4 Pravidla typografie

Psaní interpunkce

Za interpunkčními znaménky (tečka, čárka, středník, dvojtečka, otazník, vykřičník) píšeme mezeru, před nimi ne.

Tečka

Tečka se používá k ukončení věty. V nadpisech a u popisků ilustrací a tabulek se tečka na konci nedělá. Jestliže věta končí zkratkou nebo datem končícím tečkou, další tečka se na konci nepíše.

Mezera za tečkou se píše po zkratkách jako a. s., o. p. s., s. r. o. apod.

Za slovem „viz” se tečka nepíše (jde o rozkazovací způsob slovesa „vidět”, nikoli o zkratku).

Výjimky:

 • Mezera se za tečkou nepíše, pokud se používá při psaní časových údajů jako oddělovač mezi hodinami a minutami (8.30) – podle pravidel českého pravopisu. Podle normy ČSN 01 6910 lze použít jako oddělovač také dvojtečku (8:30).
 • Mezera za tečkou se nepíše u e-mailových a webových adres (www.tul.cz).
 • V případě, kdy se čárka používá v čísle k oddělení desetinné části čísla, se za čárkou mezera nedělá (12,5).
 • Mezera se nedělá za tečkami mezi číslicemi u číslování nadpisů.
 • Mezera se nedělá, pokud bezprostředně za sebou následují dvě interpunkční znaménka – např. „…tzn., že…”, „…např., že…”

Dvojtečka

Dvojtečka se připojuje bezprostředně za text a za dvojtečkou se dělá mezera. Následuje-li po dvojtečce věta, je možné ji začít velkým i malým písmenem. V případě, že následuje nevětný celek, píše se písmeno malé.

PŘÍKLADY: http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=161

Výjimka:

 • Před a za dvojtečkou se dělá mezera (nejčastěji pevná mezera) v případě, že jde o matematický výraz (12 : 2 = 6) nebo poměr (3 : 4), a to i při zápisu měřítka mapy.
 • Před a za dvojtečkou se nedělá mezera v případě, že jde o výsledek utkání (1:2) nebo výsledný čas závodníka (1:8:31,17 = 1 hodina 8 minut, 31 sekund a 17 setin sekundy)

Uvozovky

V českém textu používáme výhradně českou variantu uvozovek, tedy na začátku uvozovky dole a na konci uvozovky nahoře. Pravidla pro psaní uvozovek jsou podobná jako pravidla pro psaní závorek. Je běžné používat dva typy uvozovek: dvojité (dole: dvě malé devítky, klávesová zkratka ALT + 0132, nahoře: dvě malé šestky, klávesová zkratka ALT + 0147) a jednoduché (dole: jedna devítka, klávesová zkratka ALT + 0130, nahoře: jedna šestka, klávesová zkratka ALT + 0146). Jednoduché uvozovky se používají jako vnořené, např. přímá řeč uvnitř přímé řeči.

Jestliže je v uvozovkách celá věta, dělá se koncová uvozovka až za interpunkčním znaménkem.

PŘÍKLADY: http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=162

Závorky

Před počáteční závorkou se mezera dělá, za ní ne. Před koncovou závorkou se mezera nedělá, za ní ano. To znamená, že text v závorkách je oddělen od okolního textu mezerami. Jestliže je v závorce celá věta, dělá se tečka před koncovou závorkou. Jestliže výraz v závorce (ne věta) končí tečkou (jde o zkratku nebo datum) a je umístěn na konci věty, pak se za koncovou závorkou tečka píše. Hranaté závorky se většinou používají ke znázornění výslovnosti.

PŘÍKLADY: http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=163

Výjimka:

Před počáteční závorkou se nedělá mezera, jestliže uvádíme alternativní text: zpracoval(a).

Spojovník (-) spojuje složené výrazy a slova s částicí -li a vždy se používá bez mezer před a za (Rakousko-Uhersko, je-li). Spojovník je (na rozdíl od pomlčky) umístěn na klávesnici.

Pomlčka (–) je delší než spojovník a na klávesnici není. Odděluje se od okolních slov mezerami. Používá se k oddělení dvou částí věty. V automatických opravách bývá přednastavena změna spojovníku na pomlčku v případě, že napíšete:

 • mezeru, spojovník, mezeru, nějaké slovo a mezeru nebo
 • mezeru, spojovník, mezeru a klávesu Enter.

Pro napsání pomlčky lze použít klávesovou zkratku ALT + 0150 na numerické klávesnici. U notebooků je potřeba přepnout na numerickou klávesnici a použít čísla na numerické klávesnici (0 bývá u písmena m, 1 u písmena j a 5 u písmena i).

Výjimky:

 • V případě, že se používá pomlčka v rozsahu (místo slov „od do”, „až”) není oddělena mezerami a nesmí být na konci ani na začátku řádku (pondělí–pátek, 2000–2010, otevřeno 8–20 hodin).
 • Stojí-li za pomlčkou interpunkční znaménko, je přisazeno těsně za pomlčku bez mezery.

Výjimka z výjimky:

 • V případě, že je v rozsahu více slov oddělených mezerou, používá se pomlčka s mezerami (21. 1. – 29. 3.).

DALŠÍ PŘÍKLADY: http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=165

Tři tečky (výpustka)

Pro tři tečky (výpustka, trojtečka) se používá jeden znak (v MS Word klávesová zkratka CTRL + tečka, jinak ALT + 0133) nikoli tři tečky. Nahrazuje vypuštěný text, pomlku nebo část výčtu. Často se znak přisazuje k textu bez mezery a nikdy se za něj nevkládá další tečka.

Při psaní trojtečky se doporučuje dodržovat stejná pravidla jako při psaní jiných interpunkčních znamének.

Při nahrazování vypuštěného textu pak použití trojtečky vypadá následovně:

Podle původní varianty…, ale takhle je to lepší.

Jestli se nezklidníš, tak…

Při psaní výčtu se za čárkou se dělá mezera a pak trojtečka:

Člověk má pět smyslů: zrak, sluch, …

Opakovali jsme: jedna, dva, tři, …, deset, ­… až do dvaceti.

V případě, kdy tečkami nahrazujeme chybějící písmena, je možné teček psát více:

První český kosmonaut R....

Lomítko

Lomítko se používá především k vyjádření alternativ (pán/paní), školních roků (2011/2012), zlomků (1/4), fyzikálních jednotek (km/h). V těchto případech, pokud jde o jednoslovné výrazy, používáme lomítko bez mezer. Lomítko oddělené mezerami používáme v případě, je‑li jeden z výrazů složený z více slov. Zápis „koukni se / koukněte se” nevzbuzuje dojem, že alternuje slůvko „se” a „koukněte”.

Apostrof

Apostrof (', klávesová zkratka ALT + 0145) je v češtině málo používaným interpunkčním znaménkem. Není možné ho zaměňovat s horními jednoduchými uvozovkami (’). Píše se těsně za slovo, uprostřed slova je bez mezer.

PŘÍKLADY: http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=168

Kalendářní data

V česky psaných textech je běžné psát datum vzestupně. Měsíc je možné vypsat slovně (13. březen 2010) nebo číslem (13. 3. 2011). V obou případech se za tečkami dělají mezery (nejlépe pevné: CTRL + SHIFT + mezera, nebo ALT + 0160). Pak totiž nenastane případ, kdy se datum rozdělí na dva řádky. Podle normy ČSN 01 6910 je možný i dvoumístný zápis bez mezer mezi dny, měsíci a roky (01.02.2010). Tento formát je vhodnější pro vyplňování tabulek a formulářů. Při vyplňování rubrik se často používá také sestupný formát data se spojovníky mezi rokem, měsícem a dnem (1998-03-13).

Data ve významu „od do”, „až” píšeme s pomlčkou. Pokud je pomlčka mezi jednoslovnými výrazy, neodděluje se mezerami (1826–1886). Pokud je pomlčka mezi víceslovnými výrazy, je obvyklé vkládat před a za mezeru (1. 1. 2010 – 31. 12. 2010).

Paragraf

Pokud se paragraf vyskytuje ve spojení s číslem, sází se s pevnou mezerou mezi paragrafem a číslem (podle § 13, odst. 2), na začátku věty se nahrazuje slovem.

Jednotky a čísla, řadové číslovky

V českém textu se používá k oddělení desetinné části čísla čárka. Kvůli přehlednosti se za každou trojicí cifer v obou směrech od desetinné čárky dělá pevná mezera.

Číslo se od jednotky odděluje pevnou mezerou (CTRL + SHIFT + mezera, nebo ALT + 0160).

Příklady: 15 m (15 metrů), 20 % (20 procent), § 2 (paragraf 2), 12 °C (12 stupňů Celsia), 50 km/h (50 kilometrů za hodinu)

Jednotky umístěné jako horní index se připojují k číslu bez mezery.

Příklady: pivo 12° (pivo 12 stupňů), 52° severní šířky (52 stupňů severní šířky), 27° 3' 33" (27 stupňů, 3 minuty a 33 sekund) východní délky, monitor 15" (monitor 15 palců)

Pravidla:

 • použití výrazu krát ve spojení s číslem (33krát nebo 33), pro znaménko krát se nepoužívá písmeno x, ale symbol × (klávesová zkratka ALT + 0215)
 • těsně k číslu je přiřazeno znaménko (+5 °C), místo znaménka minus se často používá a je tolerována pomlčka (–5 °C). Znaménko minus (ALT + 8722) je umístěno trochu výše než pomlčka (ALT + 0150): − (minus) – (pomlčka)
 • v případě, že vyjadřujeme číslem a slovem přídavné jméno nebo příslovce, mezera mezi číslem a jednotkou se nedělá (10m: desetimetrový, 20%: dvacetiprocentní)
 • v případě matematických výrazů jsou znaménka od čísel oddělena mezerou: 3 + 2 = 5, 8 – 2 = 6

V češtině neexistuje žádná koncovka -ti nebo -mi.

Příklady:

Přístupné pro děti od 12 let. NIKOLI: Přístupné pro děti do 12ti let.

8násobná rychlost NIKOLI: 8mi násobná rychlost

5metrový žebřík NIKOLI: 5-ti metrový žebřík

U řadových číslovek se za číslem píše tečka (Chodí do 5. třídy. Narodila se 8. září.).

DALŠÍ PŘÍKLADY: http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=785

Nevhodná zalomení na konci řádku (použití pevné mezery)

 • zkratky (a. s.), zkratka a následující text (např., tzn., …)
 • zkratky, jednotky ve spojení s číslem (str. 25, 12 km)
 • řadová číslovka od následujícího textu (3. místo)
 • kalendářní data
 • zkratky rodného jména s příjmením (J. Kolář)
 • zkratky akademických titulů a po nich následující jméno (MUDr. Jana Holá)
 • trojice čísel oddělené mezerami (vyšší řády: 15 350 Kč)

Zkratky

Zkratky čistě grafické jsou ustálená spojení s definovaným způsobem zápisu. Nejčastěji se dělají chyby ve vynechání mezery za interpunkcí (př. n. l., a. s., s. r. o., n. m.).

VÍCE NA: http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=780

Zkratky iniciálové jsou zkratky tvořené z počátečních písmen slov názvu. Píšou se velkými písmeny (iniciálami) a bez teček (MFF, TUL, ČR, OSN).

Za zkratku často bývá považováno slovo „viz”, které je rozkazovacím způsobem od slova „vidět”, takže za ním tečku nepíšeme.

Častou zkratkou použitou pro popis geografie území je m n. m. (tedy metrů nad mořem). Uvědomte si, že první písmeno označuje délkovou jednotku, která se v souladu s pravidly českého pravopisu nepíše s tečkou (podobně, jako byste nenapsali tečku za samostatně v textu stojící metry či litry).

Tituly

Před jménem se uvádějí tyto zkratky akademických titulů:

 • Bc. (bakalář)
 • BcA. (bakalář umění)
 • Ing. (inženýr)
 • Ing. arch. (inženýr architekt)
 • Mgr. (magistr)
 • MgA. (magistr umění)
 • MUDr. (doktor medicíny)

Před jménem se uvádí akademicko-vědecký titul Dr., udělovaný krátce po roce 1990.

Za jménem se uvádějí akademicko-vědecké tituly:

 • Ph.D. (doktor)
 • Th.D. (doktor teologie)

V minulosti se udělovaly tyto akademicko-vědecké tituly, které se uvádějí také za jménem:

 • CSc. (kandidát věd)
 • Dr.Sc. (doktor věd)

Zkratky vědecko-pedagogických titulů doc. (docent) a prof. (profesor) se píší malým písmenem, pokud jimi nezačíná věta.

Zkratka DiS. (diplomovaný specialista) se uvádí za jménem stejně jako zkratka MBA (Master of Business Administration).

Zkratky uváděné za jménem oddělujeme z obou stran čárkami.

Pořadí titulů

Je obvyklé uvádět vyšší titul před nižším nebo se nižší vůbec neuvádí (např. titul Bc.). Tituly před jménem čárkou neoddělujeme, tituly za jménem ano.

Jednopísmenné předložky na konci řádku

Jednopísmenné neslabičné spojky a předložky se podle pravidel českého pravopisu nesmí vyskytovat na konci řádku. K jejich odstranění se používá pevná mezera (klávesová zkratka CTRL + SHIFT + mezera nebo ALT + 0160 na numerické klávesnici). Pevná mezera se vkládá místo normální mezery mezi jednopísmennou předložkou a slovem, které po předložce následuje.