Topic outline

 • Předmluva

  Logo_EU_MSMT

  Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu "Rozvoj lidských zdrojů TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0" CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002329 – ESF OP VVV.

  - - Název

  Numerické metody v proudění a transportu.

  - -  Cíl

  Níže uveřejněná část materiálů seznámí zájemce (posluchače magisterského studia technické VŠ) s balíčkem OpenFOAM. Jedná se o open-source alternativu ke klasickému proprietárnímu CFD software jako Ansys Fluent, Cd-Adapco Star-CCM+ a x dalších, které nabízejí řešení vybraných úloh z dynamiky tekutin, přenosu tepla atd. s vysokými provozními náklady. OpenFOAM naopak má nulovou cenovku (což ve výsledku může znamenat až 40% snížení ceny pro zákazníka) a neustále rostoucí základnu inženýrů, kteří se podílejí na rozšíření pole působnosti a zpřesňování matematických modelů.

  - - Anotace

  Tento kurz se bude věnovat úlohám z dynamiky tekutin a klást důraz na uživatelskou znalost práce v OpenFOAMu.

  - - Návaznost

  Tato kapitola, a sice numerické řešení laminárního / turbulentního proudění je dosti specifická disciplína, ve které je potřeba uplatnit znalosti z hydromechaniky, numerických metod a informační gramotnosti. Provázanost a návaznost mezi výše zmíněnými oblastmi technického vzdělání je tedy výhodou.

  - - Požadavky

  Základní zkušenost s Linuxem. Mechanika tekutin. Lineární algebra. Numerické metody (numerical integration, time integration).

  - - Literatura

  Šidlof P. Numerické metody v proudění a transportu. Přednášky ke stejnojmennému předmětu pro 5. ročník oboru Aplikované vědy v inženýrství, 2017.

  Moukalled F., Mangani L. and Darwish. The finite volume method in computational fluid dynamics - An advanced introduction with OpenFOAM and Matlab. American University of Beirut, 2016.

  Příhoda J., Louda P. Matematické modelování turbulentního proudění. Nakladatelství ČVUT, 2007.

  - - Materiály k tomuto kurzu

  OF_T1 je teoretická (úvodní) část.

  OF_P1 je pratická část (sbírka příkladů s řešením).

  OF_Priloha jsou přiložené materiály k OF_P1.