Mapy tištěné a elektronické, data GIS a DPZ

Geografické databáze formátu GIS


Geografické databáze formátu GIS

Př.:

Bibliografická citace:

VÚVTGM, 2011a. Digitální báze vodohospodářských dat DIBAVOD [digitální data ESRI Shapefile]. [1:10 000]. Dostupné z: http://www.dibavod.cz/index.php?id=27

VÚVTGM, 2011b. Záplavová území pětileté vody [digitální data ESRI Shapefile]. [Databáze Digitální báze vodohospodářských dat DIBAVOD. 1:10 000]. 19. 7. 2011 [vid. 29. 8. 2011]. Dostupné z: www.dibavod.cz. Cesta: Úvodní strana; Download – objekty DIBAVOD; D – záplavová území; D01 – záplavová území pětileté vody

ČÚZK, 2009. Základní báze geografických dat ZABAGED [digitální data ESRI Shapefile]. List 24-21-01. [1:10 000].

Možná podoba odkazu na tento zdroj v textu:

… (VÚVTGM 2011a).

… (VÚVTGM 2011b).

… (ČÚZK 2009).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

 1. autor – u geodat často schází, resp. je kolektivní, v tom případě se uvádí název instituce,

 2. rok vydání – je nutné vyčíst z metadat, nezbytný údaj pro posouzení aktuálnosti použité verze dat/služby,

 3. kurzívou název,

 4. charakter a formát dat – uveden v hranatých závorkách, specifikuje formu dat a formát; např. [digitální data ESRI Shapefile], [digitální data KML], [digitální data CAD] apod.,

 5. edice – uvádí se v případě, že je citována jen vybraná skupina objektů (vrstva), která je částí geodatabáze (databáze GIS – např. ZABAGED, DIBAVOD, DMÚ 200 apod.),

 6. měřítko – uváděno jako poměr (např. 1:10 000), u geodat GIS se vždy povinně uvádí jako referenční měřítko,
 7. místo vydání (sídlo instituce, pokud je uvedeno na začátku citace, již se neopakuje),

 8. datum – přesné datum vydání, příp. aktualizace, pokud je dostupné na webové stránce nebo v metadatech,

 9. datum použití – datum použití webové služby nebo software,

 10. dostupné z – přesná adresa WMS/WFS/IMS služby dle informace v použitém software GIS v případě, že jednoznačnou adresu není možné získat, uvede se základní adresa portálu (např. www.dibavod.cz) a dále slova "Cesta:" a popis cesty tak, jak je možné webovou stránku na portálu nalézt (viz příklad výše),

 11. spektrální informace apod. – u obrazových dat DPZ (satelitní snímky, letecké snímky) se uvádí další technické informace upřesňující citovaný obraz DPZ, jako je název a charakteristika senzoru, údaje o satelitu (název satelitu, např. Meteosat, Landsat 3), spektrální pásmo, formát dat, oblačnost apod. Údaje je nutné zjišťovat z metadat obrazu DPZ,

 12. tečka (neuvádí se, pokud posledním uvedeným údajem je URL adresa).