Topic outline

 • Název kurzu: Statistika

  Cíl: Seznámit studenty se základy popisné statistiky, teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky, analýzy závislostí, analýzy časových řad a srovnávání statistických ukazatelů. Po úspěšném absolvování tohoto kurzu bude student schopen používat základní deskriptivní, pravděpodobnostní a matematicko-statistické metody a postupy při zpracování empirických dat. Dále bude schopen aplikovat vybrané metody zkoumání závislostí dvou proměnných, analyzovat trend časových řad a provádět očišťování časových řad od sezónních výkyvů. Získá rovněž základní představu o možnostech srovnávání hodnot statistických ukazatelů.

  Anotace: Kurz obsahuje několik ucelených oblastí statistiky, přičemž většina z nich je rozdělena do několika témat, která tvoří logické celky podle potřeb výuky. Úvodní částí je popisná statistika, která je nezbytným základem pro pochopení a zvládnutí dalších partií. Následuje teorie pravděpodobnosti, jejíž principy a postupy umožňují práci s náhodnými jevy a veličinami. Třetí částí je matematická statistika, ve které jsou uplatňovány a rozvíjeny znalosti z předešlých partií při odhadech a testování hypotéz. Následuje analýza závislostí, nezbytná pro zkoumání příčinných vztahů mezi proměnnými, a rozbor časových řad, umožňující sledovat vývoj reálných ukazatelů v závislosti na čase. Závěr je věnován problematice srovnávání hodnot statistických ukazatelů.

  Podmiňující předměty: KMD/MA1*H a KMD/MA2*H.

  Požadavky: zápočtový test písemný - minimálně 60 % z celkového počtu bodů, zkouška písemná - minimálně 60 % z celkového počtu bodů.

 • Topic 1

  Jednorozměrná popisná statistika − 1. část

  Cíl: Seznámit studenty se základními statistickými pojmy, s klasifikací proměnných a s elementárními postupy při třídění dat. Po nastudování tématu bude student schopen vysvětlit  a používat základní statistické pojmy, rozlišovat jednotlivé druhy proměnných, uspořádat data do tabulek rozdělení četností a adekvátním způsobem je graficky znázornit.

  Klíčová slova: statistický soubor, statistická jednotka, rozsah souboru, statistický znak, hodnota, obměna, proměnná, třídění dat, tabulka rozdělení četností, absolutní četnost, relativní četnost, kumulativní četnost, graf.

  Požadované vstupní znalosti: znalost matematiky v souladu se studijním plánem.

 • Topic 2

  Jednorozměrná popisná statistika − 2. část

  Cíl: Seznámit studenty se základními statistickými charakteristikami, jejich konstrukcí a interpretací. Po nastudování tématu bude student schopen charakterizovat základní vlastnosti statistického souboru pomocí vhodných měr a výsledky interpretovat.

  Klíčová slova: statistická charakteristika, úroveň, průměry, kvantily, variabilita, šikmost, špičatost.

  Požadované vstupní znalosti: znalost předcházejícího tématu.

 • Topic 3

  Pravděpodobnost − 1. část

  Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z teorie pravděpodobnosti, s definicemi  pravděpodobnosti a s formami popisu a charakteristikami náhodných veličin. Po nastudování tématu bude student schopen stanovit pravděpodobnost pomocí distribuční funkce a vypočítat základní charakteristiky náhodných veličin.

  Klíčová slova: náhodný jev,  pravděpodobnost, klasická definice, statistická definice, náhodná veličina, distribuční funkce, pravděpodobnostní funkce, hustota pravděpodobnosti, charakteristiky náhodných veličin.

  Požadované vstupní znalosti: znalost předcházejících témat.

 • Topic 4

  Pravděpodobnost − 2. část

  Cíl: Seznámit studenty s vybranými rozděleními diskrétních  a spojitých náhodných veličin. Po nastudování tématu bude student schopen jednotlivá rozdělení identifikovat, stanovit pravděpodobnost konkrétních hodnot náhodných veličin, které se daným rozdělením řídí, a vypočítat jejich základní charakteristiky.

  Klíčová slova: diskrétní náhodná veličina, pravděpodobnostní funkce, distribuční funkce, střední hodnota, rozptyl, spojitá  náhodná veličina, hustota pravděpodobnosti, kvantily.

  Požadované vstupní znalosti: znalost předcházejících témat.

 • Topic 5

  Matematická statistika − 1. část

  Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti matematické statistiky a objasnit principy odhadu parametrů pravděpodobnostních rozdělení. Po nastudování tématu bude student schopen stanovit bodové a intervalové odhady parametrů vybraných rozdělení a určit potřebný rozsah výběru pro konkrétní siuace.

  Klíčová slova: matematická statistika, náhodný výběr, riziko omylu, bodový odhad, výběrová charakteristika, interval spolehlivosti, spolehlivost odhadu, rozsah výběru.

  Požadované vstupní znalosti: znalost předcházejících témat.

 • Topic 6

  Matematická statistika − 2. část

  Cíl: Seznámit studenty se základními principy testování hypotéz a s vybranými parametrickými testy. Po nastudování tématu se bude student orientovat v testovacích postupech a bude schopen provádět testy parametrů vybraných pravděpodobnostních rozděleních.

  Klíčová slova: hypotéza, hladina významnosti, testové kritérium, kritický obor, parametrický test.

  Požadované vstupní znalosti: znalost předcházejících témat.

 • Topic 7

  Analýza závislostí − 1. část

  Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti analýzy závislostí, objasnit podstatu jednofaktorové analýzy rozptylu a podmínky aplikace této metody. Po nastudování tématu bude student schopen aplikovat analýzu rozptylu na reálná data a výsledky interpretovat.

  Klíčová slova: asociační tabulka, čtyřpolní tabulka, jednofaktorová analýza rozptylu, kontingenční tabulka, korelační tabulka, poměr determinace, rozklad rozptylu.

  Požadované vstupní znalosti: znalost předcházejících témat.

   

 • Topic 8

  Analýza závislostí − 2. část

  Cíl: Seznámit studenty s metodami zkoumání závislostí kategoriálních proměnných, zejména s chíkvadrát testem o nezávislosti v kontingenční, resp. asociační tabulce. Po nastudování tématu bude student schopen aplikovat chí-kvadrát test na reálná data a výsledky interpretovat.

  Klíčová slova: asociační tabulka, chí-kvadrát test o nezávislosti, koeficient asociace, koeficient kontingence, kontingenční tabulka.

  Požadované vstupní znalosti: znalost předcházejících témat.

 • Topic 9

  Analýza závislostí − 3. část

  Cíl: Seznámit studenty se základy regresní a korelační analýzy, objasnit specifika lineární závislosti a podstatu pořadové korelace. Po nastudování tématu bude student schopen zvolit vhodný typ regresní funkce pro popis konkrétní závislosti, ověřit volbu funkce pomocí odpovídajících testů a změřit intenzitu závislosti proměnných. Dále se bude orientovat v korelační analýze a problematice pořadové korelace.

  Klíčová slova: celkový F-test, dílčí t-testy, empirická regresní funkce, index determinace, korelační koeficient, lineární závislost, pořadová korelace, sdružené regresní přímky, teoretická regresní funkce.

  Požadované vstupní znalosti: znalost předcházejících témat.

 • Topic 10

  Časové řady − 1. část

  Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti časových řad, s jednoduchými charakteristikami vývoje časových řad a objasnit podstatu modelování časových řad prostřednictvím trendové analýzy. Po nastudování tématu bude student schopen charakterizovat chování časových řad pomocí jednoduchých charakteristik a zvolit vhodný typ trendové funkce pro konkrétní časovou řadu.

  Klíčová slova: časová řada, diference, intervalový ukazatel, jednorozměrný model, klasický model, koeficient růstu, okamžikový ukazatel, trendová analýza.

  Požadované vstupní znalosti: znalost předcházejících témat.

 • Topic 11

  Časové řady − 2. část

  Cíl: Seznámit studenty s klouzavými průměry a s možnostmi popisu sezónní složky časové řady v závislosti na charakteru dat. Po nastudování tématu bude student schopen popsat průběh trendu konkrétního ukazatele pomocí vhodného typu klouzavých průměrů, prostřednictvím základních modelů sezónnosti kvantifikovat velikost sezónních faktorů a očistit časovou řadu od sezónních vlivů.

  Klíčová slova: centrovaný klouzavý průměr, klouzavá část období interpolace, model konstantní sezónnosti, model proporcionální sezónnostiprostý klouzavý průměr, sezónní indexy, sezónní faktory, sezónní očišťovánísezónní rozdíly.

 • Topic 12

  Srovnávání hodnot statistických ukazatelů

  Cíl: Seznámit studenty se základní typologií statistických ukazatelů a způsoby srovnávání jejich hodnot prostřednictvím absolutních diferencí a indexů. Po nastudování tématu bude student schopen srovnávat hodnoty reálných ukazatelů a charakterizovat jejich vývoj prostřednictvím bazických a řetězových indexů.

  Klíčová slova: absolutní diference, bazický index, extenzitní ukazatel, index, řetězový index.

  Požadované vstupní znalosti: znalost předcházejících témat.