výrobního zařízení. Úloha o lokalizaci výrobních kapacit. Úloha o navržení optimální zásobovací strategie.

 • Seminář 6: Deterministická síť, metoda CPM

  Úvod do metody CPM. Zobrazení síťového diagramu. Pravidla pro kreslení síťových diagramů. Kritická cesta v síťové analýze.

 • Seminář 7: Stochastická síť, metoda PERT

 • Seminář 8: Teorie hromadné obsluhy I

 • Seminář 9: Teorie hromadné obsluhy II

 • Seminář 10 a 11: Simulační modelování

  Definice dynamické simulace. Výhody simulace. Etapy tvorby simulačního modelu. Generování náhodných čísel v simulaci. Inverzní transformace. Příklady využití simulace. Simulační software.