Topic outline

 • General

  • Novinky a oznámení

   Kurz probíhá v LS a. r. 2023/24 prezenčně v učebně P-103

   s výjimkou první přednášky (6.3.) v liché středy vždy od 12:30 do 14:05, konkr. v termínech:

   1. 06.03. Úvod do předmětu: stanovení podmínek plnění
   2. 13.03. Úkol: definice dobra a zla
   3. 27.03. Úkol: vzpomínky z dětství na morální jednání
   4. 10.04. Úkol: morální pohnutky, etické jednání
   5. 24.04. Poslední přednáška: zápočty pro studenty bez absence
   6. 15. nebo 29.5. Zápočtové kolokvium pro studenty s absencí (termín bude upřesněn)
 • Speciální pedagogika v aspektech etiky (AEI)

  Vyučující, kontakt:

  • ThDr. Kateřina Brzáková Beksová, Th.D.
  • katerina.brzakova.beksova@tul.cz
  • mobil: 773 932 092
 • Anotace, klíčové pojmy a kompetence

  • Anotace: Speciální pedagogika v aspektech etiky se tematicky zaměřuje na aplikaci praktické filosofie v oblasti profesionálního výkonu pedagogické profese. Základem je práce s etickými principy, normami a hodnotami, reflexe etických problémů a dilemat. Předmět je zaměřen na aplikaci kritického myšlení, které se uplatňuje v morálně profesních postojích ve výchově a vzdělávání; teoreticky se vztahuje k porozumění filozofickému základu altruistického jednání, k osvojení etické terminologie a následně se uplatňuje v rozvažování nad morálními dilematy v pomáhání.
  • Klíčové pojmy: Praktická filosofie, etika, etické principy, etické hodnoty a normy, problémy a dilemata, kritické myšlení a reflexe praxe.
  • Očekávané kompetence: Být schopen kritického myšlení a uplatnit jej v profesně morálních postojích v pomáhání, resp. při vzdělávání a výchově. Osvojit si filozofické základy k altruistickému jednání a prosociálnímu vztahu k potřebným. Pochopit kontextuální význam dilematických situací a být kompetentní k jejich rozvažování v nejlepším sociálním zájmu.
 • Orientační témata přednášek

  1. Přednáška - Úvod do etiky ve speciální pedagogice

  • E-learning, literatura, cíle a smysl předmětu, podmínky plnění (zápočtu)
  • Etické pojmy, morální dilemata
  • Etické disciplíny, oblasti a morální postoje
  • Morálka v kontextu práva

  2. Přednáška - Psychologické aspekty morálky

  • Osobnostní předpoklady, vlastnosti, schopnosti
  • Charakter, bilance dobra a zla
  • Morální vývoj jedince, svědomí
  • Etické dokumenty - kodexy a charty

  3. Přednáška - Profesní etika, mlčenlivost takt

  • Mlčenlivost a její prolomení v pomáhajících profesích
  • Vztahy profesionála, deontologie
  • Paternalismus a partnerství ve vzdělávání

  4. Přednáška - Hranice

  • Altruismus, láska v pomáhání
  • Asertivní komunikace, respekt
  • Empatie, péče o duši

  5. Přednáška - Rizika plynoucí z pomáhání

  • Dilema angažovanosti v pomáhání a vzdělávání
  • Syndromy plynoucí z profesní frustrace, vyhoření
  • Stres a problémy za hranicí profese

  6. Závěrečné kolokvium

  • Dilema zvládání práce a osobního života
  • Zkušenosti z praxe
 • Doporučená literatura, zdroje

  • BRZÁKOVÁ BEKSOVÁ, K., 2017. Jinakost je výzvou charakteru. In: Kalábová, H., Meier, M., eds. Jinost ve výchově a sociálních vědách. Liberec: TU v Liberci, s. 38–46. ISBN 978-80-7494-346-1.
  • BRZÁKOVÁ BEKSOVÁ, Kateřina, 2013. Geriatrická problematika v pastorální péči: [postulát křesťanské etiky v péči o seniory]. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum. ISBN 978-80-246-2296-5.
  • KALÁBOVÁ, Helena. Etika v pomáhajících profesích. 1. vydání. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2011. 131 s. ISBN 978-80-7372-749-9.
 • Fórum

 • Podmínky plnění předmětu

 • Topic 7

 • Topic 8

 • Topic 9

 • Topic 10

 • Topic 11

 • Topic 12

 • Topic 13

 • Topic 14