Topic outline

 • General

  Tento kurz je určen studentkám třetího ročníku oboru Speciální pedagogika na KSS FP TUL. Kurz slouží jako podpora během prezenčního studia. 

  Tato disciplína podává ve své první části vstupní informace o andragogice jako mezioborové aplikované disciplíně, zabývající se teoretickými a praktickými aspekty mobilizace lidského kapitálu. Seznamuje se základním pojmoslovným aparátem a charakterem andragogiky (předmět andragogiky, objekt andragogiky, andragogika v systému věd, andragogická interakce atd.). Současně poskytuje vstupní informace o tradicích andragogického myšlení v ČR a v evropských zemích. Je určena zvláště těm studentům, kteří vnímají speciální pedagogiku v jejím širokém kontextu právě jako určitou formu výchovy také dospělého člověka a celé společnosti. 

  Kurz je vyučován třemi akademiky: 

  • Kateřina Thelenová (katerina.thelenova@tul.cz)
  • Lenka Nádvorníková (lenka.nadvornikova@tul.cz)
  • Jan Kašuba (jan.kasuba@seznam.cz)

  kteří jsou v průběhu semestru k dispozici ke konzultacím. Jako první kontakt je preferován e-mail. 

  • Přednášky:
   1. Speciální andragogika jako věda o dospělém jedinci se specifickými potřebami, který se nachází v prostředí sociálních změn.
   2. Dospělý jedinec se specifickými potřebami a možnosti mobilizace jeho kapitálu na trhu práce a ve vzdělávacím procesu.
   3. Celoživotní vzdělávání a učení dospělých lidí se specifickými potřebami.
   4. Stáří a stárnutí z pohledu aktuálních teoretických konceptů; demografie stárnutí a stáří; biologické, psychické a sociální aspekty stárnutí a stáří.
   5. Úvod do speciální gerontagogiky - pojem a předmět, význam, cíle, funkce, formy a metody; související vědní disciplíny a mezioborové vztahy.
   6. Zdravé stárnutí; determinanty a zásady efektivní edukace seniorů; motivace seniorů k účasti na edukačních aktivitách, edukační potřeby seniorů, překážky edukace seniorů.
   7. Institucionální zabezpečení edukace seniorů, celoživotní učení a vzdělávání; národní a mezinárodní dokumenty podporující rozvoj edukace seniorů.
   Semináře:
   1. Aktuální přístupy v poradenství a doprovázení osob se specifickými potřebami v dospělosti a v seniorském věku, možnosti podpory jejich rodin a sociálního okolí.
   2. Metody a techniky ve vzdělávání dospělých lidí se specifickými potřebami. Přístupy v lektorské práci, využívání moderních technologií.
   3. Systémy dalšího vzdělávání, zájmového vzdělávání a speciálně andragogického poradenství pro dospělé jedince se specifickými potřebami.
   4. Prezentace studujících a následná reflektující diskuze.

 • Organizace semestru

  Výuka v letním semestru akademického roku 2023/2024 bude realizována následujícím způsobem: 

  Prezenční výuka: 

  • 21. 2. 2024, dr. Thelenová
  • 28. 2. 2024, dr. Thelenová + hostka 
  • 6. 3. 2024, dr. Thelenová
  • 13. 3. 2024, dr. Thelenová
  • 20. 3. 2024, dr. Thelenová
  • 27. 3. 2024 dr. Nádvorníková
  • 3. 4. 2024 dr. Nádvorníková
  • 10. 4. 2024 dr. Nádvorníková
  • 17. 4. 2024 dr. Nádvorníková
  • 24. 4. 2024 - prezentace projektů ve trojicích, dr. Nádvorníková
  • 2. 5. 2024 - prezentace projektů ve trojicích, dr. Thelenová

  Výuka je koncipována podle týdnů jako přednáška a seminář. Účast na semináři je povinná, na přednášce nikoli. To znamená, že každá studentka se musí povinně účastnit alespoň 50 % rozvrhované výuky (bez ohledu na týdny). 

  Termíny zápočtů: 

  • 19. dubna 2024 - v tomto termínu MUSÍ odevzdat seminární práce/projekty ty studentky, které chtějí prezentovat 24. dubna 2024
  • 29. dubna 2024 - v tomto termínu nejpozději MUSÍ odevzdat seminární práce/projekty ty studentky, které chtějí prezentovat 2. května 2024

  Termíny zkoušek (viz výše prezentace):

  • 24. dubna 2024
  • 2. května 2024

 • Studijní materiály

 • Zápočtová práce

  Zápočtová práce = projekt vzdělávací akce buď z oblasti andragogiky, nebo gerontagogiky (volí pracovní skupina studentů). 

  Projekty studenti/studentky zpracují ve trojicích. 

  Rozdělení do trojic zašlou studentky spolu s časovým harmonogramem prezentace na adresu lenka.nadvornikova@tul.cz a v kopii na katerina.thelenova@tul.cz nejpozději do konce března 2024. 

  Zápočet = písemné zpracování a odevzdání projektu zde. 

  Zkouška = ústní prezentace projektu ve trojici dle rozpisu. 

  • Přiložený soubor nabízí závaznou strukturu projektu + příklad obsahu projektu. 

 • Místo pro odevzdávání projektů vzdělávacích akcí