Topic outline

 • Cvičení 1

  Úvod do programování - programovací jazyky, základní pojmy, paměť, proměnné, konstanty, příkazy, program; uživatelské prostředí, příkazy pro správu prostředí, příkazového okna a operačního systému; nápověda; základní aritmetické operátory; předdefinované konstanty.

 • Cvičení 2

  Maticový počet - vytváření skalárů, vektorů a matic, indexace, submatice, operátor dvojtečka, přiřazení nových hodnot, úprava matic; transpozice, inverze, hodnost, determinant, aritmetické operace.

 • Cvičení 3

  Vizualizace dat - 2D grafy, oblastí pro kreslení, změna atributů, popis os, změna titulku, legenda, mřížka, volba měřítek, nástroje grafického okna; goniometrické funkce; mnohočlen.

 • Cvičení 4

  Typy dat; vypisování hodnot proměnných; MATLAB Grader; import a export dat - nástroje, práce s importovanými daty; generátory náhodných čísel.

 • Cvičení 5

  Tvorba skriptů a funkcí - m soubor, skript, uživatelská funkce, lokální a globální proměnné, parametry a argumenty funkce, ladění programu, krokování.

 • Cvičení 6

  Claudové nástroje Matlabu - MATLAB Online, MATLAB Grader, MATLAB Drive; MATLAB Academy; Interpolace; Aproximace; řešení komplexních příkladů

 • Cvičení 7

  První písemný test použitím online nástroje MATLAB Grader; relační operátory; větvení programu; neúplný podmíněný příkaz.

 • Cvičení 8

  Úplný a neúplný podmíněný příkaz; větvení programu; řešení komplexních příkladů.

 • Cvičení 9

  Cykly v programování - cykly s podmínkou a s pevným počtem opakování, nekonečny cyklus.

 • Cvičení 10

  Logické operátory, vkládání hodnot do programu, kontrola vstupních dat, kombinace podmínek a cyklů.

 • Cvičení 11

  Vizualizace výpočtů - tvorba programů pomocí Live Editoru; řešení komplexních příkladů

 • Cvičení 12

  Highlighted

  Analytické a numerické řešení; Symbolic Math Toolbox, základní funkce; symbolické proměnné, symbolické funkce, přiřazení hodnot, řešení rovnic, zjednodušování rovnic, derivování a integrování.

 • Záznamy přednášek - KOMBINOVANÉ studium

  Not available unless any of:
  • You belong to Cvičení Kombinované studium
  • You belong to Cvičení Kombinované studium
  • You belong to Cvičení Kombinované studium
  • You belong to Cvičení Čtvrtek Každý týden 12:30 - 14:05 ...