Katedra geografie

Site: E-learningový portál Technické univerzity v Liberci
Course: Průvodce studenta FP tvorbou odborné (závěrečné) práce
Book: Katedra geografie
Printed by: Guest user
Date: Sunday, 19 May 2024, 10:54 PM

Description

Katedra geografie ...

Úvod

Katedra geografie

Na Katedře geografie se pro odkazování na použité informační zdroje používá tzv. metoda jméno-datum, někdy též označovaná jako Harvardský systém, dříve se používalo označení metoda uvádění prvního prvku a data, příp. metoda jmenných citací.

Odkaz v textu

Odkaz na zdroj je v textu realizován formou kulaté závorky, ve které je příjmení tvůrce, rok vydání a citovaná stránka (pokud se jedná o zdroj, který je stránkován). Jestliže se příjmení tvůrce vyskytuje přirozeně v textu, následuje odkaz, který je v tomto případě tvořen rokem vydání a citovanou stránkou – opět v kulatých závorkách.

Příklad:

Motto: „Celkově vzato, lidský mozek je nejsložitější známý objekt ve vesmíru – tedy z těch, které zná on sám“ (Wilson 1999, s. 110).

Ve starších publikacích nalézáme o dysartrii mj. to, že se jedná o poruchu koordinace mluvního výkonu, která je příznakem poruchy některé části motorického analyzátoru (Sovák, et al. 1974, s. 157, 158).

Wilson (1999, s. 53) zdůrazňuje, že věda není filosofie ani systém víry. Jedná se o kombinaci myšlenkových operací, kterou si osvojily vzdělané národy. Věda je něco, co nám v současnosti poskytuje nejefektivnější způsob poznávání reálného světa.

Pokud mají dva nebo více zdrojů stejného tvůrce i rok vydání, odlišují se malými písmeny abecedy, která se přidávají bez mezery za rok vydání (písmeno musí být jak v odkazu, tak v bibliografické citaci v seznamu použitých zdrojů).

Příklad:

Funkční gramotnost je něco odlišného než běžná gramotnost. V ekonomicky rozvinutých zemích byla běžná negramotnost již dávno odstraněna. Např. na našem území bylo v roce 1921 pouze 3 % obyvatelstva, kteří neuměli číst a psát. V ČR nebylo doposud (rok 2009) k problematice funkční gramotnosti publikováno dostatek odborných prací (Průcha 2009b, s. 167–170).

Edukační prostředí lze analyzovat i z dalšího hlediska: „existují velmi rozdílná edukační prostředí lišící se především druhem subjektů (edukantů a edukátorů), kteří jsou v těchto prostředích účastni“ (Průcha 2009a, s. 71).

Jestliže citujete text, který byl již ve zdroji, jenž citujete, citován – „převzat“ z nějakého jiného zdroje, označujeme takovou citaci jako tzv. sekundární citaci. V níže se nalézajícím příkladu citovala Skalková ve své publikaci z roku 2007 na s. 160, 161 část knihy od Kličkové, která byla vydána v roce 1989, v knize Kličkové se daný text nacházel na s. 62, 63. V seznamu citovaných zdrojů je pak uvedena bibliografická citace pouze toho zdroje, který jste použili Vy (v tomto případě Skalková) – viz níže. Pozn.: při tvorbě BP/DP používejte přednostně primární zdroje => sekundárních citací má být co nejméně.

Příklad:

Podmínkou didakticky účinného vytváření problémových situací ve vyučování je mj.: stanovení cílů výuky, znalost kurikula a jeho didaktická analýza, výběr učiva vhodného pro problémovou metodu, důkladná znalost žáků ve třídě, adekvátní motivace žáků k aktivní myšlenkové činnosti (Kličková in Skalková 2007, s. 160, 161).


Seznam použitých zdrojů

Seznam použitých zdrojů = bibliografických citací se u této metody odkazování řadí dle abecedního pořadí prvního prvku. Obvykle to je příjmení autora, pokud není autor uveden, nahrazuje jej zpracovatel, překladatel, programátor, kartograf, vydavatel, distributor, online hostitel apod. (viz níže konkrétní příklady). Jestliže nelze nic z výše uvedeného identifikovat, uvádí se u těchto – anonymních zdrojů – zkratka „ANON“. Odkaz na takový zdroj v textu BP/DP pak vypadá např.: … (Anon 2007, s. 147). Příjmení tvůrce se v seznamu použitých zdrojů píše velkými písmeny – bez ohledu na to, zda se jedná o konkrétního člověka či „instituci“.

Pokud citujete více zdrojů od téhož autora, řadí se v seznamu použitých zdrojů dle abecedního pořadí dalšího prvku bibliografické citace, kterým je rok vydání. Při shodném roku vydání rozhoduje o pořadí v seznamu použitých zdrojů další prvek bibliografické citace – název citovaného zdroje atd.

Příklad:

Seznam použitých zdrojů

PRŮCHA, J., 2009a. Moderní pedagogika. 4. aktual. a dopl. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-503-5.

PRŮCHA, J., 2009b. Přehled pedagogiky: úvod do studia oboru. 3. aktual. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-567-7.

SKALKOVÁ, J., 2007. Obecná didaktika. 2. rozš. a aktual. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-1821-7.

SOVÁK, M., et al., 1974. Logopedie. 3. uprav. vyd. Praha: SPN.

WILSON, E. O., 1999. Konsilience jednota vědění o nezbytnosti sjednocení přírodních a humanitních věd. 1. vyd. Praha: Lidové noviny. ISBN 80-7106-321-5.


Příklady odkazů a bibliografických citací různých zdrojů

Monografie

Sborníky

Časopisy

Internet

Tištěné

Elektronické

Tištěné

Elektronické

Tištěné

Elektronické

Webové stránky

Encyklopedie apod.

Právní předpisy

Mapy

Software


Zákony

Vyhlášky

Mapy

SoftwarePozn.: tento text byl zpracován s využitím ČSN ISO 690 z března 2011.

Tištěné monografie

Příklady odkazů a bibliografických citací různých zdrojů pro KGE FP TU v Liberci

Monografie


Tištěná monografie jednoho autora

Př.:

Bibliografická citace:

PRŮCHA, J., 2009. Moderní pedagogika. 4. aktual. a dopl. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-503-5.

Možná podoba odkazu na tento zdroj v textu:

… (Průcha 2009, s. 123).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. velkými písmeny příjmení autora, dále buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno autora – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má autor více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …,

2. rok vydání monografie,

3. kurzívou název citované monografie,

4. vydání – uvádí se pouze tehdy, jestliže je ve zdroji uvedeno (pokud uvedeno není, neuvádí se), v případě jiného než prvního vydání musí být uvedeno, zda se jedná o: aktual., dopl., přepr., rozš. … vydání (je-li takový údaj ve zdroji uveden),

5. místo vydání,

6. nakladatel (bez s. r. o., a. s. …),

7. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má, u nás začalo být ISBN publikacím přidělováno až od roku 1989 (u publikací vydaných po roce 2007 je ISBN rozšířeno o prefix 978),

8. tečka.

Pozn.: pokud odkazujeme na publikaci jako celek – na celou knihu, neuvádí se v odkazu na zdroj konkrétní stránka – např.: … (Průcha 2009).


Tištěná monografie více autorů

Př.:

Bibliografické citace:

KALHOUS, Z., aj., 2009. Školní didaktika. 2. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-571-4.

PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J., 2009. Pedagogický slovník. 6. aktual. a rozš. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-647-6.

Možná podoba odkazů na tyto zdroje v textu:

… (Kalhous, aj. 2009, s. 415).

… (Průcha, aj. 2009, s. 344).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. velkými písmeny příjmení autora, resp. autorů, dále buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno autora, resp. autorů – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má autor více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …, jestliže jsou 2, 3 autoři, musí být uvedeni všichni, pokud je autorů více než 3, uvádí se buď všichni, nebo pouze první, pak „aj.“ nebo „et al.“, (pozn.: v odkazu na zdroj s více autory lze uvádět pouze prvního autora a ostatní nahradit zkratkou – např.: „aj.“, „et al.“ – viz výše příklad (Průcha, aj. 2009, s. 344), musí to pak být ale jednotně u všech odkazů na daný zdroj),

2. rok vydání monografie,

3. kurzívou název citované monografie,

4. vydání – uvádí se pouze tehdy, jestliže je ve zdroji uvedeno (pokud uvedeno není, neuvádí se), v případě jiného než prvního vydání musí být uvedeno, zda se jedná o: aktual., dopl., přepr., rozš. … vydání (je-li takový údaj ve zdroji uveden),

5. místo vydání,

6. nakladatel (bez s. r. o., a. s. …),

7. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má, u nás začalo být ISBN publikacím přidělováno až od roku 1989 (u publikací vydaných po roce 2007 je ISBN rozšířeno o prefix 978),

8. tečka.


Tištěná monografie – kapitola

Př.:

Bibliografická citace:

CHRÁSKA, M., 2009. Hodnocení vzdělávacích výsledků žáků. In: KALHOUS, Z., aj. Školní didaktika. 2. vyd. Praha: Portál, s. 212–233. ISBN 978-80-7367-571-4.

Možná podoba odkazu na tento zdroj v textu:

… (Chráska 2009, s. 226).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. velkými písmeny příjmení autora citované kapitoly, dále buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno autora citované kapitoly – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má autor více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …,

2. rok vydání monografie,

3. běžným řezem písma název citované kapitoly,

4. předložka „In:“,

5. velkými písmeny příjmení autora, resp. autorů celé monografie, dále buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno autora celé monografie, resp. autorů – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má autor více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …, jestliže jsou 2, 3 autoři, musí být uvedeni všichni, pokud je autorů více než 3, uvádí se buď všichni, nebo pouze první tvůrce, pak „aj.“ nebo „et al.“,

6. kurzívou název celé monografie,

7. vydání – uvádí se pouze tehdy, jestliže je ve zdroji uvedeno (pokud uvedeno není, neuvádí se), v případě jiného než prvního vydání musí být uvedeno, zda se jedná o: aktual., dopl., přepr., rozš. … vydání (je-li takový údaj ve zdroji uveden),

8. místo vydání,

9. nakladatel (bez s. r. o., a. s. …),

10. rozsah citované kapitoly, např.: s. 120–136 (mezi číslicemi musí být pomlčka, ne spojovník),

11. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má, u nás začalo být ISBN publikacím přidělováno až od roku 1989 (u publikací vydaných po roce 2007 je ISBN rozšířeno o prefix 978),

12. tečka.


Tištěná monografie bez uvedeného autora

Př.:

Bibliografické citace:

ANON, 2005. Pat a Mat práce doma i na zahradě.

ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, 2007. Učení je skryté bohatství. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání.

Možná podoba odkazů na tyto zdroje v textu:

… (Anon 2005, s. 18).

… (Ústav pro informace ve vzdělávání 2007, s. 29). … (ÚIV 2007, s. 29).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. velkými písmeny „entita“, která nahrazuje příjmení autora – může to být vydavatel, editor, redaktor, korektor, distributor ad., pokud není žádná takováto „entita“ k dohledání, používá se zkratka ANON – která slouží k označení anonymních zdrojů (v případě BP/DP je na pováženou, zda v nich využívat anonymní zdroje – obecně to nelze doporučit), (pozn.: pokud je název např. vydavatele příliš dlouhý, lze jej v odkazu na daný zdroj nahradit zkratkou – viz výše příklad (ÚIV 2007, s. 29), musí to pak být ale jednotně u všech odkazů na daný zdroj),

2. rok vydání monografie,

3. kurzívou název citované monografie,

4. vydání – uvádí se pouze tehdy, jestliže je ve zdroji uvedeno (pokud uvedeno není, neuvádí se), v případě jiného než prvního vydání musí být uvedeno, zda se jedná o: aktual., dopl., přepr., rozš. … vydání (je-li takový údaj ve zdroji uveden),

5. místo vydání,

6. nakladatel (bez s. r. o., a. s. …),

7. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má, u nás začalo být ISBN publikacím přidělováno až od roku 1989 (u publikací vydaných po roce 2007 je ISBN rozšířeno o prefix 978), ne všechny publikace ISBN mají,

8. tečka.

Elektronické monografie

Příklady odkazů a bibliografických citací různých zdrojů pro KGE FP TU v Liberci

Monografie

Elektronická monografie jednoho autora

Př.:

Bibliografická citace:

SKALKOVÁ, J., 2007. Obecná didaktika [online]. 2. rozš. a aktual. vyd. Praha: Grada.
[vid. 9. 8. 2011]. ISBN 978-80-247-1821-7. Dostupné z: http://books.google.cz/books?id=ap_kTXOzJFEC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false

Možná podoba odkazu na tento zdroj v textu:

… (Skalková 2007, s. 14, 15).

V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. velkými písmeny příjmení autora, dále buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno
autora – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má autor více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …,

2. rok vydání monografie, jestliže není k dohledání, uvádí se rok publikování textu na Internetu, pokud není k dohledání ani ten, tak rok poslední aktualizace, jestliže nelze dohledat ani rok poslední aktualizace, uvádí se rok citování zdroje,

3. kurzívou název citované monografie,

4. v hranaté závorce se uvádí typ nosiče zdroje: pokud je zdroj přístupný prostřednictvím Internetu nápis: „online“, jestliže by byl zdroj na kompaktním disku, bylo by to: … [CD], pokud by byl zdroj na DVD, bylo by to: … [DVD] apod.,

5. vydání – uvádí se pouze tehdy, jestliže je ve zdroji uvedeno (pokud uvedeno není, neuvádí se), v případě jiného než prvního vydání musí být uvedeno, zda se jedná o: aktual., dopl., přepr., rozš. … vydání (je-li takový údaj ve zdroji uveden),

6. místo vydání,

7. nakladatel (bez s. r. o., a. s. …),

8. pokud je u zdroje uvedeno datum poslední aktualizace, uvádí se mezi nakladatele a hranatou závorkou s datem citování zdroje touto formou: … Aktualizováno 16. 4. 2009 [vid. 9. 8. 2011]. …,

9. u zdrojů, které se často mění (či se měnit mohou), např. u online přístupných zdrojů, se musí uvádět v hranaté závorce datum citování zdroje, datu citování musí předcházet zkrácená podoba slova „viděno“ = „vid.“: … [vid. 9. 8. 2011], (pozn.: tvar zápisu data může být i jiný – ale v celém seznamu použitých zdrojů musí být jednotný, např.: 9. 8. 2011, 09.08.2011, 9. srpna 2011, 2011-08-09),

10. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má, u nás začalo být ISBN publikacím přidělováno až od roku 1989 (u publikací vydaných po roce 2007 je ISBN rozšířeno o prefix 978),

11. u online přístupných zdrojů musí být uvedeno místo dostupnosti, realizuje se to textem: „Dostupné z:“, za kterým následuje URL (Uniform Resource Locator) pro přesnou lokalizaci daného zdroje, např.: „Dostupné z: http://books.google.cz/books?id=ap_kTXOzJFEC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false“.

 

Elektronická monografie více autorů

Př.:

Bibliografické citace:

HUČÍNOVÁ, L., et al., 2007. Klíčové kompetence v základním vzdělávání [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze. [vid. 9. 8. 2011]. ISBN 978-80-87000-07-6.
Dostupné z: http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2010/02/kkzv.pdf

KOCOURKOVÁ, Š., PASTOROVÁ, M., 2011. Pojetí klíčových kompetencí v kurikulech vybraných zemí [online]. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze. [vid. 9. 8. 2011].
ISBN 978-80-87000-71-17. Dostupné z: http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2011/03/Pojeti_klicovych_kompetenci_v_kurikulech_vybranych_zemi__web.pdf

Možná podoba odkazů na tyto zdroje v textu:

… (Hučínová, et al. 2007, s. 54–57).

… (Kocourková, Pastorová 2011, s. 38). … (Kocourková, aj. 2011, s. 38).

V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. velkými písmeny příjmení autora, resp. autorů, dále buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno autora, resp. autorů – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má autor více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …, jestliže jsou 2, 3 autoři, musí být uvedeni všichni, pokud je autorů více než 3, uvádí se buď všichni, nebo pouze první, pak „aj.“ nebo „et al.“
(pozn.: v odkazu na zdroj s více autory lze uvádět pouze prvního autora a ostatní nahradit zkratkou – např.: „aj.“, „et al.“ – viz výše příklad (Kocourková, aj. 2011, s. 38), musí to pak být ale jednotně u všech odkazů na daný zdroj),

2. rok vydání monografie, jestliže není k dohledání, uvádí se rok publikování textu na Internetu, pokud není k dohledání ani ten, tak rok poslední aktualizace, jestliže nelze dohledat ani rok poslední aktualizace, uvádí se rok citování zdroje,

3. kurzívou název citované monografie,

4. v hranaté závorce se uvádí typ nosiče zdroje: pokud je zdroj přístupný prostřednictvím Internetu nápis: „online“, jestliže by byl zdroj na kompaktním disku, bylo by to: … [CD], pokud by byl zdroj na DVD, bylo by to: … [DVD] apod.,

5. vydání – uvádí se pouze tehdy, jestliže je ve zdroji uvedeno (pokud uvedeno není, neuvádí se), v případě jiného než prvního vydání musí být uvedeno, zda se jedná o: aktual., dopl., přepr., rozš. … vydání (je-li takový údaj ve zdroji uveden),

6. místo vydání,

7. nakladatel (bez s. r. o., a. s. …),

8. pokud je u zdroje uvedeno datum poslední aktualizace, uvádí se mezi nakladatele a hranatou závorkou s datem citování zdroje touto formou: … Aktualizováno 16. 4. 2009 [vid. 9. 8. 2011]. …,

9. u zdrojů, které se často mění (či se měnit mohou), např. u online přístupných zdrojů, se musí uvádět v hranaté závorce datum citování zdroje, datu citování musí předcházet zkrácená podoba slova „viděno“ = „vid.“: … [vid. 9. 8. 2011], (pozn.: tvar zápisu data může být i jiný – ale v celém seznamu použitých zdrojů musí být jednotný, např.: 9. 8. 2011, 09.08.2011, 9. srpna 2011, 2011-08-09),

10. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má, u nás začalo být ISBN publikacím přidělováno až od roku 1989 (u publikací vydaných po roce 2007 je ISBN rozšířeno o prefix 978),

11. u online přístupných zdrojů musí být uvedeno místo dostupnosti, realizuje se to textem: „Dostupné z:“, za kterým následuje URL (Uniform Resource Locator) pro přesnou lokalizaci daného zdroje, např.: „Dostupné z: http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2010/02/kkzv.pdf“.

 

Elektronická monografie – kapitola

Př.:

Bibliografická citace:

PIPEKOVÁ, J., 2003. Edukace žáků s mentálním postižením. In: VÍTKOVÁ, M., ed. Integrativní školní (speciální) pedagogika: základy, teorie, praxe [online]. 2. vyd. Brno: MSD, s. 130–151. [vid. 9. 8. 2011]. ISBN 80-86633-22-5. Dostupné z: http://www.equalcr.cz/files/clanky/908/kniha1.pdf

Možná podoba odkazu na tento zdroj v textu:

… (Pipeková 2003, s. 136).

V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. velkými písmeny příjmení autora citované kapitoly, dále buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno autora citované kapitoly – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má autor více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …,

2. rok vydání monografie, jestliže není k dohledání, uvádí se rok publikování textu na Internetu, pokud není k dohledání ani ten, tak rok poslední aktualizace, jestliže nelze dohledat ani rok poslední aktualizace, uvádí se rok citování zdroje,

3. běžným řezem písma název citované kapitoly,

4. předložka „In:“,

5. velkými písmeny příjmení autora, resp. autorů celé monografie, dále buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno autora celé monografie, resp. autorů – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má autor více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …, jestliže jsou 2, 3 autoři, musí být uvedeni všichni, jestliže je autorů více než 3, uvádí se buď všichni, nebo pouze první tvůrce, pak „aj.“ nebo „et al.“, (pozn.: pokud je autor celé publikace označen jako editor, píše se za jeho jméno zkratka: „ed.“ – viz výše příklad, pokud jich je více tak: „eds.“),

6. kurzívou název celé monografie,

7. v hranaté závorce se uvádí typ nosiče zdroje: pokud je zdroj přístupný prostřednictvím Internetu nápis: „online“, jestliže by byl zdroj na kompaktním disku, bylo by to: … [CD], pokud by byl zdroj na DVD, bylo by to: … [DVD] apod.,

8. vydání – uvádí se pouze tehdy, jestliže je ve zdroji uvedeno (pokud uvedeno není, neuvádí se), v případě jiného než prvního vydání musí být uvedeno, zda se jedná o: aktual., dopl., přepr., rozš. … vydání (je-li takový údaj uveden),

9. místo vydání,

10. nakladatel (bez s. r. o., a. s. …),

11. rozsah citované kapitoly, např.: s. 130–151 (mezi číslicemi musí být pomlčka, ne spojovník),

12. pokud je u zdroje uvedeno datum poslední aktualizace, uvádí se mezi nakladatele a hranatou závorkou s datem citování zdroje touto formou: … Aktualizováno 16. 4. 2009 [vid. 9. 8. 2011]. …,

13. u zdrojů, které se často mění (či se měnit mohou), např. u online přístupných zdrojů, se musí uvádět v hranaté závorce datum citování zdroje, datu citování musí předcházet zkrácená podoba slova „viděno“ = „vid.“: … [vid. 9. 8. 2011], (pozn.: tvar zápisu data může být i jiný – ale v celém seznamu použitých zdrojů musí být jednotný, např.: 9. 8. 2011, 09.08.2011, 9. srpna 2011, 2011-08-09),

14. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má, u nás začalo být ISBN publikacím přidělováno až od roku 1989 (u publikací vydaných po roce 2007 je ISBN rozšířeno o prefix 978),

15. u online přístupných zdrojů musí být uvedeno místo dostupnosti, realizuje se to textem: „Dostupné z:“, za kterým následuje URL (Uniform Resource Locator) pro přesnou lokalizaci daného zdroje, např.: „Dostupné z: http://www.equalcr.cz/files/clanky/908/kniha1.pdf“.

 

Elektronická monografie bez uvedeného autora

Př.:

Bibliografické citace:

ANON, 2005. Pat a Mat práce doma i na zahradě [online]. 1. 4. 2005 [vid. 9. 8. 2011]. Dostupné z: http://www.pat_a_mat.org/prace.doma.i.na.zahrade.txt

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, 2008. Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008–2015) [online]. Aktualizováno 28. 8. 2008 [vid. 9. 8. 2011]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/uploads/soubory/zakladni/JC_SVUR.pdf

Možná podoba odkazů na tyto zdroje v textu:

… (Anon 2005, s. 18).

… (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2008, s. 5). … (MŠMT 2008, s. 5).

V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. velkými písmeny „entita“, která nahrazuje příjmení autora – může to být vydavatel, editor, redaktor, korektor, distributor ad., pokud není žádná takováto „entita“ k dohledání, používá se zkratka ANON – která slouží k označení anonymních zdrojů (v případě BP/DP je na pováženou, zda v nich využívat anonymní zdroje – obecně to nelze doporučit), (pozn.: pokud je název např. vydavatele příliš dlouhý, lze jej v odkazu na daný zdroj nahradit zkratkou – viz výše příklad (MŠMT 2008, s. 5), musí to pak být ale jednotně u všech odkazů na daný zdroj),

2. rok vydání monografie, jestliže není k dohledání, uvádí se rok publikování textu na Internetu, pokud není k dohledání ani ten, tak rok poslední aktualizace, jestliže nelze dohledat ani rok poslední aktualizace, uvádí se rok citování zdroje,

3. kurzívou název citované monografie,

4. v hranaté závorce se uvádí typ nosiče zdroje: pokud je zdroj přístupný prostřednictvím Internetu nápis: „online“, jestliže by byl zdroj na kompaktním disku, bylo by to: … [CD], pokud by byl zdroj na DVD, bylo by to: … [DVD] apod.,

5. vydání – uvádí se pouze tehdy, jestliže je ve zdroji uvedeno (pokud uvedeno není, neuvádí se), v případě jiného než prvního vydání musí být uvedeno, zda se jedná o: aktual., dopl., přepr., rozš. … vydání (je-li takový údaj uveden),

6. místo vydání,

7. nakladatel (bez s. r. o., a. s. …),

8. pokud je u zdroje uvedeno datum poslední aktualizace, uvádí se mezi nakladatele a hranatou závorkou s datem citování zdroje touto formou: … Aktualizováno 16. 4. 2009 [vid. 9. 8. 2011]. …,

9. u zdrojů, které se často mění (či se měnit mohou), např. u online přístupných zdrojů, se musí uvádět v hranaté závorce datum citování zdroje, datu citování musí předcházet zkrácená podoba slova „viděno“ = „vid.“: … [vid. 9. 8. 2011], (pozn.: tvar zápisu data může být i jiný – ale v celém seznamu použitých zdrojů musí být jednotný, např.: 9. 8. 2011, 09.08.2011, 9. srpna 2011, 2011-08-09),

10. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má, u nás začalo být ISBN publikacím přidělováno až od roku 1989 (u publikací vydaných po roce 2007 je ISBN rozšířeno o prefix 978), ne všechny publikace ISBN mají,

11. u online přístupných zdrojů musí být uvedeno místo dostupnosti, realizuje se to textem: „Dostupné z:“, za kterým následuje URL (Uniform Resource Locator) pro přesnou lokalizaci daného zdroje, např.: „Dostupné z: http://www.msmt.cz/uploads/soubory/zakladni/JC_SVUR.pdf“.

Tištěné sborníky

Příklady odkazů a bibliografických citací různých zdrojů pro KGE FP TU v Liberci

Sborníky


Tištěný sborník s uvedením jednoho editora

Př.:

Bibliografická citace:

CHRÁSKA, M., ed., 2006. Trendy ve vzdělávání 2006. 1. vyd. Olomouc: Votobia. ISBN 80-7220-260-X.

Možná podoba odkazu na tento zdroj v textu:

… (Chráska 2006).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. velkými písmeny příjmení editora, dále buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno editora – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má editor více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …,

2. zkratka „ed.“ – označení editora,

3. rok vydání sborníku,

4. kurzívou název citovaného sborníku,

5. vydání – uvádí se pouze tehdy, jestliže je ve zdroji uvedeno (pokud uvedeno není, neuvádí se), v případě jiného než prvního vydání musí být uvedeno, zda se jedná o: aktual., dopl., přepr., rozš. … vydání (je-li takový údaj ve zdroji uveden),

6. místo vydání,

7. nakladatel (bez s. r. o., a. s. …),

8. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má, u nás začalo být ISBN publikacím přidělováno až od roku 1989 (u publikací vydaných po roce 2007 je ISBN rozšířeno o prefix 978),

9. tečka.

Pozn.: pokud odkazujeme na publikaci jako celek – např. na celý sborník, neuvádí se v odkazu na zdroj konkrétní stránka – viz výše příklad (Chráska 2006).


Tištěný sborník s uvedením více editorů

Př.:

Bibliografická citace:

STOFFA, J., STOFFOVÁ, V., eds., 2007. XIX. DIDMATTECH 2006. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho v Komárně. ISBN 978-80-89234-23-3.

Možná podoba odkazu na tento zdroj v textu:

… (Stoffa, Stoffová 2007). … (Stoffa, aj. 2007).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. velkými písmeny příjmení editora, resp. editorů, dále buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno editora, resp. editorů – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, jestliže má editor více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …, pokud jsou 2, 3 editoři, musí být uvedeni všichni, jestliže je editorů více než 3, uvádí se buď všichni, nebo pouze první, pak „aj.“ nebo „et al.“ (pozn.: v odkazu na zdroj s více editory lze uvádět pouze prvního a ostatní nahradit zkratkou – např.: „aj.“, „et al.“ – viz výše příklad (Stoffa, aj. 2007), musí to pak být ale jednotně u všech odkazů na daný zdroj),

2. zkratka „ed.“ – označení editora, editorů: „eds.“,

3. rok vydání sborníku,

4. kurzívou název citovaného sborníku,

5. vydání – uvádí se pouze tehdy, jestliže je ve zdroji uvedeno (pokud uvedeno není, neuvádí se), v případě jiného než prvního vydání musí být uvedeno, zda se jedná o: aktual., dopl., přepr., rozš. … vydání (je-li takový údaj ve zdroji uveden),

6. místo vydání,

7. nakladatel (bez s. r. o., a. s. …),

8. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má, u nás začalo být ISBN publikacím přidělováno až od roku 1989 (u publikací vydaných po roce 2007 je ISBN rozšířeno o prefix 978),

9. tečka.

Pozn.: pokud odkazujeme na publikaci jako celek – např. na celý sborník, neuvádí se v odkazu na zdroj konkrétní stránka – viz výše příklad (Stoffa, Stoffová 2007).


Tištěný sborník – příspěvek ve sborníku

Př.:

Bibliografická citace:

TULIPÁN, J., 2007. Štruktúrované elektronické dokumenty v didaktickej prezentácii. In: STOFFA, J., STOFFOVÁ, V., eds. XIX. DIDMATTECH 2006. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho v Komárně, s. 153–157. ISBN 978-80-89234-23-3.

Možná podoba odkazu na tento zdroj v textu:

… (Tulipán 2007, s. 155, 156).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. velkými písmeny příjmení autora citovaného příspěvku sborníku, dále buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno autora citovaného příspěvku – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má autor více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …,

2. rok vydání sborníku,

3. běžným řezem písma název citovaného příspěvku ve sborníku,

4. předložka „In:“,

5. velkými písmeny příjmení editora, resp. editorů celého sborníku, dále buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno editora celého sborníku, resp. editorů – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má editor více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …, jestliže jsou 2, 3 editoři, musí být uvedeni všichni, pokud je editorů více než 3, uvádí se buď všichni, nebo pouze první, pak „aj.“ nebo „et al.“,

6. zkratka „ed.“ – označení editora, editorů: „eds.“,

7. kurzívou název celého sborníku,

8. vydání – uvádí se pouze tehdy, jestliže je ve zdroji uvedeno (pokud uvedeno není, neuvádí se), v případě jiného než prvního vydání musí být uvedeno, zda se jedná o: aktual., dopl., přepr., rozš. … vydání (je-li takový údaj ve zdroji uveden),

9. místo vydání,

10. nakladatel (bez s. r. o., a. s. …),

11. rozsah citovaného příspěvku ve sborníku, např.: s. 153–157 (mezi číslicemi musí být pomlčka, ne spojovník),

12. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má, u nás začalo být ISBN publikacím přidělováno až od roku 1989 (u publikací vydaných po roce 2007 je ISBN rozšířeno o prefix 978),

13. tečka.


Tištěný sborník bez uvedení editora

Př.:

Bibliografické citace:

ANON, 2005. Sborník z konference Pat a Mat práce doma i na zahradě.

PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY, 1999. Pedagogika na konci tisíciletí – sborník z konference konané 8. 4. 1999. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. ISBN 80-1234-567-4.

Možná podoba odkazů na tyto zdroje v textu:

… (Anon 2005).

… (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity 1999). … (PdF MU 1999).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. velkými písmeny „entita“, která nahrazuje příjmení editora – může to být vydavatel, redaktor, korektor, distributor ad., pokud není žádná takováto „entita“ k dohledání, používá se zkratka ANON – která slouží k označení anonymních zdrojů (v případě BP/DP je na pováženou, zda v nich využívat anonymní zdroje – obecně to nelze doporučit), (pozn.: pokud je název např. vydavatele příliš dlouhý, lze jej v odkazu na daný zdroj nahradit zkratkou – viz výše příklad (PdF MU 1999), musí to pak být ale jednotně u všech odkazů na daný zdroj),

2. rok vydání sborníku,

3. kurzívou název citovaného sborníku,

4. vydání – uvádí se pouze tehdy, jestliže je ve zdroji uvedeno (pokud uvedeno není, neuvádí se), v případě jiného než prvního vydání musí být uvedeno, zda se jedná o: aktual., dopl., přepr., rozš. … vydání (je-li takový údaj ve zdroji uveden),

5. místo vydání,

6. nakladatel (bez s. r. o., a. s. …),

7. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má, u nás začalo být ISBN publikacím přidělováno až od roku 1989 (u publikací vydaných po roce 2007 je ISBN rozšířeno o prefix 978), ne všechny publikace ISBN mají,

8. tečka.

Pozn.: pokud odkazujeme na publikaci jako celek – např. na celý sborník, neuvádí se v odkazu na zdroj konkrétní stránka – viz výše příklad (PdF MU 1999).


Tištěný sborník bez uvedení editora – příspěvek ve sborníku

Př.:

Bibliografické citace:

NOVÁK, J., 1999. Historie pedagogického výzkumu. In: PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. Pedagogika na konci tisíciletí – sborník z konference konané 8. 4. 1999. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, s. 78–85. ISBN 80-1234-567-4.

PAT, H., 2005. Problematika pampelišky v záhonu. In: ANON. Sborník z konference Pat a Mat práce doma i na zahradě. S. 23–29.

Možná podoba odkazů na tyto zdroje v textu:

… (Novák 1999, s. 80).

… (Pat 2005, s. 25).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. velkými písmeny příjmení autora citovaného příspěvku sborníku, dále buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno autora citovaného příspěvku – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má autor více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …,

2. rok vydání sborníku,

3. běžným řezem písma název citovaného příspěvku ve sborníku,

4. předložka „In:“,

5. velkými písmeny „entita“, která nahrazuje příjmení editora – může to být vydavatel, redaktor, korektor, distributor ad., pokud není žádná takováto „entita“ k dohledání, používá se zkratka ANON – která slouží k označení anonymních zdrojů (v případě BP/DP je na pováženou, zda v nich využívat anonymní zdroje – obecně to nelze doporučit),

6. kurzívou název celého sborníku,

7. vydání – uvádí se pouze tehdy, jestliže je ve zdroji uvedeno (pokud uvedeno není, neuvádí se), v případě jiného než prvního vydání musí být uvedeno, zda se jedná o: aktual., dopl., přepr., rozš. … vydání (je-li takový údaj ve zdroji uveden),

8. místo vydání,

9. nakladatel (bez s. r. o., a. s. …),

10. rozsah citovaného příspěvku ve sborníku, např.: s. 78–85 (mezi číslicemi musí být pomlčka, ne spojovník),

11. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má, u nás začalo být ISBN publikacím přidělováno až od roku 1989 (u publikací vydaných po roce 2007 je ISBN rozšířeno o prefix 978),

12. tečka.

Elektronické sborníky

Příklady odkazů a bibliografických citací různých zdrojů pro KGE FP TU v Liberci

Sborníky


Elektronický sborník s uvedením jednoho editora

Př.:

Bibliografická citace:

DOSTÁL, J., ed., 2007. INFOTECH 2007 – Moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání. Díl 1. [CD]. 1. vyd. Olomouc: Votobia. ISBN 978-80-7220-301-7.

Možná podoba odkazu na tento zdroj v textu:

… (Dostál 2007).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. velkými písmeny příjmení editora, dále buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno editora – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má editor více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …,

2. zkratka „ed.“ – označení editora,

3. rok vydání sborníku,

4. kurzívou název citovaného sborníku,

5. v hranaté závorce se uvádí typ nosiče zdroje: pokud je zdroj přístupný prostřednictvím Internetu: [online], jestliže je zdroj na kompaktním disku, je to: … [CD], pokud je zdroj na DVD, je to: … [DVD] apod.,

6. vydání – uvádí se pouze tehdy, jestliže je ve zdroji uvedeno (pokud uvedeno není, neuvádí se), v případě jiného než prvního vydání musí být uvedeno, zda se jedná o: aktual., dopl., přepr., rozš. … vydání (je-li takový údaj uveden),

7. místo vydání,

8. nakladatel (bez s. r. o., a. s. …),

9. pokud je u zdroje uvedeno datum poslední aktualizace, uvádí se mezi nakladatele a hranatou závorkou s datem citování zdroje touto formou: … Aktualizováno 16. 4. 2009 [vid. 9. 8. 2011]. …,

10. u zdrojů, které se často mění (či se měnit mohou), např. u online přístupných zdrojů, se musí uvádět v hranaté závorce datum citování zdroje, datu citování musí předcházet zkrácená podoba slova „viděno“ = „vid.“: … [vid. 9. 8. 2011], (pozn.: tvar zápisu data může být i jiný – ale v celém seznamu použitých zdrojů musí být jednotný, např.: 9. 8. 2011, 09.08.2011, 9. srpna 2011, 2011-08-09),

11. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má, u nás začalo být ISBN publikacím přidělováno až od roku 1989 (u publikací vydaných po roce 2007 je ISBN rozšířeno o prefix 978),

12. u online přístupných zdrojů musí být uvedeno místo dostupnosti, realizuje se to textem: „Dostupné z:“, za kterým následuje URL (Uniform Resource Locator) pro přesnou lokalizaci daného zdroje, např.: „Dostupné z: http://www.modped.cz/sbornik.konferencni.pdf“.

Pozn.: pokud odkazujeme na publikaci jako celek – např. na celý sborník, neuvádí se v odkazu na zdroj konkrétní stránka – viz výše příklad (Dostál 2007).


Elektronický sborník s uvedením více editorů

Př.:

Bibliografická citace:

CHRÁSKA, M., HAVELKA, M., eds., 2009. Trendy ve vzdělávání 2009 [CD]. Olomouc: Votobia. ISBN 978-80-7220-316-1.

Možná podoba odkazu na tento zdroj v textu:

… (Chráska, Havelka 2009). … (Chráska, aj. 2009).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. velkými písmeny příjmení editora, resp. editorů, dále buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno editora, resp. editorů – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má editor více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …, jestliže jsou 2, 3 editoři, musí být uvedeni všichni, pokud je editorů více než 3, uvádí se buď všichni, nebo pouze první, pak „aj.“ nebo „et al.“ (pozn.: v odkazu na zdroj s více editory lze uvádět pouze prvního a ostatní nahradit zkratkou – např.: „aj.“, „et al.“ – viz výše příklad (Chráska, aj. 2009), musí to pak být ale jednotně u všech odkazů na daný zdroj),

2. zkratka „ed.“ – označení editora, editorů: „eds.“,

3. rok vydání sborníku,

4. kurzívou název citovaného sborníku,

5. v hranaté závorce se uvádí typ nosiče zdroje: pokud je zdroj přístupný prostřednictvím Internetu: [online], jestliže je zdroj na kompaktním disku, je to: … [CD], pokud je zdroj na DVD, je to: … [DVD] apod.,

6. vydání – uvádí se pouze tehdy, jestliže je ve zdroji uvedeno (pokud uvedeno není, neuvádí se), v případě jiného než prvního vydání musí být uvedeno, zda se jedná o: aktual., dopl., přepr., rozš. … vydání (je-li takový údaj uveden),

7. místo vydání,

8. nakladatel (bez s. r. o., a. s. …),

9. pokud je u zdroje uvedeno datum poslední aktualizace, uvádí se mezi nakladatele a hranatou závorkou s datem citování zdroje touto formou: … Aktualizováno 16. 4. 2009 [vid. 9. 8. 2011]. …,

10. u zdrojů, které se často mění (či se měnit mohou), např. u online přístupných zdrojů, se musí uvádět v hranaté závorce datum citování zdroje, datu citování musí předcházet zkrácená podoba slova „viděno“ = „vid.“: … [vid. 9. 8. 2011], (pozn.: tvar zápisu data může být i jiný – ale v celém seznamu použitých zdrojů musí být jednotný, např.: 9. 8. 2011, 09.08.2011, 9. srpna 2011, 2011-08-09),

11. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má, u nás začalo být ISBN publikacím přidělováno až od roku 1989 (u publikací vydaných po roce 2007 je ISBN rozšířeno o prefix 978),

12. u online přístupných zdrojů musí být uvedeno místo dostupnosti, realizuje se to textem: „Dostupné z:“, za kterým následuje URL (Uniform Resource Locator) pro přesnou lokalizaci daného zdroje, např.: „Dostupné z: http://www.modped.cz/sbornik.konferencni.pdf“.

Pozn.: pokud odkazujeme na publikaci jako celek – např. na celý sborník, neuvádí se v odkazu na zdroj konkrétní stránka – viz výše příklad (Chráska, Havelka 2009).


Elektronický sborník s uvedeným editorem – příspěvek ve sborníku

Př.:

Bibliografická citace:

TOMKOVÁ, V., 2008. Grafická komunikácia žiakov základných škôl. In: CHRÁSKA, M., ed. Trendy ve vzdělávání 2008 [CD]. 1. vyd. Olomouc: Votobia, s. 243–246. ISBN 978-80-7220-311-6.

Možná podoba odkazu na tento zdroj v textu:

… (Tomková 2008, s. 244).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. velkými písmeny příjmení autora citovaného příspěvku sborníku, dále buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno autora citovaného příspěvku – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má autor více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …,

2. rok vydání sborníku,

3. běžným řezem písma název citovaného příspěvku ve sborníku,

4. předložka „In:“,

5. velkými písmeny příjmení editora, resp. editorů celého sborníku, dále buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno editora celého sborníku, resp. editorů – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má editor více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …, jestliže jsou 2, 3 editoři, musí být uvedeni všichni, jestliže je editorů více než 3, uvádí se buď všichni, nebo pouze první, pak „aj.“ nebo „et al.“, dále zkratka „ed.“, resp. „eds.“ - dle počtu editorů,

6. kurzívou název celého sborníku,

7. v hranaté závorce se uvádí typ nosiče zdroje: pokud je zdroj přístupný prostřednictvím Internetu: [online], jestliže je zdroj na kompaktním disku, je to: … [CD], pokud je zdroj na DVD, je to: … [DVD] apod.,

8. vydání – uvádí se pouze tehdy, jestliže je ve zdroji uvedeno (pokud uvedeno není, neuvádí se), v případě jiného než prvního vydání musí být uvedeno, zda se jedná o: aktual., dopl., přepr., rozš. … vydání (je-li takový údaj uveden),

9. místo vydání,

10. nakladatel (bez s. r. o., a. s. …),

11. pokud je u zdroje uvedeno datum poslední aktualizace, uvádí se mezi nakladatele a hranatou závorkou s datem citování zdroje touto formou: … Aktualizováno 16. 4. 2009 [vid. 9. 8. 2011]. …,

12. u zdrojů, které se často mění (či se měnit mohou), např. u online přístupných zdrojů, se musí uvádět v hranaté závorce datum citování zdroje, datu citování musí předcházet zkrácená podoba slova „viděno“ = „vid.“: … [vid. 9. 8. 2011], (pozn.: tvar zápisu data může být i jiný – ale v celém seznamu použitých zdrojů musí být jednotný, např.: 9. 8. 2011, 09.08.2011, 9. srpna 2011, 2011-08-09),

13. rozsah citovaného příspěvku ve sborníku, např.: s. 243–246 (mezi číslicemi musí být pomlčka, ne spojovník),

14. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má, u nás začalo být ISBN publikacím přidělováno až od roku 1989 (u publikací vydaných po roce 2007 je ISBN rozšířeno o prefix 978),

15. u online přístupných zdrojů musí být uvedeno místo dostupnosti, realizuje se to textem: „Dostupné z:“, za kterým následuje URL (Uniform Resource Locator) pro přesnou lokalizaci daného zdroje, např.: „Dostupné z: http://www.modped.cz/sbornik.konferencni.pdf“.


Elektronický sborník bez uvedení editora

Př.:

Bibliografické citace:

ANON, 2005. Sborník Pat a Mat práce doma i na zahradě [online]. Aktualizováno 4. 8. 2005
[vid. 10. 8. 2011]. Dostupné z: http://www.pat_a_mat.org/sbornik.prace.doma.i.na.zahrade.pdf

PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY, 2007. Moderní technologie ve výuce [CD]. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-7392-003-6.

Možná podoba odkazů na tyto zdroje v textu:

… (Anon 2005).

… (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity 2007). … (PdF MU 2007).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. velkými písmeny „entita“, která nahrazuje příjmení editora – může to být vydavatel, redaktor, korektor, distributor ad., pokud není žádná takováto „entita“ k dohledání, používá se zkratka ANON – která slouží k označení anonymních zdrojů (v případě BP/DP je na pováženou, zda v nich využívat anonymní zdroje – obecně to nelze doporučit), (pozn.: pokud je název např. vydavatele příliš dlouhý, lze jej v odkazu na daný zdroj nahradit zkratkou – viz výše příklad (PdF MU 1999), musí to pak být ale jednotně u všech odkazů na daný zdroj),

2. rok vydání sborníku,

3. kurzívou název citovaného sborníku,

4. v hranaté závorce se uvádí typ nosiče zdroje: pokud je zdroj přístupný prostřednictvím Internetu: [online], jestliže je zdroj na kompaktním disku, je to: … [CD], pokud je zdroj na DVD, je to: … [DVD] apod.,

5. vydání – uvádí se pouze tehdy, jestliže je ve zdroji uvedeno (pokud uvedeno není, neuvádí se), v případě jiného než prvního vydání musí být uvedeno, zda se jedná o: aktual., dopl., přepr., rozš. … vydání (je-li takový údaj uveden),

6. místo vydání,

7. nakladatel (bez s. r. o., a. s. …),

8. pokud je u zdroje uvedeno datum poslední aktualizace, uvádí se mezi nakladatele a hranatou závorkou s datem citování zdroje touto formou: … Aktualizováno 16. 4. 2009 [vid. 9. 8. 2011]. …,

9. u zdrojů, které se často mění (či se měnit mohou), např. u online přístupných zdrojů, se musí uvádět v hranaté závorce datum citování zdroje, datu citování musí předcházet zkrácená podoba slova „viděno“ = „vid.“: … [vid. 9. 8. 2011], (pozn.: tvar zápisu data může být i jiný – ale v celém seznamu použitých zdrojů musí být jednotný, např.: 9. 8. 2011, 09.08.2011, 9. srpna 2011, 2011-08-09),

10. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má, u nás začalo být ISBN publikacím přidělováno až od roku 1989 (u publikací vydaných po roce 2007 je ISBN rozšířeno o prefix 978), ne všechny publikace ISBN mají,

11. u online přístupných zdrojů musí být uvedeno místo dostupnosti, realizuje se to textem: „Dostupné z:“, za kterým následuje URL (Uniform Resource Locator) pro přesnou lokalizaci daného zdroje, např.: „Dostupné z: http://www.modped.cz/sbornik.konferencni.pdf“.

Pozn.: pokud odkazujeme na publikaci jako celek – např. na celý sborník, neuvádí se v odkazu na zdroj konkrétní stránka – viz výše příklad (PdF MU 2007).


Elektronický sborník bez uvedeného editora – příspěvek ve sborníku

Př.:

Bibliografické citace:

PAT, H., 2005. Kopr, křen a květák v kuchyni. In: ANON. Sborník z konference Pat a Mat práce doma i na zahradě [Blu-ray disk]. 2005.

TOBOLÁŘOVÁ, P., 2007. Využití systému Moodle ve výuce. In: PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. Moderní technologie ve výuce [CD]. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-7392-003-6.

Možná podoba odkazů na tyto zdroje v textu:

… (Pat 2005).

… (Tobolářová 2007).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

 1. velkými písmeny příjmení autora citovaného příspěvku sborníku, dále buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno autora citovaného příspěvku – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má autor více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …,
 2. rok vydání sborníku,

 3. běžným řezem písma název citovaného příspěvku ve sborníku,
 4. předložka „In:“,

 5. velkými písmeny „entita“, která nahrazuje příjmení editora – může to být vydavatel, redaktor, korektor, distributor ad., pokud není žádná takováto „entita“ k dohledání, používá se zkratka ANON – která slouží k označení anonymních zdrojů (v případě BP/DP je na pováženou, zda v nich využívat anonymní zdroje – obecně to nelze doporučit),
 6. kurzívou název celého sborníku,

 7. v hranaté závorce se uvádí typ nosiče zdroje: pokud je zdroj přístupný prostřednictvím Internetu: [online], jestliže je zdroj na kompaktním disku, je to: … [CD], pokud je zdroj na DVD, je to: … [DVD] apod.,
 8. vydání – uvádí se pouze tehdy, jestliže je ve zdroji uvedeno (pokud uvedeno není, neuvádí se), v případě jiného než prvního vydání musí být uvedeno, zda se jedná o: aktual., dopl., přepr., rozš. … vydání (je-li takový údaj uveden),

 9. místo vydání,
 10. nakladatel (bez s. r. o., a. s. …),

 11. rozsah citovaného příspěvku ve sborníku, např.: s. 78–85 (mezi číslicemi musí být pomlčka, ne spojovník), jestliže sborník (zdroj) není jednoznačně stránkován (což bývá časté u elektronických zdrojů), tento údaj se neuvádí – viz příklady výše,
 12. pokud je u zdroje uvedeno datum poslední aktualizace, uvádí se mezi nakladatele a hranatou závorkou s datem citování zdroje touto formou: … Aktualizováno 16. 4. 2009 [vid. 9. 8. 2011]. …,

 13. u zdrojů, které se často mění (či se měnit mohou), např. u online přístupných zdrojů, se musí uvádět v hranaté závorce datum citování zdroje, datu citování musí předcházet zkrácená podoba slova „viděno“ = „vid.“: … [vid. 9. 8. 2011], (pozn.: tvar zápisu data může být i jiný – ale v celém seznamu použitých zdrojů musí být jednotný, např.: 9. 8. 2011, 09.08.2011, 9. srpna 2011, 2011-08-09),
 14. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má, u nás začalo být ISBN publikacím přidělováno až od roku 1989 (u publikací vydaných po roce 2007 je ISBN rozšířeno o prefix 978),

 15. u online přístupných zdrojů musí být uvedeno místo dostupnosti, realizuje se to textem: „Dostupné z:“, za kterým následuje URL (Uniform Resource Locator) pro přesnou lokalizaci daného zdroje, např.: „Dostupné z: http://www.modped.cz/sbornik.konferencni.pdf“.

Tištěné časopisy

Příklady odkazů a bibliografických citací různých zdrojů pro KGE FP TU v Liberci

Časopisy

Tištěné časopisy – konkrétní číslo časopisu jako celek

Př.:

Bibliografická citace:

Psychologie dnes, 2007, roč. 13, č. 9. ISSN 1212-9607.

Možná podoba odkazu na tento zdroj v textu:

… (Psychologie dnes 2007).

V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. kurzívou název časopisu,

2. rok vydání časopisu,

3. ročník časopisu (pozn.: pro časopisy v angličtině lze použít anglickou verzi zkratky: „vol.“),

4. číslo časopisu v daném ročníku (pozn.: pro časopisy v angličtině lze použít anglickou verzi zkratky: „no.“),

5. ISSN (International Standard Serial Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má,

6. tečka.

Pozn.: pokud odkazujeme číslo časopisu jako celek, neuvádí se v odkazu na zdroj konkrétní stránka – viz výše příklad (Psychologie dnes 2007).


Tištěné časopisy – článek jednoho autora

Př.:

Bibliografická citace:

MACHÁČKOVÁ, P., 2007. Kyberšikana: ubližování bez hranic. Psychologie dnes, roč. 13, č. 9, s. 50–53. ISSN 1212-9607.

Možná podoba odkazu na tento zdroj v textu:

… (Macháčková 2007, s. 51).

V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. velkými písmeny příjmení autora, dále buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno autora – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má autor více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …,

2. rok vydání článku v časopise,

3. název citovaného článku,

4. kurzívou název citovaného časopisu,

5. ročník časopisu (pozn.: pro časopisy v angličtině lze použít anglickou verzi zkratky: „vol.“),

6. číslo časopisu v daném ročníku (pozn.: pro časopisy v angličtině lze použít anglickou verzi zkratky: „no.“),

7. rozsah citovaného článku, např.: s. 50–53 (mezi číslicemi musí být pomlčka, ne spojovník),

8. ISSN (International Standard Serial Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má,

9. tečka.


Tištěné časopisy – článek více autorů

Př.:

Bibliografická citace:

CHARVÁTOVÁ, I., aj., 2011. Čínské pyramidy. Vesmír, roč. 90, č. 7, s. 419–422. ISSN 0042-4544.

Možná podoba odkazu na tento zdroj v textu:

… (Charvátová, aj. 2011, s. 421, 422).

V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. velkými písmeny příjmení autora, resp. autorů, dále buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno autora, resp. autorů – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má autor více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …, jestliže jsou 2, 3 autoři, musí být uvedeni všichni, pokud je autorů více než 3, uvádí se buď všichni, nebo pouze první, pak „aj.“ nebo „et al.“
(pozn.: v odkazu na zdroj s více autory lze uvádět pouze prvního autora a ostatní nahradit zkratkou – např.: „aj.“, „et al.“ – viz výše příklad (Charvátová, aj. 2011, s. 421, 422), musí to pak být ale jednotně u všech odkazů na daný zdroj),

2. rok vydání článku v časopise,

3. název citovaného článku,

4. kurzívou název citovaného časopisu,

5. ročník časopisu (pozn.: pro časopisy v angličtině lze použít anglickou verzi zkratky: „vol.“),

6. číslo časopisu v daném ročníku (pozn.: pro časopisy v angličtině lze použít anglickou verzi zkratky: „no.“),

7. rozsah citovaného článku, např.: s. 50–53 (mezi číslicemi musí být pomlčka, ne spojovník),

8. ISSN (International Standard Serial Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má,

9. tečka.


Tištěné časopisy – článek bez uvedení konkrétního autora

Př.:

Bibliografické citace:

MŠMT, 1998. Nový věstník. Speciální pedagogika, roč. 8, č. 3, s. 15, 16. ISSN 1211-2720.

REDAKCE, 2007. Úvodník. Psychologie dnes, roč. 13, č. 5, s. 2. ISSN 1212-9607.

Možná podoba odkazů na tyto zdroje v textu:

… (MŠMT 1998, s. 16).

… (Redakce 2007, s. 2).

V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. velkými písmeny „entita“, která nahrazuje příjmení autora – může to být vydavatel, editor, redaktor, korektor, distributor ad., pokud není žádná takováto „entita“ k dohledání, používá se zkratka ANON – která slouží k označení anonymních zdrojů (v případě BP/DP je na pováženou, zda v nich využívat anonymní zdroje – obecně to nelze doporučit), (pozn.: pokud je název např. vydavatele příliš dlouhý, lze jej v odkazu na daný zdroj nahradit zkratkou, musí to pak být ale jednotně u všech odkazů na daný zdroj),

2. rok vydání článku v časopise,

3. název citovaného článku,

4. kurzívou název citovaného časopisu,

5. ročník časopisu (pozn.: pro časopisy v angličtině lze použít anglickou verzi zkratky: „vol.“),

6. číslo časopisu v daném ročníku (pozn.: pro časopisy v angličtině lze použít anglickou verzi zkratky: „no.“),

7. rozsah citovaného článku, např.: s. 50–53 (mezi číslicemi musí být pomlčka, ne spojovník),

8. ISSN (International Standard Serial Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má,

9. tečka.

Elektronické časopisy

Příklady odkazů a bibliografických citací různých zdrojů pro KGE FP TU v Liberci

Časopisy

Elektronické časopisy – konkrétní číslo časopisu jako celek

Př.:

Bibliografická citace:

e-Pedagogium [online]. 2006, roč. 6, č. 2 [vid. 7. 12. 2006]. ISSN 1213-7499.
Dostupné z: http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/e-ped_2-2006.pdf

Možná podoba odkazu na tento zdroj v textu:

… (e-Pedagogium 2006).

V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. kurzívou název časopisu,

2. v hranaté závorce se uvádí typ nosiče zdroje: pokud je zdroj přístupný prostřednictvím Internetu nápis: „online“, jestliže je zdroj na kompaktním disku, je to: … [CD], pokud je zdroj na DVD, je to: … [DVD] apod.,

3. rok vydání časopisu,

4. ročník časopisu (pozn.: pro časopisy v angličtině lze použít anglickou verzi zkratky: „vol.“),

5. číslo časopisu v daném ročníku (pozn.: pro časopisy v angličtině lze použít anglickou verzi zkratky: „no.“),

6. u zdrojů, které se často mění (či se měnit mohou), např. u online přístupných zdrojů, se musí uvádět v hranaté závorce datum citování zdroje, datu citování musí předcházet zkrácená podoba slova „viděno“ = „vid.“: … [vid. 7. 12. 2006], (pozn.: tvar zápisu data může být i jiný – ale v celém seznamu použitých zdrojů musí být jednotný, např.: 7. 12. 2006, 07.12.2006, 7. prosince 2006, 2006-12-07),

7. ISSN (International Standard Serial Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má,

8. u online přístupných zdrojů musí být uvedeno místo dostupnosti, realizuje se to textem: „Dostupné z:“, za kterým následuje URL (Uniform Resource Locator) pro přesnou lokalizaci daného zdroje, např.: „Dostupné z: http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/e-ped_2-2006.pdf“.

Pozn.: pokud odkazujeme číslo časopisu jako celek, neuvádí se v odkazu na zdroj konkrétní stránka – viz výše příklad (e-Pedagogium 2006).


Elektronické časopisy – článek jednoho autora

Př.:

Bibliografická citace:

POTMĚŠIL, M., 2006. Sebereflexe sluchově postižených dětí. e-Pedagogium [online], roč. 6,
č. 2, s. 63–71 [vid. 7. 12. 2006]. ISSN 1213-7499. Dostupné z: http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/e-ped_2-2006.pdf

Možná podoba odkazu na tento zdroj v textu:

… (Potměšil 2006, s. 67, 68).

V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. velkými písmeny příjmení autora, dále buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno autora – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má autor více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …,

2. rok vydání článku v časopise,

3. název citovaného článku,

4. kurzívou název citovaného časopisu,

5. v hranaté závorce se uvádí typ nosiče zdroje: pokud je zdroj přístupný prostřednictvím Internetu nápis: „online“, jestliže je zdroj na kompaktním disku, je to: … [CD], pokud je zdroj na DVD, je to: … [DVD] apod.,

6. ročník časopisu (pozn.: pro časopisy v angličtině lze použít anglickou verzi zkratky: „vol.“),

7. číslo časopisu v daném ročníku (pozn.: pro časopisy v angličtině lze použít anglickou verzi zkratky: „no.“),

8. rozsah citovaného článku, např.: s. 50–53 (mezi číslicemi musí být pomlčka, ne spojovník), (pozn.: v některých elektronických časopisech nemusí být číslování zřejmé, resp. uváděné, pak se neuvádí ani v bibliografické citaci a ani v odkazu na takový zdroj),

9. u zdrojů, které se často mění (či se měnit mohou), např. u online přístupných zdrojů, se musí uvádět v hranaté závorce datum citování zdroje, datu citování musí předcházet zkrácená podoba slova „viděno“ = „vid.“: … [vid. 7. 12. 2006], (pozn.: tvar zápisu data může být i jiný – ale v celém seznamu použitých zdrojů musí být jednotný, např.: 7. 12. 2006, 07.12.2006, 7. prosince 2006, 2006-12-07),

10. ISSN (International Standard Serial Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má,

11. u online přístupných zdrojů musí být uvedeno místo dostupnosti, realizuje se to textem: „Dostupné z:“, za kterým následuje URL (Uniform Resource Locator) pro přesnou lokalizaci daného zdroje, např.: „Dostupné z: http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/e-ped_2-2006.pdf“.


Elektronické časopisy – článek více autorů

Př.:

Bibliografické citace:

DRVOTA, Z., aj., 2009. Robotika pro první stupeň základních škol. Media4u Magazine [online], roč. 6, č. 2, s. 31–33 [vid. 11. 8. 2011]. ISSN 1214-9187. Dostupné z: http://www.media4u.cz/mm022009.pdf

PAVLÁSKOVÁ, E., VORLÍČKOVÁ, B., VEČEŘOVÁ, P., 2009. Zpráva z konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008. Ikaros [online], roč. 13, č. 4 [vid. 5. 4. 2010]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/zprava-z-konference-archivy-knihovny-muzea-v-digitalnim-svete-2008

Možná podoba odkazů na tyto zdroje v textu:

… (Drvota, aj. 2009, s. 31).

… (Pavlásková, Vorlíčková, Večeřová 2009). … (Pavlásková, et al. 2009).

V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. velkými písmeny příjmení autora, resp. autorů, dále buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno autora, resp. autorů – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má autor více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …, jestliže jsou 2, 3 autoři, musí být uvedeni všichni, pokud je autorů více než 3, uvádí se buď všichni, nebo pouze první, pak „aj.“ nebo „et al.“
(pozn.: v odkazu na zdroj s více autory lze uvádět pouze prvního autora a ostatní nahradit
zkratkou – např.: „aj.“, „et al.“ – viz výše příklad (Pavlásková, et al. 2009), musí to pak být ale jednotně u všech odkazů na daný zdroj)
,

2. rok vydání článku v časopise,

3. název citovaného článku,

4. kurzívou název citovaného časopisu,

5. v hranaté závorce se uvádí typ nosiče zdroje: pokud je zdroj přístupný prostřednictvím Internetu nápis: „online“, jestliže je zdroj na kompaktním disku, je to: … [CD], pokud je zdroj na DVD, je to: … [DVD] apod.,

6. ročník časopisu (pozn.: pro časopisy v angličtině lze použít anglickou verzi zkratky: „vol.“),

7. číslo časopisu v daném ročníku (pozn.: pro časopisy v angličtině lze použít anglickou verzi zkratky: „no.“),

8. rozsah citovaného článku, např.: s. 50–53 (mezi číslicemi musí být pomlčka, ne spojovník), (pozn.: v některých elektronických časopisech nemusí být číslování zřejmé, resp. uváděné, pak se neuvádí ani v bibliografické citaci a ani v odkazu na takový zdroj),

9. u zdrojů, které se často mění (či se měnit mohou), např. u online přístupných zdrojů, se musí uvádět v hranaté závorce datum citování zdroje, datu citování musí předcházet zkrácená podoba slova „viděno“ = „vid.“: … [vid. 5. 4. 2010], (pozn.: tvar zápisu data může být i jiný – ale v celém seznamu použitých zdrojů musí být jednotný, např.: 5. 4. 2010, 05.04.2010, 5. dubna 2010, 2010-04-05),

10. ISSN (International Standard Serial Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má,

11. u online přístupných zdrojů musí být uvedeno místo dostupnosti, realizuje se to textem: „Dostupné z:“, za kterým následuje URL (Uniform Resource Locator) pro přesnou lokalizaci daného zdroje, např.: „Dostupné z: http://www.media4u.cz/mm022009.pdf“.


Elektronické časopisy – článek bez uvedení konkrétního autora

Př.:

Bibliografické citace:

MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY, 2004. Metodický pokyn k silničnímu zákonu. Doprava a provoz v Česku [online], roč. 5, č. 2 [vid. 28. 11. 2006]. ISSN 1234-5678. Dostupné z: http://www.do.pro.ces.cz/pokyn-sil-zak

REDAKCE, 2008. Od historie ke konkurenceschopnosti pro budoucnost. Ikaros [online], roč. 12,
č. 2 [vid. 24. 9. 2009]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/od-historie-ke-konkurenceschopnosti-pro-budoucnost

Možná podoba odkazů na tyto zdroje v textu:

… (Ministerstvo vnitra České republiky 2004). … (MVČR 2004).

… (Redakce 2008).

V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. velkými písmeny „entita“, která nahrazuje příjmení autora – může to být vydavatel, editor, redaktor, korektor, distributor ad., pokud není žádná takováto „entita“ k dohledání, používá se zkratka ANON – která slouží k označení anonymních zdrojů (v případě BP/DP je na pováženou, zda v nich využívat anonymní zdroje – obecně to nelze doporučit), (pozn.: pokud je název např. vydavatele příliš dlouhý, lze jej v odkazu na daný zdroj nahradit zkratkou, musí to pak být ale jednotně u všech odkazů na daný zdroj – viz příklad: … (MVČR 2004)),

2. rok vydání článku v časopise,

3. název citovaného článku,

4. kurzívou název citovaného časopisu,

5. v hranaté závorce se uvádí typ nosiče zdroje: pokud je zdroj přístupný prostřednictvím Internetu nápis: „online“, jestliže je zdroj na kompaktním disku, je to: … [CD], pokud je zdroj na DVD, je to: … [DVD] apod.,

6. ročník časopisu (pozn.: pro časopisy v angličtině lze použít anglickou verzi zkratky: „vol.“),

7. číslo časopisu v daném ročníku (pozn.: pro časopisy v angličtině lze použít anglickou verzi zkratky: „no.“),

8. rozsah citovaného článku, např.: s. 50–53 (mezi číslicemi musí být pomlčka, ne spojovník), (pozn.: v některých elektronických časopisech nemusí být číslování zřejmé, resp. uváděné, pak se neuvádí ani v bibliografické citaci a ani v odkazu na takový zdroj),

9. u zdrojů, které se často mění (či se měnit mohou), např. u online přístupných zdrojů, se musí uvádět v hranaté závorce datum citování zdroje, datu citování musí předcházet zkrácená podoba slova „viděno“ = „vid.“: … [vid. 28. 11. 2006], (pozn.: tvar zápisu data může být i jiný – ale v celém seznamu použitých zdrojů musí být jednotný, např.: 28. 11. 2006, 28.11.2006, 28. listopadu 2006, 2006-11-28),

10. ISSN (International Standard Serial Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má,

11. u online přístupných zdrojů musí být uvedeno místo dostupnosti, realizuje se to textem: „Dostupné z:“, za kterým následuje URL (Uniform Resource Locator) pro přesnou lokalizaci daného zdroje, např.: „Dostupné z: http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/e-ped_2-2006.pdf“.

Webové stránky

Příklady odkazů a bibliografických citací různých zdrojů pro KGE FP TU v Liberci

Internet


Webová stránka, server jako celek

Př.:

Bibliografická citace:

Metodický portál RVP: Metodický portál inspirace a zkušenosti učitelů [online]. [vid. 11. 8. 2011]. ISSN 1802-4785. Dostupné z: http://rvp.cz/

Možná podoba odkazu na tento zdroj v textu:

… (Metodický portál RVP: Metodický portál inspirace a zkušenosti učitelů 2011).

… (Metodický portál RVP 2011).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

 1. velkými písmeny příjmení autora, tvůrce, vydavatele apod. (pozn.: pokud nelze nikoho takového dohledat, tento prvek se vynechává a pokračuje se názvem dané webové stránky, resp. serveru),
 2. buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno autora – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má autor více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …, (pozn.: pokud nelze autora – „tvůrce“ dohledat, tento prvek se vynechává a pokračuje se názvem dané webové stránky, resp. serveru),

 3. kurzívou název citované webové stránky, resp. serveru,
 4. v hranaté závorce se uvádí typ nosiče zdroje, v případě webových stránek tu má být: … [online],

 5. pokud je u zdroje uvedeno datum poslední aktualizace, uvádí se mezi hranatou závorkou s „[online]“ a hranatou závorku s datem citování zdroje touto formou: … [online]. Aktualizováno 16. 4. 2009 [vid. 11. 8. 2011]. …,
 6. v hranaté závorce datum citování zdroje, datu citování musí předcházet zkrácená podoba slova „viděno“ = „vid.“: … [vid. 11. 8. 2011], (pozn.: tvar zápisu data může být i jiný – ale v celém seznamu použitých zdrojů musí být jednotný, např.: 11. 8. 2011, 11.08.2011, 11. srpna 2011, 2011-08-11),

 7. ISSN (International Standard Serial Number), příp. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má,
 8. místo dostupnosti, realizuje se to textem: „Dostupné z:“, za kterým následuje URL (Uniform Resource Locator) pro přesnou lokalizaci daného zdroje, např.: „Dostupné z: http://rvp.cz/“.

Pozn.: pokud je název webové stránky, resp. serveru příliš dlouhý, lze jej v odkazu na daný zdroj zkrátit, musí to pak být ale jednotně u všech odkazů na daný zdroj a i po zkrácení musí být jasné, o jaký zdroj se jedná – viz příklad: … (Metodický portál RVP, 2011).

U webových stránek apod. zdrojů se většinou neuvádí se číslování stránek, neboť nebývá uváděno.


Webový zdroj jednoho autora – součást jednoznačně pojmenovaného serveru

Př.:

Bibliografické citace:

KELLYOVÁ, M., 2001. Otazníky kolem cizích jazyků. In: Rodina [online]. 10. 5. 2001 [vid. 4. 12. 2007]. Dostupné z: http://www.rodina.cz/clanek1818.htm

WILDOVÁ, R., 2004. Vybrané didaktické problémy výuky prvopočátečního čtení. In: Metodický portál RVP: Metodický portál inspirace a zkušenosti učitelů [online]. 28. 7. 2004 [vid. 12. 8. 2011]. ISSN 1802-4785. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZV/33/VYBRANE-DIDAKTICKE-PROBLEMY-VYUKY-PRVOPOCATECNIHO-CTENI.html/

Možná podoba odkazů na tyto zdroje v textu:

… (Kellyová 2001).

… (Wildová 2004).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

 1. velkými písmeny příjmení autora, dále buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno autora – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má autor více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …,
 2. rok publikování zdroje na Internetu, pokud je k dohledání rok poslední aktualizace, uvádí se ten, jestliže ani jeden k dohledání není, uvádí se rok citování zdroje,

 3. běžným řezem písma název citovaného článku, textu, zdroje
 4. předložka „In:“ (pozn.: jestliže citujeme text, článek apod., který je publikován na webových stránkách, serveru s konkrétním názvem, postupujeme obdobně jako např. u bibliografické citace kapitoly z monografie) – viz výše příklad Wildová …,

 5. kurzívou název serveru, na němž je publikován zdroj, který citujeme,
 6. v hranaté závorce se uvádí typ nosiče zdroje: pokud je zdroj přístupný prostřednictvím Internetu nápis: „online“,

 7. pokud je u zdroje uvedeno datum publikování, uvádí se mezi hranatou závorku „[online]“ a hranatou závorkou s datem citování zdroje, jestliže je u zdroje uvedeno datum poslední aktualizace, uvádí se na stejném místě místo data publikování touto formou: … [online]. Aktualizováno 16. 4. 2009 [vid. 9. 8. 2011]. …,
 8. v hranaté závorce datum citování zdroje, datu citování musí předcházet zkrácená podoba slova „viděno“ = „vid.“: … [vid. 9. 8. 2011], (pozn.: tvar zápisu data může být i jiný – ale v celém seznamu použitých zdrojů musí být jednotný, např.: 9. 8. 2011, 09.08.2011, 9. srpna 2011, 2011-08-09),

 9. ISSN (International Standard Serial Number), příp. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má,
 10. u online přístupných zdrojů musí být uvedeno místo dostupnosti, realizuje se to textem: „Dostupné z:“, za kterým následuje URL (Uniform Resource Locator) pro přesnou lokalizaci daného zdroje, např.: „Dostupné z: http://www.rodina.cz/clanek1818.htm“.

Pozn.: u webových stránek apod. zdrojů se většinou v odkazu na zdroj neuvádí číslování stránek, neboť obvykle nebývá uváděno – viz např.: … (Wildová 2004).


Webový zdroj jednoho autora – není součástí jednoznačně pojmenovaného serveru

Př.:

Bibliografická citace:

NEŠPOR, K., 2011. Svépomoc pro závislost na benzodiazepinech [online]. [vid. 7. 6. 2011]. Dostupné z: http://www.drnespor.eu/bnz-sh.doc

Možná podoba odkazu na tento zdroj v textu:

… (Nešpor 2011).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

 1. velkými písmeny příjmení autora, dále buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno autora – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má autor více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …,
 2. rok publikování zdroje na Internetu, pokud je k dohledání rok poslední aktualizace, uvádí se ten, jestliže ani jeden k dohledání není, uvádí se rok citování zdroje,

 3. kurzívou název citovaného článku, textu, zdroje,
 4. v hranaté závorce se uvádí typ nosiče zdroje: pokud je zdroj přístupný prostřednictvím Internetu nápis: „online“,

 5. pokud je u zdroje uvedeno datum publikování, uvádí se mezi hranatou závorku „[online]“ a hranatou závorkou s datem citování zdroje, jestliže je u zdroje uvedeno datum poslední aktualizace, uvádí se na stejném místě místo data publikování touto formou: … [online]. Aktualizováno 16. 4. 2009 [vid. 9. 8. 2011]. …,
 6. v hranaté závorce datum citování zdroje, datu citování musí předcházet zkrácená podoba slova „viděno“ = „vid.“: … [vid. 9. 8. 2011], (pozn.: tvar zápisu data může být i jiný – ale v celém seznamu použitých zdrojů musí být jednotný, např.: 9. 8. 2011, 09.08.2011, 9. srpna 2011, 2011-08-09),

 7. ISSN (International Standard Serial Number), příp. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má,
 8. u online přístupných zdrojů musí být uvedeno místo dostupnosti, realizuje se to textem: „Dostupné z:“, za kterým následuje URL (Uniform Resource Locator) pro přesnou lokalizaci daného zdroje, např.: „Dostupné z: http://www.drnespor.eu/bnz-sh.doc“.

Pozn.: u webových stránek apod. zdrojů se většinou v odkazu na zdroj neuvádí číslování stránek, neboť obvykle nebývá uváděno – viz např.: … (Nešpor 2011).


Webový zdroj více autorů – součást jednoznačně pojmenovaného serveru

Př.:

Bibliografická citace:

SEDLÁK, J., ČÍŽEK, J., 2011. Černobíle: Plusy a mínusy Google+. In: Živě.cz [online]. 3. 8. 2011 [vid. 12. 8. 2011]. Dostupné z: http://www.zive.cz/clanky/cernobile-plusy-a-minusy-google/sc-3-a-158230/default.aspx

Možná podoba odkazu na tento zdroj v textu:

… (Sedlák, Čížek 2011). … (Sedlák, et al. 2011).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

 1. velkými písmeny příjmení autora, resp. autorů, dále buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno autora, resp. autorů – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má autor více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …, jestliže jsou 2, 3 autoři, musí být uvedeni všichni, pokud je autorů více než 3, uvádí se buď všichni, nebo pouze první, pak „aj.“ nebo „et al.“, (pozn.: v odkazu na zdroj s více autory lze uvádět pouze prvního autora a ostatní nahradit zkratkou – např.: „aj.“, „et al.“ – viz výše příklad (Sedlák, et al. 2011), musí to pak být ale jednotně u všech odkazů na daný zdroj),
 2. rok publikování zdroje na Internetu, pokud je k dohledání rok poslední aktualizace, uvádí se ten, jestliže ani jeden k dohledání není, uvádí se rok citování zdroje,

 3. běžným řezem písma název citovaného článku, textu, zdroje,
 4. předložka „In:“ (pozn.: jestliže citujeme text, článek apod., který je publikován na webových stránkách, serveru s konkrétním názvem, postupujeme obdobně jako např. u bibliografické citace kapitoly z monografie) – viz výše příklad Wildová …,

 5. kurzívou název serveru, na němž je publikován zdroj, který citujeme,
 6. v hranaté závorce se uvádí typ nosiče zdroje: pokud je zdroj přístupný prostřednictvím Internetu nápis: „online“,

 7. pokud je u zdroje uvedeno datum publikování, uvádí se mezi hranatou závorku „[online]“ a hranatou závorkou s datem citování zdroje, jestliže je u zdroje uvedeno datum poslední aktualizace, uvádí se na stejném místě místo data publikování touto formou: … [online]. Aktualizováno 16. 4. 2009 [vid. 9. 8. 2011]. …,
 8. v hranaté závorce datum citování zdroje, datu citování musí předcházet zkrácená podoba slova „viděno“ = „vid.“: … [vid. 9. 8. 2011], (pozn.: tvar zápisu data může být i jiný – ale v celém seznamu použitých zdrojů musí být jednotný, např.: 9. 8. 2011, 09.08.2011, 9. srpna 2011, 2011-08-09),

 9. ISSN (International Standard Serial Number), příp. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má,
 10. u online přístupných zdrojů musí být uvedeno místo dostupnosti, realizuje se to textem: „Dostupné z:“, za kterým následuje URL (Uniform Resource Locator) pro přesnou lokalizaci daného zdroje, např.: „Dostupné z: http://www.zive.cz/clanky/cernobile-plusy-a-minusy-google/sc-3-a-158230/default.aspx“.

Pozn.: u webových stránek apod. zdrojů se většinou v odkazu na zdroj neuvádí číslování stránek, neboť obvykle nebývá uváděno – viz např.: … (Sedlák, et al. 2011).


Webový zdroj více autorů – není součástí jednoznačně pojmenovaného serveru

Př.:

Bibliografická citace:

NEŠPOR, K., SCHEANSOVÁ, A., GREGOR, P., FIALA, T., 2008. Symboly abstinence v psychoterapii návykových nemocí [online]. [vid. 10. 4. 2010]. Dostupné z: http://www.drnespor.eu/a-symb12.pdf

Možná podoba odkazu na tento zdroj v textu:

… (Nešpor, Scheansová, Gregor, Fiala 2008). … (Nešpor, aj. 2008).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

 1. velkými písmeny příjmení autora, resp. autorů, dále buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno autora, resp. autorů – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má autor více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …, jestliže jsou 2, 3 autoři, musí být uvedeni všichni, jestliže je autorů více než 3, uvádí se buď všichni, nebo pouze první, pak „aj.“ nebo „et al.“
  (pozn.: v odkazu na zdroj s více autory lze uvádět pouze prvního autora a ostatní nahradit zkratkou – např.: „aj.“, „et al.“ – viz výše příklad (Nešpor, aj. 2008), musí to pak být ale jednotně u všech odkazů na daný zdroj),

 2. rok publikování zdroje na Internetu, pokud je k dohledání rok poslední aktualizace, uvádí se ten, jestliže ani jeden k dohledání není, uvádí se rok citování zdroje,

 3. kurzívou název citovaného článku, textu, zdroje,

 4. v hranaté závorce se uvádí typ nosiče zdroje: pokud je zdroj přístupný prostřednictvím Internetu nápis: „online“,

 5. pokud je u zdroje uvedeno datum publikování, uvádí se mezi hranatou závorku „[online]“ a hranatou závorkou s datem citování zdroje, jestliže je u zdroje uvedeno datum poslední aktualizace, uvádí se na stejném místě místo data publikování touto formou: … [online]. Aktualizováno 16. 4. 2009 [vid. 9. 8. 2011]. …,

 6. v hranaté závorce datum citování zdroje, datu citování musí předcházet zkrácená podoba slova „viděno“ = „vid.“: … [vid. 9. 8. 2011], (pozn.: tvar zápisu data může být i jiný – ale v celém seznamu použitých zdrojů musí být jednotný, např.: 9. 8. 2011, 09.08.2011, 9. srpna 2011, 2011-08-09),

 7. ISSN (International Standard Serial Number), příp. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má,

 8. u online přístupných zdrojů musí být uvedeno místo dostupnosti, realizuje se to textem: „Dostupné z:“, za kterým následuje URL (Uniform Resource Locator) pro přesnou lokalizaci daného zdroje, např.: „Dostupné z: http://www.drnespor.eu/bnz-sh.doc“.

Pozn.: u webových stránek apod. zdrojů se většinou v odkazu na zdroj neuvádí číslování stránek, neboť obvykle nebývá uváděno – viz např.: … (Nešpor, aj. 2008).


Webový zdroj – součást jednoznačně pojmenovaného serveru – bez uvedeného autora

Př.:

Bibliografické citace:

AFS, 2011. Česká rodina a jejich japonská dcera. In: Rodina [online]. 30. 6. 2011 [vid. 24. 7. 2011]. Dostupné z: http://www.rodina.cz/clanek8378.htm

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ V PRAZE, 2006. Rozumět médiím – základy mediální výchovy pro učitele. In: Metodický portál RVP: Metodický portál inspirace a zkušenosti učitelů [online]. 4. 4. 2006 [vid. 29. 8. 2009]. ISSN 1802-4785. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZV/512/ROZUMET-MEDIIM---ZAKLADY-MEDIALNI-VYCHOVY-PRO-UCITELE.html/

Možná podoba odkazů na tyto zdroje v textu:

… (AFS 2011).

… (Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2006). … (VÚP v Praze 2006).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

 1. velkými písmeny „entita“, která nahrazuje příjmení autora – může to být vydavatel, editor, redaktor, korektor, distributor ad., pokud není žádná takováto „entita“ k dohledání, používá se zkratka ANON – která slouží k označení anonymních zdrojů (v případě BP/DP je na pováženou, zda v nich využívat anonymní zdroje – obecně to nelze doporučit), (pozn.: pokud je název např. vydavatele příliš dlouhý, lze jej v odkazu na daný zdroj nahradit zkratkou – viz výše příklad (VÚP v Praze 2006), musí to pak být ale jednotně u všech odkazů na daný zdroj),

 2. rok publikování zdroje na Internetu, pokud je k dohledání rok poslední aktualizace, uvádí se ten, jestliže ani jeden k dohledání není, uvádí se rok citování zdroje,

 3. běžným řezem písma název citovaného článku, textu, zdroje,

 4. předložka „In:“ (pozn.: jestliže citujeme text, článek apod., který je publikován na webových stránkách, serveru s konkrétním názvem, postupujeme obdobně jako např. u bibliografické citace kapitoly z monografie),

 5. kurzívou název serveru, na němž je publikován zdroj, který citujeme,

 6. v hranaté závorce se uvádí typ nosiče zdroje: pokud je zdroj přístupný prostřednictvím Internetu nápis: „online“,

 7. pokud je u zdroje uvedeno datum publikování, uvádí se mezi hranatou závorku „[online]“ a hranatou závorkou s datem citování zdroje, jestliže je u zdroje uvedeno datum poslední aktualizace, uvádí se na stejném místě místo data publikování touto formou: … [online]. Aktualizováno 16. 4. 2009 [vid. 9. 8. 2011]. …,

 8. v hranaté závorce datum citování zdroje, datu citování musí předcházet zkrácená podoba slova „viděno“ = „vid.“: … [vid. 29. 8. 2009], (pozn.: tvar zápisu data může být i jiný – ale v celém seznamu použitých zdrojů musí být jednotný, např.: 29. 8. 2009, 29.08.2009, 29. srpna 2009, 2009-08-29),

 9. ISSN (International Standard Serial Number), příp. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má,

 10. u online přístupných zdrojů musí být uvedeno místo dostupnosti, realizuje se to textem: „Dostupné z:“, za kterým následuje URL (Uniform Resource Locator) pro přesnou lokalizaci daného zdroje, např.: „Dostupné z: http://www.rodina.cz/clanek8378.htm“.

Pozn.: u webových stránek apod. zdrojů se většinou v odkazu na zdroj neuvádí číslování stránek, neboť obvykle nebývá uváděno – viz např.: … (VÚP v Praze 2006).


Webový zdroj – není součástí jednoznačně pojmenovaného serveru – bez uvedeného autora

Př.:

Bibliografická citace:

ANON, 2007. Pat a Mat práce doma i na zahradě [online]. Aktualizace 4. 6. 2007 [vid. 9. 8. 2011]. Dostupné z: http://www.pat_a_mat.org/prace.doma.i.na.zahrade.php

Možná podoba odkazu na tento zdroj v textu:

… (Anon 2007).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

 1. velkými písmeny „entita“, která nahrazuje příjmení autora – může to být vydavatel, editor, redaktor, korektor, distributor ad., pokud není žádná takováto „entita“ k dohledání, používá se zkratka ANON – která slouží k označení anonymních zdrojů (v případě BP/DP je na pováženou, zda v nich využívat anonymní zdroje – obecně to nelze doporučit), (pozn.: pokud je název např. vydavatele příliš dlouhý, lze jej v odkazu na daný zdroj nahradit zkratkou – viz příklad (VÚP v Praze 2006), musí to pak být ale jednotně u všech odkazů na daný zdroj),

 2. rok publikování zdroje na Internetu, pokud je k dohledání rok poslední aktualizace, uvádí se ten, jestliže ani jeden k dohledání není, uvádí se rok citování zdroje,

 3. kurzívou název citovaného článku, textu, zdroje,

 4. v hranaté závorce se uvádí typ nosiče zdroje: pokud je zdroj přístupný prostřednictvím Internetu nápis: „online“,

 5. pokud je u zdroje uvedeno datum publikování, uvádí se mezi hranatou závorku „[online]“ a hranatou závorkou s datem citování zdroje, jestliže je u zdroje uvedeno datum poslední aktualizace, uvádí se na stejném místě místo data publikování touto formou: … [online]. Aktualizováno 6. 4. 2007 [vid. 9. 8. 2011]. …,

 6. v hranaté závorce datum citování zdroje, datu citování musí předcházet zkrácená podoba slova „viděno“ = „vid.“: … [vid. 9. 8. 2011], (pozn.: tvar zápisu data může být i jiný – ale v celém seznamu použitých zdrojů musí být jednotný, např.: 9. 8. 2011, 09.08.2011, 9. srpna 2011, 2011-08-09),

 7. ISSN (International Standard Serial Number), příp. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má,

 8. u online přístupných zdrojů musí být uvedeno místo dostupnosti, realizuje se to textem: „Dostupné z:“, za kterým následuje URL (Uniform Resource Locator) pro přesnou lokalizaci daného zdroje, např.: „Dostupné z: http://www.pat_a_mat.org/prace.doma.i.na.zahrade.php“.

Pozn.: u webových stránek apod. zdrojů se většinou v odkazu na zdroj neuvádí číslování stránek, neboť obvykle nebývá uváděno – viz např.: … (Anon 2007).

Internetové encyklopedie apod.

Příklady odkazů a bibliografických citací různých zdrojů pro KGE FP TU v Liberci

Internet


Webová encyklopedie, slovník – jako celek – s uvedeným autorem, editorem

Př.:

Bibliografická citace:

FIESER, J., DOWDEN, B., eds., 2010. Internet Encyclopedia of Philosophy [online]. [vid. 17. 6. 2010]. ISSN 2161-0002. Dostupné z: http://www.iep.utm.edu/

Možná podoba odkazu na tento zdroj v textu:

… (Fieser, Dowden 2010).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. velkými písmeny příjmení autora, editora apod. (pozn.: pokud nelze nikoho takového dohledat, tento prvek se vynechává a pokračuje se názvem dané encyklopedie, slovníku),

2. buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno autora, editora – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má autor více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …, (pozn.: pokud nelze autora – „tvůrce“ dohledat, tento prvek se vynechává a pokračuje se názvem dané encyklopedie), jestliže jsou tvůrci encyklopedie označeni jako editoři, používá se zkratka: „eds.“,

3. rok publikování zdroje na Internetu, pokud je k dohledání rok poslední aktualizace, uvádí se ten, jestliže ani jeden k dohledání není, uvádí se rok citování zdroje,

4. kurzívou název citované encyklopedie, slovníku,

5. v hranaté závorce se uvádí typ nosiče zdroje, v případě webových stránek tu má být: … [online],

6. pokud je u zdroje uvedeno datum poslední aktualizace, uvádí se mezi hranatou závorkou s „[online]“ a hranatou závorku s datem citování zdroje touto formou: … [online]. Aktualizováno 16. 4. 2009 [vid. 17. 6. 2010]. …,

7. v hranaté závorce datum citování zdroje, datu citování musí předcházet zkrácená podoba slova „viděno“ = „vid.“: … [vid. 17. 6. 2010], (pozn.: tvar zápisu data může být i jiný – ale v celém seznamu použitých zdrojů musí být jednotný, např.: 17. 6. 2010, 17.06.2010, 17. června 2010, 2010-06-17),

8. ISSN (International Standard Serial Number), příp. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má,

9. místo dostupnosti, realizuje se to textem: „Dostupné z:“, za kterým následuje URL (Uniform Resource Locator) pro přesnou lokalizaci daného zdroje, např.: „Dostupné z: http://www.iep.utm.edu/“.

Pozn.: u webových stránek apod. zdrojů se většinou neuvádí číslování stránek, neboť nebývá uváděno.


Webová encyklopedie, slovník – jako celek – bez uvedeného autora, editora

Př.:

Bibliografické citace:

Velký lékařský slovník [online]. [vid. 13. 8. 2011]. Dostupné z: http://lekarske.slovniky.cz/

WIKIPEDIE – otevřená encyklopedie [online]. [vid. 27. 3. 2003]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana

Možná podoba odkazů na tyto zdroje v textu:

… (Velký lékařský slovník, 2011).

… (WIKIPEDIE – otevřená encyklopedie, 2003).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. kurzívou název citované encyklopedie, slovníku,

2. v hranaté závorce se uvádí typ nosiče zdroje, v případě webových stránek tu má být: … [online],

3. pokud je u zdroje uvedeno datum poslední aktualizace, uvádí se mezi hranatou závorkou s „[online]“ a hranatou závorku s datem citování zdroje touto formou: … [online]. Aktualizováno 16. 4. 2002 [vid. 27. 3. 2003]. …,

4. v hranaté závorce datum citování zdroje, datu citování musí předcházet zkrácená podoba slova „viděno“ = „vid.“: … [vid. 27. 3. 2003], (pozn.: tvar zápisu data může být i jiný – ale v celém seznamu použitých zdrojů musí být jednotný, např.: 27. 3. 2003, 27.03.2003, 27. března 2003, 2003-03-27),

5. ISSN (International Standard Serial Number), příp. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má,

6. místo dostupnosti, realizuje se to textem: „Dostupné z:“, za kterým následuje URL (Uniform Resource Locator) pro přesnou lokalizaci daného zdroje, např.: „Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana“.

Pozn.: u webových stránek apod. zdrojů se většinou neuvádí číslování stránek, neboť nebývá uváděno.

Rok v odkazech je rok publikování zdroje na Internetu, pokud je k dohledání rok poslední aktualizace, uvádí se ten, jestliže ani jeden k dohledání není, uvádí se rok citování zdroje.


Webová encyklopedie, slovník – konkrétní heslo – s uvedeným autorem, editorem

Př.:

Bibliografická citace:

BRICKHOUSE, T., SMITH, D. N., 2009. Plato (427–347 BCE). In: FIESER, J., DOWDEN, B., eds. Internet Encyclopedia of Philosophy [online]. Aktualizováno 9. 5. 2009 [vid. 17. 6. 2010]. ISSN 2161-0002. Dostupné z: http://www.iep.utm.edu/plato/

Možná podoba odkazu na tento zdroj v textu:

… (Brickhouse, Smith 2009).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. velkými písmeny příjmení autora citovaného hesla (pozn.: pokud nelze nikoho takového dohledat, tento prvek se vynechává a pokračuje se názvem citovaného hesla encyklopedie, slovníku),

2. buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno autora citovaného hesla – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má autor více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …, (pozn.: pokud nelze autora – „tvůrce“ dohledat, tento prvek se vynechává a pokračuje se názvem citovaného hesla encyklopedie),

3. rok publikování zdroje na Internetu, pokud je k dohledání rok poslední aktualizace, uvádí se ten, jestliže ani jeden k dohledání není, uvádí se rok citování zdroje,

4. běžným řezem písma název citovaného hesla encyklopedie, slovníku,

5. předložka „In:“ (pozn.: postupujeme obdobně jako např. u bibliografické citace kapitoly z monografie),

6. velkými písmeny příjmení autora, editora apod. (pozn.: pokud nelze nikoho takového dohledat, tento prvek se vynechává a pokračuje se názvem dané encyklopedie, slovníku),

7. buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno autora, editora – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má autor více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …, (pozn.: pokud nelze autora – „tvůrce“ dohledat, tento prvek se vynechává a pokračuje se názvem dané encyklopedie), jestliže jsou tvůrci encyklopedie označeni jako editoři, používá se zkratka: „eds.“,

8. kurzívou název citované encyklopedie, slovníku,

9. v hranaté závorce se uvádí typ nosiče zdroje, v případě webových stránek tu má být: … [online],

10. pokud je u zdroje uvedeno datum poslední aktualizace, uvádí se mezi hranatou závorkou s „[online]“ a hranatou závorku s datem citování zdroje touto formou: … [online]. Aktualizováno 9. 5. 2009 [vid. 17. 6. 2010]. …,

11. v hranaté závorce datum citování zdroje, datu citování musí předcházet zkrácená podoba slova „viděno“ = „vid.“: … [vid. 17. 6. 2010], (pozn.: tvar zápisu data může být i jiný – ale v celém seznamu použitých zdrojů musí být jednotný, např.: 17. 6. 2010, 17.06.2010, 17. června 2010, 2010-06-17),

12. ISSN (International Standard Serial Number), příp. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má,

13. místo dostupnosti, realizuje se to textem: „Dostupné z:“, za kterým následuje URL (Uniform Resource Locator) pro přesnou lokalizaci daného zdroje, např.: „Dostupné z: http://www.iep.utm.edu/plato/“.

Pozn.: u webových stránek apod. zdrojů se většinou neuvádí číslování stránek, neboť nebývá uváděno.


Webová encyklopedie, slovník – konkrétní heslo – bez uvedeného autora, editora

Př.:

Bibliografické citace:

Astenopie, 2011. In: Velký lékařský slovník [online]. [vid. 2. 6. 2011]. Dostupné z: http://lekarske.slovniky.cz/lexikon-pojem/astenopie

Vzdělání, 2011. In: WIKIPEDIE – otevřená encyklopedie [online]. Aktualizováno 26. 7. 2011
[vid. 13. 8. 2011]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzd%C4%9Bl%C3%A1n%C3%AD

Možná podoba odkazů na tyto zdroje v textu:

… (Astenopie 2011).

… (Vzdělání 2011).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. běžným řezem písma název citovaného hesla encyklopedie, slovníku,

2. rok publikování zdroje na Internetu, pokud je k dohledání rok poslední aktualizace, uvádí se ten, jestliže ani jeden k dohledání není, uvádí se rok citování zdroje,

3. předložka „In:“ (pozn.: postupujeme obdobně jako např. u bibliografické citace kapitoly z monografie),

4. kurzívou název citované encyklopedie, slovníku,

5. v hranaté závorce se uvádí typ nosiče zdroje, v případě webových stránek tu má být: … [online],

6. pokud je u zdroje uvedeno datum poslední aktualizace, uvádí se mezi hranatou závorkou s „[online]“ a hranatou závorku s datem citování zdroje touto formou: … [online]. Aktualizováno 26. 7. 2011 [vid. 13. 8. 2011]. …,

7. v hranaté závorce datum citování zdroje, datu citování musí předcházet zkrácená podoba slova „viděno“ = „vid.“: … [vid. 13. 8. 2011], (pozn.: tvar zápisu data může být i jiný – ale v celém seznamu použitých zdrojů musí být jednotný, např.: 27. 3. 2003, 27.03.2003, 27. března 2003, 2003-03-27),

8. ISSN (International Standard Serial Number), příp. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má,

9. místo dostupnosti, realizuje se to textem: „Dostupné z:“, za kterým následuje URL (Uniform Resource Locator) pro přesnou lokalizaci daného zdroje, např.: „Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana“.

Pozn.: u webových stránek apod. zdrojů se většinou neuvádí číslování stránek, neboť nebývá uváděno.

Zákony

Příklady odkazů a bibliografických citací různých zdrojů pro KGE FP TU v Liberci

Zákony


Zákon v tištěné podobě – ve sbírce zákonů

Př.:

Bibliografické citace:

Zákon č. 206/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. In: Sbírka zákonů České republiky. 2009, částka 61, s. 2902–2916. ISSN 1211-1244.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. 2004, částka 190, s. 10262–10324.

Možná podoba odkazů na tyto zdroje v textu:

… (Zákon č. 206/2009 Sb., čl. I, odst. 3).

… (Zákon č. 206/2009 Sb., čl. I, odst. 2–9).

… (Zákon č. 561/2004 Sb., § 165, odst. 2, písm. b).

… (Zákon č. 561/2004 Sb., § 165, odst. 2, písm. b–e).

… (Zákon č. 561/2004 Sb., § 166, odst. 2–6).

… (Zákon č. 561/2004 Sb., § 165–171).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. běžným řezem písma název citovaného zákonu,

2. předložka „In:“,

3. kurzívou text: „Sbírka zákonů České republiky“,

4. rok vydání citovaného zákonu ve Sbírce zákonů České republiky,

5. částka, ve které citovaný zákon vyšel,

6. rozsah stran, na kterých se citovaný zákon ve Sbírce zákonů České republiky nachází, např.: s. 10262–10324 (mezi číslicemi musí být pomlčka, ne spojovník),

7. ISSN (International Standard Serial Number), příp. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má,

8. tečka.

Pozn.: v odkazech na zákony se neuvádějí konkrétní stránky, nýbrž entity, na které jsou zákony děleny: paragrafy, resp. články, odstavce, písmena. Pokud citujeme z více písmen, odstavců, paragrafů apod., tak se uvádí rozsah (např. písm. b–e). Jestliže citujeme celou vyšší entitu – např. celý odstavec, již neuvádíme entitu nižší – písmeno. Viz příklady výše.


Zákon v elektronické podobě

Př.:

Bibliografické citace:

Zákon č. 206/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. In: Sbírka zákonů České republiky [online]. 2009,
částka 61, s. 2902–2916 [vid. 11. 2. 2010]. ISSN 1211-1244. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/soubor/sb061-09-pdf.aspx

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). In: Sbírka zákonů České republiky [online]. 2004, částka 190, s. 10262–10324 [vid. 13. 8. 2011]. Dostupné z: http://aplikace.msmt.cz/Predpisy1/sb190-04.pdf

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. In: Sbírka zákonů České republiky [online]. 2004 [vid. 22. 9. 2010]. Dostupné z: http://portal.gov.cz/wps/WPS_PA_2001/jsp/download.jsp?s=1&l=563%2F2004

Možná podoba odkazů na tyto zdroje v textu:

… (Zákon č. 206/2009 Sb., čl. I, odst. 3).

… (Zákon č. 206/2009 Sb., čl. I, odst. 2–9).

… (Zákon č. 561/2004 Sb., § 165, odst. 2, písm. b).

… (Zákon č. 561/2004 Sb., § 165, odst. 2, písm. b–e).

… (Zákon č. 561/2004 Sb., § 166, odst. 2–6).

… (Zákon č. 561/2004 Sb., § 165–171).

… (Zákon č. 563/2004 Sb., § 5, odst. 1, písm. b, c).

… (Zákon č. 563/2004 Sb., § 5, odst. 2).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. běžným řezem písma název citovaného zákonu,

2. předložka „In:“,

3. kurzívou text: „Sbírka zákonů České republiky“,

4. v hranaté závorce se uvádí typ nosiče zdroje, v případě webových stránek tu má být: … [online],

5. rok vydání citovaného zákonu ve Sbírce zákonů České republiky,

6. částka, ve které citovaný zákon vyšel, pokud tento údaj není k dohledání, neuvádí se,

7. rozsah stran, na kterých se citovaný zákon ve Sbírce zákonů České republiky nachází, např.: s. 10262–10324 (mezi číslicemi musí být pomlčka, ne spojovník), pokud tento údaj není k dohledání, neuvádí se,

8. pokud je u zdroje uvedeno datum poslední aktualizace, uvádí se mezi hranatou závorkou s „[online]“ a hranatou závorku s datem citování zdroje touto formou: … [online]. Aktualizováno 16. 12. 2009 [vid. 13. 8. 2011]. …,

9. v hranaté závorce datum citování zdroje, datu citování musí předcházet zkrácená podoba slova „viděno“ = „vid.“: … [vid. 13. 8. 2011], (pozn.: tvar zápisu data může být i jiný – ale v celém seznamu použitých zdrojů musí být jednotný, např.: 13. 8. 2011, 13.08.2011, 13. srpna 2011, 2011-08-13),

10. ISSN (International Standard Serial Number), příp. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má,

11. místo dostupnosti, realizuje se to textem: „Dostupné z:“, za kterým následuje URL (Uniform Resource Locator) pro přesnou lokalizaci daného zdroje, např.: „http://aplikace.msmt.cz/Predpisy1/sb190-04.pdf“.

Pozn.: v odkazech na zákony se neuvádějí konkrétní stránky, nýbrž entity, na které jsou zákony děleny: paragrafy, resp. články, odstavce, písmena. Pokud citujeme z více písmen, odstavců, paragrafů apod., tak se uvádí rozsah (např. písm. b–e). Jestliže citujeme celou vyšší entitu – např. celý odstavec, již neuvádíme entitu nižší – písmeno. Viz příklady výše.

Vyhlášky

Příklady odkazů a bibliografických citací různých zdrojů pro KGE FP TU v Liberci

Vyhlášky

Vyhláška v tištěné podobě – ve sbírce zákonů

Př.:

Bibliografické citace:

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. In: Sbírka zákonů České republiky. 2005, částka 20, s. 503–508. ISSN 1211-1244.

Vyhláška č. 166/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. In: Sbírka zákonů České republiky. 2007, částka 58, s. 2324. ISSN 1211-1244.

Vyhláška č. 298/2003 Sb., o národních referenčních laboratořích a referenčních laboratořích. In: Sbírka zákonů České republiky. 2003, částka 102, s. 4954–4956.

Možná podoba odkazů na tyto zdroje v textu:

… (Vyhláška č. 73/2005 Sb., § 3, odst. 2, písm. a).

… (Vyhláška č. 73/2005 Sb., § 3, odst. 1, písm. b–d).

… (Vyhláška č. 73/2005 Sb., § 3, odst. 1–3).

… (Vyhláška č. 73/2005 Sb., § 3–7).

… (Vyhláška č. 166/2007 Sb., čl. I, odst. 2).

… (Vyhláška č. 166/2007 Sb., čl. I, II).

… (Vyhláška č. 298/2003 Sb., § 4, odst. 2, písm. b).

… (Vyhláška č. 298/2003 Sb., § 5, 6).

V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. běžným řezem písma název citované vyhlášky,

2. předložka „In:“,

3. kurzívou text: „Sbírka zákonů České republiky“,

4. rok vydání citované vyhlášky ve Sbírce zákonů České republiky,

5. částka, ve které citovaná vyhláška vyšla,

6. rozsah stran, na kterých se citovaná vyhláška ve Sbírce zákonů České republiky nachází,
např.: s. 503–508 (mezi číslicemi musí být pomlčka, ne spojovník),

7. ISSN (International Standard Serial Number), příp. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má,

8. tečka.

Pozn.: v odkazech na vyhlášky se neuvádějí konkrétní stránky, nýbrž entity, na které jsou vyhlášky děleny: paragrafy, resp. články, odstavce, písmena. Pokud citujeme z více písmen, odstavců, paragrafů apod., tak se uvádí rozsah (např. písm. b–e). Jestliže citujeme celou vyšší entitu – např. celý odstavec, již neuvádíme entitu nižší – písmeno. Viz příklady výše.


Vyhláška v elektronické podobě

Př.:

Bibliografické citace:

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. In: Sbírka zákonů České republiky [online]. 2005, částka 20, s. 503–508 [vid. 9. 11. 2010]. ISSN 1211-1244. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4618

Vyhláška č. 166/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. In: Sbírka zákonů České republiky [online]. 2007, částka 58, s. 2324 [vid. 14. 8. 2011]. ISSN 1211-1244. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=5149

Vyhláška č. 298/2003 Sb., o národních referenčních laboratořích a referenčních laboratořích. In: Sbírka zákonů České republiky [online]. 2003 [vid. 7. 10. 2008]. Dostupné z: http://portal.gov.cz/wps/WPS_PA_2001/jsp/download.jsp?s=1&l=298%2F2003

Možná podoba odkazů na tyto zdroje v textu:

… (Vyhláška č. 73/2005 Sb., § 3, odst. 2, písm. a).

… (Vyhláška č. 73/2005 Sb., § 3, odst. 1, písm. b–d).

… (Vyhláška č. 73/2005 Sb., § 3, odst. 1–3).

… (Vyhláška č. 73/2005 Sb., § 3–7).

… (Vyhláška č. 166/2007 Sb., čl. I, odst. 2).

… (Vyhláška č. 166/2007 Sb., čl. I, II).

… (Vyhláška č. 298/2003 Sb., § 4, odst. 2, písm. b).

… (Vyhláška č. 298/2003 Sb., § 5, 6).

V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. běžným řezem písma název citované vyhlášky,

2. předložka „In:“,

3. kurzívou text: „Sbírka zákonů České republiky“,

4. v hranaté závorce se uvádí typ nosiče zdroje, v případě webových stránek tu má být: … [online],

5. rok vydání citovaného zákonu ve Sbírce zákonů České republiky,

6. částka, ve které citovaný zákon vyšel, pokud tento údaj není k dohledání, neuvádí se,

7. rozsah stran, na kterých se citovaný zákon ve Sbírce zákonů České republiky nachází,
např.: s. 503–508 (mezi číslicemi musí být pomlčka, ne spojovník), pokud tento údaj není k dohledání, neuvádí se,

8. pokud je u zdroje uvedeno datum poslední aktualizace, uvádí se mezi hranatou závorkou s „[online]“ a hranatou závorku s datem citování zdroje touto formou: … [online]. Aktualizováno 16. 12. 2009 [vid. 13. 8. 2011]. …,

9. v hranaté závorce datum citování zdroje, datu citování musí předcházet zkrácená podoba slova „viděno“ = „vid.“: … [vid. 9. 11. 2010], (pozn.: tvar zápisu data může být i jiný – ale v celém seznamu použitých zdrojů musí být jednotný, např.: 9. 11. 2010, 09.11.2010, 9. listopadu 2010, 2010-11-09),

10. ISSN (International Standard Serial Number), příp. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má,

11. místo dostupnosti, realizuje se to textem: „Dostupné z:“, za kterým následuje URL (Uniform Resource Locator) pro přesnou lokalizaci daného zdroje, např.: „http://aplikace.msmt.cz/Predpisy1/sb190-04.pdf“.

Pozn.: v odkazech na vyhlášky se neuvádějí konkrétní stránky, nýbrž entity, na které jsou vyhlášky děleny: paragrafy, resp. články, odstavce, písmena. Pokud citujeme z více písmen, odstavců, paragrafů apod., tak se uvádí rozsah (např. písm. b–e). Jestliže citujeme celou vyšší entitu – např. celý odstavec, již neuvádíme entitu nižší – písmeno. Viz příklady výše.

Mapy tištěné a elektronické, data GIS a DPZ

Mapa a atlas

Mapa, atlas s uvedenými i neuvedenými tvůrci

Př.:

Bibliografická citace:

ČUZK, 2007. Základní mapa ČR. List 24-21-01. [Edice Základní mapa ČR 1:10 000. 1:10 000]. 380 mm x 471 mm.

ČUZK, 2005. Základní mapa ČR [online]. [Edice Základní mapa ČR 1:10 000. 1:10 000]. [vid. 29. 8. 2011]. Dostupné z: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map

AOPK ČR, 2005. Půdní mapa ČR. List 03-31, Mimoň. [Edice Půdní mapa ČR 1:50 000. 1:50 000]. Dostupné z: http://www.nature.cz/publik_syst2/files08/0331n.pdf

QUITT, E., 1975. Mapa klimatických oblastí ČSR. [1:500 000]. Brno: Geografický ústav.

KLAUDYÁN, M., 1518. Mapa Čech. [1:637 000 až 1:685 000]. 460 mm x 550 mm. Litoměřice: Státní oblastní archiv.

MÜLLER, J. K., 1720. Mappa geographica regni Bohemiae in duodceim circulos divisae cum comítatu Glacensi et districtu Egerano adjunctis [online]. sekce 04. [ca. 1:132 000]. 465 x 540 mm. Praha: Mapová sbírka Historického ústavu Akademie věd České republiky. [vid. 24. 8. 2011]. Dostupné z: http://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?z_height=700&lang=cs&z_width=1000&z_newwin=0&; map_root=mul&map_region=ce&map_list=c004

LIHANOVÁ, E., ROHLÍK, J., TESÁČEK, M., SRBA, J., 1995. České středohoří – východ. [Edice Klubu českých turistů 11. 1:50 000.] 1. vyd. Praha: Klub českých turistů. 580 mm x 890 mm. ISBN 80-85499-67-3.

ŠČIPÁK, J., JURKOVIČ, E., PATOČKA, B., 1980. Atlas sveta. [Edícia Jednotná sústava školských kartografických pomôcok na podklade výskumných prác Výskumného ústavu geodetického, topografického a kartografického v Prahe.] 9. vyd. Bratislava: Slovenská kartografia.

Možná podoba odkazů na tyto zdroje v textu:

… (ČÚZK 2007).

… (ČÚZK 2005).

… (AOPK ČR 2005).

… (Quitt 1975).

… (Klaudyán 1518).

… (Müller 1720).

… (Lihanová, Rohlík, Tesáček, Srba 1995).

… (Ščipák, Jurkovič, Patočka 1980).

Resp.:

… (Lihanová aj. 1995).

… (Ščipák aj. 1980).

V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

 1. autor mapy – u map může být role tvůrce v tiráži pod různým označením jako autor, kartograf, sestavil, korigoval, věnoval, editoval, navrhnul, nakreslil, kopíroval, vyrobil, vyryl, revidoval nebo aktualizoval; jméno autora, o kterém je obecně známo, že je autorem mapy, musí být citováno, i když není na mapě výrazně uvedeno (viz příklad bibliografické citace mapy se známým tvůrcem) velkými písmeny příjmení tvůrce, resp. tvůrců, dále buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno tvůrce, resp. tvůrců – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má tvůrce více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …, jestliže jsou 2, 3 tvůrci, musí být uvedeni všichni, pokud je tvůrců více než 3, uvádí se buď všichni, nebo pouze první, pak „aj.“ nebo „et al.“, (pozn.: v odkazu na zdroj s více tvůrci lze uvádět pouze prvního a ostatní nahradit zkratkou – např.: „aj.“, „et al.“ – viz výše příklady, musí to pak být ale jednotně u všech odkazů na daný zdroj),

 2. rok vydání mapy,

 3. kurzívou název citované mapy,

 4. typ nosiče – uveden v hranatých závorkách, specifikuje druh informačního zdroje a/nebo formu; např. [CD], [DVD], [glóbus], [nástěnná mapa], [fotografie], [mapa], [online], [WMS] apod.

 5. v hranaté závorce edice, ve které je mapa zařazena, a měřítko mapy (pokud jsou uvedeny) měřítko – uváděno v hranatých závorkách, obvykle jako poměr (např. 1:10 000), jel-li uvedeno v mapě jinak, přepočítává se do poměru nebo uvádí dle mapy (grafické měřírko vždy přepočítáváme a uvádíme jako poměr) pokud není možné měřítko stanovit (např. staré mapy), lze uvést „měřítko neuvedeno“ nebo „měřítko nelze určit“,

 6. vydání – uvádí se pouze tehdy, jestliže je ve zdroji uvedeno (pokud uvedeno není, neuvádí se), v případě jiného než prvního vydání musí být uvedeno, zda se jedná o: aktual., dopl., přepr., rozš. … vydání (je-li takový údaj ve zdroji uveden),

 7. místo vydání (případně u starých map uložených v mapových se uvádí sídlo instituce,

 8. nakladatel (bez s. r. o., a. s. …), v případě starých map název mapové sbírky, archívu, instituce apod.

 9. rozměr mapy – uvádí se výška a po ní šířka v mm, rozměry se měří uvnitř rámové čáry mapy, (pozn.: je-li to nutné, uvádí se ještě velikost listu – např.: „150 mm x 250 mm, list 350 mm x 550 mm.“, u trojrozměrných map se uvádí výška, šířka, hloubka – např.: „Model mapy: 800 mm x 600 mm x 30 mm.“, u kruhových map se uvádí průměr – např.: „Kruhová mapa: 600 mm průměr, na listu 720 mm x 700 mm.“, „Globus: 200 mm průměr.“, u celého atlasu se rozměry neuvádějí, neboť mapy v něm obsažené mají různé rozměry),

 10. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má, u nás začalo být ISBN publikacím přidělováno až od roku 1989 (u publikací vydaných po roce 2007 je ISBN rozšířeno o prefix 978),

 11. další informace o dostupnosti – mohou být uvedeny další informace o další dostupnosti, např. v PDF na internetu slovy: Rovněž dostupné v PDF z: http://www.nature.cz/publik_syst2/ files08/0331n.pdf

 12. tečka (neuvádí se, pokud posledním uvedeným údajem je URL adresa).

Geografické databáze formátu GIS


Geografické databáze formátu GIS

Př.:

Bibliografická citace:

VÚVTGM, 2011a. Digitální báze vodohospodářských dat DIBAVOD [digitální data ESRI Shapefile]. [1:10 000]. Dostupné z: http://www.dibavod.cz/index.php?id=27

VÚVTGM, 2011b. Záplavová území pětileté vody [digitální data ESRI Shapefile]. [Databáze Digitální báze vodohospodářských dat DIBAVOD. 1:10 000]. 19. 7. 2011 [vid. 29. 8. 2011]. Dostupné z: www.dibavod.cz. Cesta: Úvodní strana; Download – objekty DIBAVOD; D – záplavová území; D01 – záplavová území pětileté vody

ČÚZK, 2009. Základní báze geografických dat ZABAGED [digitální data ESRI Shapefile]. List 24-21-01. [1:10 000].

Možná podoba odkazu na tento zdroj v textu:

… (VÚVTGM 2011a).

… (VÚVTGM 2011b).

… (ČÚZK 2009).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

 1. autor – u geodat často schází, resp. je kolektivní, v tom případě se uvádí název instituce,

 2. rok vydání – je nutné vyčíst z metadat, nezbytný údaj pro posouzení aktuálnosti použité verze dat/služby,

 3. kurzívou název,

 4. charakter a formát dat – uveden v hranatých závorkách, specifikuje formu dat a formát; např. [digitální data ESRI Shapefile], [digitální data KML], [digitální data CAD] apod.,

 5. edice – uvádí se v případě, že je citována jen vybraná skupina objektů (vrstva), která je částí geodatabáze (databáze GIS – např. ZABAGED, DIBAVOD, DMÚ 200 apod.),

 6. měřítko – uváděno jako poměr (např. 1:10 000), u geodat GIS se vždy povinně uvádí jako referenční měřítko,
 7. místo vydání (sídlo instituce, pokud je uvedeno na začátku citace, již se neopakuje),

 8. datum – přesné datum vydání, příp. aktualizace, pokud je dostupné na webové stránce nebo v metadatech,

 9. datum použití – datum použití webové služby nebo software,

 10. dostupné z – přesná adresa WMS/WFS/IMS služby dle informace v použitém software GIS v případě, že jednoznačnou adresu není možné získat, uvede se základní adresa portálu (např. www.dibavod.cz) a dále slova "Cesta:" a popis cesty tak, jak je možné webovou stránku na portálu nalézt (viz příklad výše),

 11. spektrální informace apod. – u obrazových dat DPZ (satelitní snímky, letecké snímky) se uvádí další technické informace upřesňující citovaný obraz DPZ, jako je název a charakteristika senzoru, údaje o satelitu (název satelitu, např. Meteosat, Landsat 3), spektrální pásmo, formát dat, oblačnost apod. Údaje je nutné zjišťovat z metadat obrazu DPZ,

 12. tečka (neuvádí se, pokud posledním uvedeným údajem je URL adresa).

Geografická data online sdílená programem GIS


Př.:

Bibliografická citace:

ČÚZK, 2011. DATA 200 [webová mapová služba WMS]. [1:1 000 000]. [vid. 29. 8. 2011]. Dostupné z: http://geoportal.cuzk.cz/WMS_DATA200/WMService.aspx?

AOPK ČR, 2009. Maloplošná chráněná území: aopk_wfs_chu [ArcIMS feature service WFS]. [1:10 000]. [vid. 29. 8. 2011]. Dostupné z: http://mapmaker.nature.cz

Možná podoba odkazů na tyto zdroje v textu:

… (ČÚZK 2011).

… (AOPK ČR 2009).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

 1. autor – u geodat často schází, resp. je kolektivní, v tom případě se uvádí název instituce,

 2. rok vydání – je nutné vyčíst z metadat, nezbytný údaj pro posouzení aktuálnosti použité verze dat/služby,

 3. kurzívou název, typ nosiče – uveden v hranatých závorkách, specifikuje druh informačního zdroje a/nebo formu; např. [webová mapová služba WMS] apod.

 4. edice – uvádí se v případě, že je citována jen vybraná skupina objektů (vrstva), která je částí geodatabáze (databáze GIS – např. ZABAGED, DIBAVOD, DMÚ 200 apod.),

 5. měřítko – uváděno jako poměr (např. 1:10 000), u geodat GIS se vždy povinně uvádí jako referenční měřítko,
 6. místo vydání (sídlo instituce, pokud je uvedeno na začátku citace, již se neopakuje),

 7. datum – přesné datum vydání, příp. aktualizace, pokud je dostupné na webové stránce nebo v metadatech,

 8. datum použití – datum použití webové služby nebo software,

 9. dostupné z – přesná adresa WMS/WFS/IMS služby dle informace v použitém software GIS.

Obrazy DPZ


Př.:

Bibliografická citace:

U.S. GEOLOGICAL SURVEY EARTH RESOURCES OBSERVATION AND SCIENCE CENTER (EROS), 1999. LANDSAT ETM+ Scene LE71910251999258EDC00 [digitální data, obraz DPZ]. 15. 09. 1999. Landsat 7 ETM+ L1T, prostorové rozlišení 15 m, 6% oblačnost, infračervené, TIFF.

Možná podoba odkazu na tento zdroj v textu:

… (U.S. GEOLOGICAL SURVEY... 2011).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

 1. název instituce,

 2. rok – je nutné vyčíst z metadat, nezbytný údaj pro posouzení aktuálnosti použité verze dat/služby,

 3. kurzívou název, typ nosiče – uveden v hranatých závorkách, specifikuje druh informačního zdroje a/nebo formu,

 4. měřítko – uváděno jako poměr (např. 1:10 000), u obrazů DPZ se uvádí pouze je-li stanoveno v rámových údajích,

 5. datum – přesné datum pořízení obrazu DPZ,

 6. dostupné z – přesná adresa v případě, že data byla získána online,spektrální informace apod. – u obrazových dat DPZ (satelitní snímky, letecké snímky) se uvádí další technické informace upřesňující citovaný obraz DPZ, jako je název a charakteristika senzoru, údaje o satelitu (název satelitu, např. Meteosat, Landsat 3), spektrální pásmo, prostorové (a další relevantní) rozlišení, formát dat, oblačnost apod. Údaje je nutné zjišťovat z metadat obrazu DPZ.

 7. tečka (neuvádí se, pokud posledním uvedeným údajem je URL adresa).

Software


Př.:

Bibliografická citace:

ESRI, 2010. ArcGIS [software]. Version 10.1. Redlands: ESRI [přístup 29. 8. 2011].

Možná podoba odkazu na tento zdroj v textu:

… (ESRI 2010).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

 1. autor nebo název instituce,

 2. rok vydání,

 3. kurzívou název, typ nosiče – uveden v hranatých závorkách, specifikuje druh informačního zdroje a/nebo formu; např. [software] apod.,

 4. verze,

 5. místo vydání (sídlo instituce, pokud je uvedeno na začátku citace, již se neopakuje),

 6. datum použití – datum použití webové služby nebo software,

 7. dostupné z – přesná adresa v případě použití software online,

 8. tečka (neuvádí se, pokud posledním uvedeným údajem je URL adresa).