Topic outline

 • Studijní materiály

 • obsah předmětu

  Termodynamika a sdílení tepla:
  Základní termodynamické pojmy: systém, stav, děj. Rovnovážný - fázový diagram.
  Rovnice stavu a stavové veličiny. Energetické stavové funkce, vnitřní energie,
  entalpie. Přenášené formy energie, objemová a technická práce, teplo. Prvního zákon
  termodynamiky. Entropie. Druhý zákon termodynamiky.
  Vlastnosti ideálního plynu. Termodynamika ideálních plynů. Vratné změny stavu
  ideálního plynu.
  Termodynamika reálných plynů a par. Vlastnosti v oboru jedné fáze.
  Změny stavu par.
  Směsi ideálních plynů. Daltonův a Amagatův model směsi. Způsoby určení složení.
  Stavové veličiny.
  Směsi plynů a par - vlhký vzduch. Způsoby určení vlhkosti. Fyzikální veličiny
  vlhkého vzduchu. Řešení izobarických procesů užitím diagramu vlhkého vzduchu.
  Tepelné oběhy přímé a obrácené: Carnotův oběh přímý a nepřímý, Rankinův-Clausiův
  oběh a další vybrané oběhy.
  Nevratné děje: procesy směšování, škrcení a další vybrané nevratné děje.
  Vedení tepla, Fourierův zákon. Stacionární vedení tepla stěnou, válcem a koulí.
  Přestup tepla prouděním (konvekce). Newtonův zákon. Podobnostní kriteria,
  kriteriální rovnice pro přenos tepla beze změny skupenství.
  Prostup tepla. Klasifikace tepelných výměníků. Tepelný výpočet povrchových
  výměníků pro základní uspořádání průtoků.
  Sálání tepla. Plankův zákon. Stefan-Boltzmannův zákon. Modely těles z hlediska
  ření. Výpočet sálání tepla pro základní uspořádání stěn

 • podmínky zápočtu

  Podmínky zápočtu:

  1. docházka na cvičení (cvičení jsou povinná; o omluvě a způsobu nahrazení případné neúčasti rozhoduje učitel vedoucí cvičení);

  2. aktivní účast na cvičeních;

  3. úspěšné napsání všech průběžných testů (píší se na každém cvičení);

  4. úspěšné napsání závěrečného zápočtového testu.

 • průběh zkoušky

  Zkouška se skládá ze tří částí:
  1/ písemná část - průřez odpřednášené látky ve formě kolika základních otázek
  2/ písemná část - numerický výpočet několika příkladů
  3/ ústní část - jen v případě úspěšného vykonání písemné části.

  Upozornění:
  i zkoušce je zakázáno používat jakékoliv pomůcky, které nejsou zkoušejícím předepsány.


  Jestliže se v průhu zkoušky zjistí neznalost některé ze základních věcí,
  zkouška končí bez ohledu na to, jaké hodnocení student získal v předchozích
  částech zkoušky! (viz. "nutné podmínky" - info. na www stránkách KEZ)

 • aktuální informace

  aktuální informace o probírané látce najdete na internetových stránkách KEZ:

  http://www.kez.tul.cz/

  sekce: PRO STUDENTY - Podklady ke studiu

      požadované heslo: Zima2020

  Bakalářský studijní program

         Termodynamika a sdílení tepla - ČJ - prezenční