Mapy tištěné a elektronické, data GIS a DPZ

Mapa a atlas

Mapa, atlas s uvedenými i neuvedenými tvůrci

Př.:

Bibliografická citace:

ČUZK, 2007. Základní mapa ČR. List 24-21-01. [Edice Základní mapa ČR 1:10 000. 1:10 000]. 380 mm x 471 mm.

ČUZK, 2005. Základní mapa ČR [online]. [Edice Základní mapa ČR 1:10 000. 1:10 000]. [vid. 29. 8. 2011]. Dostupné z: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map

AOPK ČR, 2005. Půdní mapa ČR. List 03-31, Mimoň. [Edice Půdní mapa ČR 1:50 000. 1:50 000]. Dostupné z: http://www.nature.cz/publik_syst2/files08/0331n.pdf

QUITT, E., 1975. Mapa klimatických oblastí ČSR. [1:500 000]. Brno: Geografický ústav.

KLAUDYÁN, M., 1518. Mapa Čech. [1:637 000 až 1:685 000]. 460 mm x 550 mm. Litoměřice: Státní oblastní archiv.

MÜLLER, J. K., 1720. Mappa geographica regni Bohemiae in duodceim circulos divisae cum comítatu Glacensi et districtu Egerano adjunctis [online]. sekce 04. [ca. 1:132 000]. 465 x 540 mm. Praha: Mapová sbírka Historického ústavu Akademie věd České republiky. [vid. 24. 8. 2011]. Dostupné z: http://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?z_height=700&lang=cs&z_width=1000&z_newwin=0&; map_root=mul&map_region=ce&map_list=c004

LIHANOVÁ, E., ROHLÍK, J., TESÁČEK, M., SRBA, J., 1995. České středohoří – východ. [Edice Klubu českých turistů 11. 1:50 000.] 1. vyd. Praha: Klub českých turistů. 580 mm x 890 mm. ISBN 80-85499-67-3.

ŠČIPÁK, J., JURKOVIČ, E., PATOČKA, B., 1980. Atlas sveta. [Edícia Jednotná sústava školských kartografických pomôcok na podklade výskumných prác Výskumného ústavu geodetického, topografického a kartografického v Prahe.] 9. vyd. Bratislava: Slovenská kartografia.

Možná podoba odkazů na tyto zdroje v textu:

… (ČÚZK 2007).

… (ČÚZK 2005).

… (AOPK ČR 2005).

… (Quitt 1975).

… (Klaudyán 1518).

… (Müller 1720).

… (Lihanová, Rohlík, Tesáček, Srba 1995).

… (Ščipák, Jurkovič, Patočka 1980).

Resp.:

… (Lihanová aj. 1995).

… (Ščipák aj. 1980).

V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

 1. autor mapy – u map může být role tvůrce v tiráži pod různým označením jako autor, kartograf, sestavil, korigoval, věnoval, editoval, navrhnul, nakreslil, kopíroval, vyrobil, vyryl, revidoval nebo aktualizoval; jméno autora, o kterém je obecně známo, že je autorem mapy, musí být citováno, i když není na mapě výrazně uvedeno (viz příklad bibliografické citace mapy se známým tvůrcem) velkými písmeny příjmení tvůrce, resp. tvůrců, dále buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno tvůrce, resp. tvůrců – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má tvůrce více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …, jestliže jsou 2, 3 tvůrci, musí být uvedeni všichni, pokud je tvůrců více než 3, uvádí se buď všichni, nebo pouze první, pak „aj.“ nebo „et al.“, (pozn.: v odkazu na zdroj s více tvůrci lze uvádět pouze prvního a ostatní nahradit zkratkou – např.: „aj.“, „et al.“ – viz výše příklady, musí to pak být ale jednotně u všech odkazů na daný zdroj),

 2. rok vydání mapy,

 3. kurzívou název citované mapy,

 4. typ nosiče – uveden v hranatých závorkách, specifikuje druh informačního zdroje a/nebo formu; např. [CD], [DVD], [glóbus], [nástěnná mapa], [fotografie], [mapa], [online], [WMS] apod.

 5. v hranaté závorce edice, ve které je mapa zařazena, a měřítko mapy (pokud jsou uvedeny) měřítko – uváděno v hranatých závorkách, obvykle jako poměr (např. 1:10 000), jel-li uvedeno v mapě jinak, přepočítává se do poměru nebo uvádí dle mapy (grafické měřírko vždy přepočítáváme a uvádíme jako poměr) pokud není možné měřítko stanovit (např. staré mapy), lze uvést „měřítko neuvedeno“ nebo „měřítko nelze určit“,

 6. vydání – uvádí se pouze tehdy, jestliže je ve zdroji uvedeno (pokud uvedeno není, neuvádí se), v případě jiného než prvního vydání musí být uvedeno, zda se jedná o: aktual., dopl., přepr., rozš. … vydání (je-li takový údaj ve zdroji uveden),

 7. místo vydání (případně u starých map uložených v mapových se uvádí sídlo instituce,

 8. nakladatel (bez s. r. o., a. s. …), v případě starých map název mapové sbírky, archívu, instituce apod.

 9. rozměr mapy – uvádí se výška a po ní šířka v mm, rozměry se měří uvnitř rámové čáry mapy, (pozn.: je-li to nutné, uvádí se ještě velikost listu – např.: „150 mm x 250 mm, list 350 mm x 550 mm.“, u trojrozměrných map se uvádí výška, šířka, hloubka – např.: „Model mapy: 800 mm x 600 mm x 30 mm.“, u kruhových map se uvádí průměr – např.: „Kruhová mapa: 600 mm průměr, na listu 720 mm x 700 mm.“, „Globus: 200 mm průměr.“, u celého atlasu se rozměry neuvádějí, neboť mapy v něm obsažené mají různé rozměry),

 10. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má, u nás začalo být ISBN publikacím přidělováno až od roku 1989 (u publikací vydaných po roce 2007 je ISBN rozšířeno o prefix 978),

 11. další informace o dostupnosti – mohou být uvedeny další informace o další dostupnosti, např. v PDF na internetu slovy: Rovněž dostupné v PDF z: http://www.nature.cz/publik_syst2/ files08/0331n.pdf

 12. tečka (neuvádí se, pokud posledním uvedeným údajem je URL adresa).