Topic outline

 • Textilní technologie/Textile technologies

  The aims of subjects: The aim of the course is to provide basic information about textile technologies related to the production of linear and flat textiles. Basic technological operations of spinning, weaving and knitting with regard to the processed material and subsequent application of the final product are explained in respect to the input material and end use of final product.

  NOTE: Be so kind and scroll down for english materials...

  The conditions for completing the subject are given in IS STAG and in the last section: Summary and Repetition. We recommend going through this section at the beginning of the semester.

  Consultation hours of individual teachers can be found on the faculty web pages in their personal profiles (http://www.ft.tul.cz/en/departments/department-of-technologies-and-structures/members-of-the-department). It is good to consult on the consultation in advance, preferably with the email that it contains - a topic for discussion, a draft term on your part.

  Recomanded litarature for subject:

  Dostalová, M., Křivánková, M. Základy textilní a oděvní výroby, skripta TU, Liberec 2004.

  Ursíny, P. Předení I., Skriptum TUL. 2. vydání. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2006. ISBN: 80 7272 077 9.
  Ursíny, P. Předení II., Skriptum TUL, 2. vydání. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2009. ISBN: 978 80 7372 438 2.
  Lawrence C, A. Fundamentals of spun yarn technology. Boca Raton: CRC Press LLC, 2003. ISBN 1 56676 821.
  Klein, W. The Rieter Manual of Spinning. Volume 2 – Blowroom & Carding. Rieter Machine Works Ltd. 2014. ISBN 10 3-9523173-2-2. [online] [cit. 12.3. 2018], dostupné z http://www.rieter.com/en/machines-systems/news-center/the-rieter-manualof-spinning/
  Klein, W.: The Rieter Manual of Spinning. Volume 3 – Spinning Preparation. Wintherthur: Rieter Machine Works Ltd., 2014. ISBN 10 3 9523173 3 0. [online] [cit. 12.3. 2018], dostupné z http://www.rieter.com/en/machines-systems/news-center/the-rieter-manualof-spinning/
  Klein, W., Stalder, H.: The Rieter Manual of Spinning. Volume 4 – Ring Spinning. Wintherthur: Rieter Machine Works Ltd., 2014. ISBN 10 3 9523173 4 9. [online] [cit. 12.3. 2018], dostupné z http://www.rieter.com/en/machines-systems/news-center/the-rieter-manualof-spinning/
  Klein, W., Stalder, H.: The Rieter Manual of Spinning. Volume 5 – Rotor Spinning. Wintherthur: Rieter Machine Works Ltd., 2014. ISBN 10 3 9523173 5 7. [online] [cit. 12.3. 2018], dostupné z http://www.rieter.com/en/machines-systems/news-center/the-rieter-manualof-spinning/

  Talavášek, O. Tkalcovská příručka. SNTL, Praha 1980. Typové číslo L21-E1-V-31/81962.
  Talavášek, O. Tkací stroje člunkové a bezčlunkové. SNTL Praha 1988.Sabit A. Handbook of Weawing, CRC Press 2001. ISBN 978 1 58716 013 4.
  Ormerod A. Sonhelm W. S. Weawing Technology and Operations. The Textile Institute 1998. ISBN 1 870812 76 X.
  Sabit A. Handbook of weawing, CRC Press 2001. ISBN 978 1 58716013 4.

  Kovář, R. Pletení, skriptum Technická univerzita Liberec, 2005. ISBN 80 7083 812 4.
  Sinclair, R., Power, E.J. Textiles and Fashion. Materials, Design and technology. Chapter 12 Yarn to fabric: Knitting, Woodhead Publishing, England, 2015, ISBN 978 1 184569 931 4.
  Spencer, D. Knitting Technology, Woodhead Publishing Limited, Oxford 2001. ISBN: 1 85573 333 1.Needle technology loop formation Groz-Beckert © Needles of high precision, firemní literatura, 1996.

  On-line catalogs of libraries (University Library, Library Liberec, other calatogs)
    Study materials at the TUL Elearning Portal.
  Dílčí podklady k předmětu vznikly s podporou projektu Rozvoj lidských zdrojů TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002329.
 • Téma 1 - Úvod

  Základní informace ke kurzu a úvodní přednáška

  • Tento minislovník obsahuje vybrané základní pojmy textilního názvosloví z oblati předení, tkaní a pletení. Uvedená terminologie využívá ustálených spojení, která jsou pro tuto oblast používána a neklade si za cíl sumarizovat všechny pojmy z uvedených specializací. Zdrojem informací je studijní literatura [1] a výukové prezentace jednotlivých vyučujících.

   [1] Dostalová M., Křivánková M. Základy textilní a oděvní výroby, skripta TU, Liberec 2004.

   Pro rozšíření znalostí je nutné využít specializované technické výkladové slovníky, jako je např. [2] až [6] a mnoho dalších.

   [2] Elman J., Michalíček V. Anglicko-Český technický slovník, Sobotáles 1998, Praha, ISBN: 80-85920-50-6.

   [3] Bažant Z. a kol Česko Anglický technický slovník, SNTL 1992, Praha, ISBN: 80-03-00443-8.

   [4] Lesyková E., Plíšek L. a kol. Česko Anglický technický slovník, Alfa 1971, Bratislava, ISBN: 63-038-71.

   [5] Lesyková E., Plíšek L. a kol. Česko Francouzký technický slovník, Alfa 1971, Bratislava, ISBN: 63-038-71.

   [6] Lesyková E., Plíšek L. a kol. Česko Německý technický slovník, Alfa 1969, Bratislava, ISBN: 63-038-71.

 • Téma 2 - Předení

  Základní informace z oblasti předení. Základní terminologie, základní technologické principy.

 • Téma 3 - Tkaní

  Základní informace z oblasti tkaní. Základní terminologie, základní technologické principy.

 • Téma 4 - Pletení

  Základní informace z oblasti pletení. Základní terminologie, základní technologické principy.

 • Téma 5 - Souhrn a opakování

  Pozn.

  Rozsah znalostí vyžadovaný pro obě formy studia je shodný a proto doporučujeme projít si všechny dostupné studijní materiály a podklady. S ohledem na menší rozsah přednášek a seminářů ks (kombinovaného studia) bylo nutné upravit také podkladové materiály použité při výuce. Tyto materiály jsou označeny poznámkou ks. To ale neznamená, že zkoušen bude jen tento rozsah, zbývající problematiku je nutné dostudovat.

  Pro přípravu na zápočet a zkoušku využijte doporučenou literaturu, všechny dostupné materiály a autotesty a ev. si domluvte konzultace. Typ a způsob uspořádání otázek v autotestech je vytvořen tak, aby pomohl při osvojování základních znalostí z jednotlivých témat. Autotesty můžete libovolně opakovat, slouží k ověření Vašich znalostí Vámi osobně. Obsahově a tématicky pokrývají tyto otázky většinu z požadovaných znalostí nutných k úspěšnému zakončení předmětu. Otázky v zápočtovém a zkouškovém testu jsou však otázky otevřené vyžadující aktivní porozumnění a znalost. Odpověď na otevřenou otázku musí být napsána, student nemá možnosti na výběr.

 • Topic 1 - Spinning

  Basic information from the field of spining. Basic terminology, basic technological principles.

 • Topic 2 - Weaving

  Basic information from the field of weawing. Basic terminology, basic technological principles.

 • Topic 3 - Knitting

  Basic information from the field of knitting. Basic terminology, basic technological principles.

 • Topic 4 - Summary and repetition

  Note:

  The range of knowledge required for both forms of study is identical, so we recommend going through all the available study materials and selected literature. With regard to the smaller extent of lectures and seminars (combined study), it was also necessary to adapt the underlying materials used in teaching. These materials are marked with a note. This does not mean that only this range will be required during checking of knowledge, the remaining issues need to be self-studied.

  To prepare for the credit and exam test use the recommended literature, all available materials and self-tests. In the case, you need to explain such a topic again, arrange a consultation. The type and way of questions in self-tests is designed to help you verify, when you have basic knowledge of each topic and you can arbitrarily repeat them. Questions in self tests cover most of important knowledge required to successfully finish of subject. The self-test consist from closed questions and you only select the correct answer. In the case of real test the open questions are used and the active comprehensive reaction is required and the answer have to be written.