Topic outline

 • Úvod

  Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu "Rozvoj lidských zdrojů TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002329 – ESF OP VVV.


  Cílem kurzu je pomoci studentům s podporou studia předmětů fyziky a to zejména mechaniky tekutin. 

  Anotace:

  Kurz má za cíl seznámit studenty se souhrnem základních i pokročilých pojmů v oblasti mechaniky tekutin. Kurz zahrnuje jak Teoretický výklad témat formou shrnutí, tak následné řešené příklady pro názorné vysvětlení problematiky.

  Návaznost: 

  Kurz není podmíněn absolvováním jiných kurzů či předmětů. Naopak kurz je zamýšlen jako přehled látky z mechaniky tekutin.

  Požadavky:      
  U kurzu nejsou požadovány žádné speciální předpoklady. Očekává se pouze znalost základních fyzikálních pojmů ze základní a střední školy.

   

 • Obsah

 • 1. Téma: Úvod do mechaniky tekutin

  Mechanika kapalin a plynů je částí obecné mechaniky. Zabývá se rovnováhou sil za klidu a pohybu tekutin. Většinu svých úkolů řeší na elementárních objemech tekutiny, pro něž sestavujeme rovnice rovnováhy.

   

  Cíl: seznámení s vymezenou částí fyziky, která se zabývá mechanikou kapalin a plynů

  Klíčová slova: skupenství, tekutina, síly působící na tekutinu, stavové veličiny

 • 2. Téma: Fyzikální vlastnosti tekutin

  Mezi fyzikální vlastnosti tekutin patří například měrná hmotnost tekutiny nebo-li její hustota, dále stlačitelnost, viskozita, povrchová napětí či teplotní roztažnost. 

   

  Cíl: seznámení studentů s fyzikálními vlastnostmi tekutin

  Klíčové pojmy: hustota, stlačitelnost, viskozita, povrchová napětí, teplotní roztažnost

 • 3. Téma: Hydrostatika tekutin

  U statiky tekutin mluvíme o statice, když se tekutina nepohybuje, zabývá se tedy rovnováhou sil působících na kapalinu za klidu.

   

  Cíl: seznámení studentů se statickou částí mechaniky tekutin

  Klíčové pojmy: šíření tlaku v kapalinách, Eulerova rovnice hydrostatiky, Pascalův zákon, tlakové hladiny, Archimedův zákon

 • 4. Téma: Proudění tekutin

  Pohyb tekutiny nazýváme prouděním, tečením nebo tokem. Prouděním kapalin se zabývá hydrodynamická část mechaniky tekutin.

   

  Cíl: seznámení studentů s kinematickou a dynamickou částí mechaniky tekutin, prouděním (pohybem tekutiny)

  Klíčové pojmy: Rovnice kontinuity, Eulerova rovnice hydrodynamiky, Bernoulliho rovnice, Navierova-Stokesova rovnice