Katedra primárního vzdělávání

Mapy

Příklady odkazů a bibliografických citací různých zdrojů pro KPV FP TU v Liberci

Mapový materiál

Mapa, atlas s uvedenými tvůrci

Př.:

Bibliografická citace:

LIHANOVÁ, E., ROHLÍK, J., TESÁČEK, M., SRBA, J., 1995. České středohoří – východ. [Edice Klubu českých turistů 11. 1:50 000.] 1. vyd. Praha: Klub českých turistů. 580 mm x 890 mm. ISBN 80-85499-67-3.

ŠČIPÁK, J., JURKOVIČ, E., PATOČKA, B., 1980. Atlas sveta. [Edícia Jednotná sústava školských kartografických pomôcok na podklade výskumných prác Výskumného ústavu geodetického, topografického a kartografického v Prahe.] 9. vyd. Bratislava: Slovenská kartografia.

Možná podoba odkazu na tento zdroj v textu:

… (Lihanová, Rohlík, Tesáček, Srba 1995).

Resp.:

… (Lihanová aj. 1995).

… (Ščipák, Jurkovič, Patočka 1980).

Resp.:

… (Ščipák et al. 1980).

V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. velkými písmeny příjmení tvůrce, resp. tvůrců, dále buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno tvůrce, resp. tvůrců – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má tvůrce více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …, jestliže jsou 2, 3 tvůrci, musí být uvedeni všichni, pokud je tvůrců více než 3, uvádí se buď všichni, nebo pouze první, pak „aj.“ nebo „et al.“, (pozn.: v odkazu na zdroj s více tvůrci lze uvádět pouze prvního a ostatní nahradit zkratkou – např.: „aj.“, „et al.“ – viz výše příklady, musí to pak být ale jednotně u všech odkazů na daný zdroj),

2. rok vydání mapy,

3. kurzívou název citované mapy,

4. v hranaté závorce edice, ve které je mapa zařazena, a měřítko mapy (pokud jsou uvedeny),

5. vydání – uvádí se pouze tehdy, jestliže je ve zdroji uvedeno (pokud uvedeno není, neuvádí se), v případě jiného než prvního vydání musí být uvedeno, zda se jedná o: aktual., dopl., přepr., rozš. … vydání (je-li takový údaj ve zdroji uveden),

6. místo vydání,

7. nakladatel (bez s. r. o., a. s. …),

8. rozměr mapy – uvádí se výška a po ní šířka v mm, rozměry se měří uvnitř rámové čáry mapy, (pozn.: je-li to nutné, uvádí se ještě velikost listu – např.: „150 mm x 250 mm, list 350 mm x 550 mm.“, u trojrozměrných map se uvádí výška, šířka, hloubka – např.: „Model mapy: 800 mm x 600 mm x 30 mm.“, u kruhových map se uvádí průměr – např.: „Kruhová mapa: 600 mm průměr, na listu 720 mm x 700 mm.“, „Globus: 200 mm průměr.“, u celého atlasu se rozměry neuvádějí, neboť mapy v něm obsažené mají různé rozměry),

9. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má, u nás začalo být ISBN publikacím přidělováno až od roku 1989 (u publikací vydaných po roce 2007 je ISBN rozšířeno o prefix 978),

10. tečka.