Tištěné monografie

Příklady odkazů a bibliografických citací různých zdrojů pro KSS FP TU v Liberci

Monografie

Tištěná monografie jednoho autora

Př.:

Bibliografická citace:

PRŮCHA, J., 2009. Moderní pedagogika. 4. aktual. a dopl. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-503-5.

Možná podoba odkazu na tento zdroj v textu:

… (Průcha 2009, s. 123).

V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. velkými písmeny příjmení autora, dále buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno autora – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má autor více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …,

2. rok vydání monografie,

3. kurzívou název citované monografie,

4. vydání – uvádí se pouze tehdy, jestliže je ve zdroji uvedeno (pokud uvedeno není, neuvádí se), v případě jiného než prvního vydání musí být uvedeno, zda se jedná o: aktual., dopl., přepr., rozš. … vydání (je-li takový údaj ve zdroji uveden),

5. místo vydání,

6. nakladatel (bez s. r. o., a. s. …),

7. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má, u nás začalo být ISBN publikacím přidělováno až od roku 1989 (u publikací vydaných po roce 2007 je ISBN rozšířeno o prefix 978),

8. tečka.

Pozn.: pokud odkazujeme na publikaci jako celek – na celou knihu, neuvádí se v odkazu na zdroj konkrétní stránka – např.: … (Průcha 2009).


Tištěná monografie více autorů

Př.:

Bibliografické citace:

KALHOUS, Z., aj., 2009. Školní didaktika. 2. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-571-4.

PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J., 2009. Pedagogický slovník. 6. aktual. a rozš. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-647-6.

Možná podoba odkazů na tyto zdroje v textu:

… (Kalhous, aj. 2009, s. 415).

… (Průcha, aj. 2009, s. 344).

V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. velkými písmeny příjmení autora, resp. autorů, dále buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno autora, resp. autorů – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má autor více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …, jestliže jsou 2, 3 autoři, musí být uvedeni všichni, pokud je autorů více než 3, uvádí se buď všichni, nebo pouze první, pak „aj.“ nebo „et al.“, (pozn.: v odkazu na zdroj s více autory lze uvádět pouze prvního autora a ostatní nahradit zkratkou – např.: „aj.“, „et al.“ – viz výše příklad (Průcha, aj. 2009, s. 344), musí to pak být ale jednotně u všech odkazů na daný zdroj),

2. rok vydání monografie,

3. kurzívou název citované monografie,

4. vydání – uvádí se pouze tehdy, jestliže je ve zdroji uvedeno (pokud uvedeno není, neuvádí se), v případě jiného než prvního vydání musí být uvedeno, zda se jedná o: aktual., dopl., přepr., rozš. … vydání (je-li takový údaj ve zdroji uveden),

5. místo vydání,

6. nakladatel (bez s. r. o., a. s. …),

7. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má, u nás začalo být ISBN publikacím přidělováno až od roku 1989 (u publikací vydaných po roce 2007 je ISBN rozšířeno o prefix 978),

8. tečka.


Tištěná monografie – kapitola

Př.:

Bibliografická citace:

CHRÁSKA, M., 2009. Hodnocení vzdělávacích výsledků žáků. In: KALHOUS, Z., aj. Školní didaktika. 2. vyd. Praha: Portál, s. 212–233. ISBN 978-80-7367-571-4.

Možná podoba odkazu na tento zdroj v textu:

… (Chráska 2009, s. 226).

V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. velkými písmeny příjmení autora citované kapitoly, dále buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno autora citované kapitoly – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má autor více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …,

2. rok vydání monografie,

3. běžným řezem písma název citované kapitoly,

4. předložka „In:“,

5. velkými písmeny příjmení autora, resp. autorů celé monografie, dále buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno autora celé monografie, resp. autorů – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má autor více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …, jestliže jsou 2, 3 autoři, musí být uvedeni všichni, pokud je autorů více než 3, uvádí se buď všichni, nebo pouze první tvůrce, pak „aj.“ nebo „et al.“,

6. kurzívou název celé monografie,

7. vydání – uvádí se pouze tehdy, jestliže je ve zdroji uvedeno (pokud uvedeno není, neuvádí se), v případě jiného než prvního vydání musí být uvedeno, zda se jedná o: aktual., dopl., přepr., rozš. … vydání (je-li takový údaj ve zdroji uveden),

8. místo vydání,

9. nakladatel (bez s. r. o., a. s. …),

10. rozsah citované kapitoly, např.: s. 120–136 (mezi číslicemi musí být pomlčka, ne spojovník),

11. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má, u nás začalo být ISBN publikacím přidělováno až od roku 1989 (u publikací vydaných po roce 2007 je ISBN rozšířeno o prefix 978),

12. tečka.


Tištěná monografie bez uvedeného autora

Př.:

Bibliografické citace:

ANON, 2005. Pat a Mat práce doma i na zahradě.

ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, 2007. Učení je skryté bohatství. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání.

Možná podoba odkazů na tyto zdroje v textu:

… (Anon 2005, s. 18).

… (Ústav pro informace ve vzdělávání 2007, s. 29). … (ÚIV 2007, s. 29).

V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. velkými písmeny „entita“, která nahrazuje příjmení autora – může to být vydavatel, editor, redaktor, korektor, distributor ad., pokud není žádná takováto „entita“ k dohledání, používá se zkratka ANON – která slouží k označení anonymních zdrojů (v případě BP/DP je na pováženou, zda v nich využívat anonymní zdroje – obecně to nelze doporučit), (pozn.: pokud je název např. vydavatele příliš dlouhý, lze jej v odkazu na daný zdroj nahradit zkratkou – viz výše příklad (ÚIV 2007, s. 29), musí to pak být ale jednotně u všech odkazů na daný zdroj),

2. rok vydání monografie,

3. kurzívou název citované monografie,

4. vydání – uvádí se pouze tehdy, jestliže je ve zdroji uvedeno (pokud uvedeno není, neuvádí se), v případě jiného než prvního vydání musí být uvedeno, zda se jedná o: aktual., dopl., přepr., rozš. … vydání (je-li takový údaj ve zdroji uveden),

5. místo vydání,

6. nakladatel (bez s. r. o., a. s. …),

7. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má, u nás začalo být ISBN publikacím přidělováno až od roku 1989 (u publikací vydaných po roce 2007 je ISBN rozšířeno o prefix 978), ne všechny publikace ISBN mají,

8. tečka.