Mapy tištěné a elektronické, data GIS a DPZ

Geografická data online sdílená programem GIS


Př.:

Bibliografická citace:

ČÚZK, 2011. DATA 200 [webová mapová služba WMS]. [1:1 000 000]. [vid. 29. 8. 2011]. Dostupné z: http://geoportal.cuzk.cz/WMS_DATA200/WMService.aspx?

AOPK ČR, 2009. Maloplošná chráněná území: aopk_wfs_chu [ArcIMS feature service WFS]. [1:10 000]. [vid. 29. 8. 2011]. Dostupné z: http://mapmaker.nature.cz

Možná podoba odkazů na tyto zdroje v textu:

… (ČÚZK 2011).

… (AOPK ČR 2009).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

  1. autor – u geodat často schází, resp. je kolektivní, v tom případě se uvádí název instituce,

  2. rok vydání – je nutné vyčíst z metadat, nezbytný údaj pro posouzení aktuálnosti použité verze dat/služby,

  3. kurzívou název, typ nosiče – uveden v hranatých závorkách, specifikuje druh informačního zdroje a/nebo formu; např. [webová mapová služba WMS] apod.

  4. edice – uvádí se v případě, že je citována jen vybraná skupina objektů (vrstva), která je částí geodatabáze (databáze GIS – např. ZABAGED, DIBAVOD, DMÚ 200 apod.),

  5. měřítko – uváděno jako poměr (např. 1:10 000), u geodat GIS se vždy povinně uvádí jako referenční měřítko,
  6. místo vydání (sídlo instituce, pokud je uvedeno na začátku citace, již se neopakuje),

  7. datum – přesné datum vydání, příp. aktualizace, pokud je dostupné na webové stránce nebo v metadatech,

  8. datum použití – datum použití webové služby nebo software,

  9. dostupné z – přesná adresa WMS/WFS/IMS služby dle informace v použitém software GIS.