Tištěné sborníky

Příklady odkazů a bibliografických citací různých zdrojů pro KSS FP TU v Liberci

Sborníky


Tištěný sborník s uvedením jednoho editora

Př.:

Bibliografická citace:

CHRÁSKA, M., ed., 2006. Trendy ve vzdělávání 2006. 1. vyd. Olomouc: Votobia. ISBN 80-7220-260-X.

Možná podoba odkazu na tento zdroj v textu:

… (Chráska 2006).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. velkými písmeny příjmení editora, dále buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno editora – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má editor více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …,

2. zkratka „ed.“ – označení editora,

3. rok vydání sborníku,

4. kurzívou název citovaného sborníku,

5. vydání – uvádí se pouze tehdy, jestliže je ve zdroji uvedeno (pokud uvedeno není, neuvádí se), v případě jiného než prvního vydání musí být uvedeno, zda se jedná o: aktual., dopl., přepr., rozš. … vydání (je-li takový údaj ve zdroji uveden),

6. místo vydání,

7. nakladatel (bez s. r. o., a. s. …),

8. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má, u nás začalo být ISBN publikacím přidělováno až od roku 1989 (u publikací vydaných po roce 2007 je ISBN rozšířeno o prefix 978),

9. tečka.

Pozn.: pokud odkazujeme na publikaci jako celek – např. na celý sborník, neuvádí se v odkazu na zdroj konkrétní stránka – viz výše příklad (Chráska 2006).


Tištěný sborník s uvedením více editorů

Př.:

Bibliografická citace:

STOFFA, J., STOFFOVÁ, V., eds., 2007. XIX. DIDMATTECH 2006. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho v Komárně. ISBN 978-80-89234-23-3.

Možná podoba odkazu na tento zdroj v textu:

… (Stoffa, Stoffová 2007). … (Stoffa, aj. 2007).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. velkými písmeny příjmení editora, resp. editorů, dále buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno editora, resp. editorů – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, jestliže má editor více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …, pokud jsou 2, 3 editoři, musí být uvedeni všichni, jestliže je editorů více než 3, uvádí se buď všichni, nebo pouze první, pak „aj.“ nebo „et al.“ (pozn.: v odkazu na zdroj s více editory lze uvádět pouze prvního a ostatní nahradit zkratkou – např.: „aj.“, „et al.“ – viz výše příklad (Stoffa, aj. 2007), musí to pak být ale jednotně u všech odkazů na daný zdroj),

2. zkratka „ed.“ – označení editora, editorů: „eds.“,

3. rok vydání sborníku,

4. kurzívou název citovaného sborníku,

5. vydání – uvádí se pouze tehdy, jestliže je ve zdroji uvedeno (pokud uvedeno není, neuvádí se), v případě jiného než prvního vydání musí být uvedeno, zda se jedná o: aktual., dopl., přepr., rozš. … vydání (je-li takový údaj ve zdroji uveden),

6. místo vydání,

7. nakladatel (bez s. r. o., a. s. …),

8. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má, u nás začalo být ISBN publikacím přidělováno až od roku 1989 (u publikací vydaných po roce 2007 je ISBN rozšířeno o prefix 978),

9. tečka.

Pozn.: pokud odkazujeme na publikaci jako celek – např. na celý sborník, neuvádí se v odkazu na zdroj konkrétní stránka – viz výše příklad (Stoffa, Stoffová 2007).


Tištěný sborník – příspěvek ve sborníku

Př.:

Bibliografická citace:

TULIPÁN, J., 2007. Štruktúrované elektronické dokumenty v didaktickej prezentácii. In: STOFFA, J., STOFFOVÁ, V., eds. XIX. DIDMATTECH 2006. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho v Komárně, s. 153–157. ISBN 978-80-89234-23-3.

Možná podoba odkazu na tento zdroj v textu:

… (Tulipán 2007, s. 155, 156).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. velkými písmeny příjmení autora citovaného příspěvku sborníku, dále buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno autora citovaného příspěvku – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má autor více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …,

2. rok vydání sborníku,

3. běžným řezem písma název citovaného příspěvku ve sborníku,

4. předložka „In:“,

5. velkými písmeny příjmení editora, resp. editorů celého sborníku, dále buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno editora celého sborníku, resp. editorů – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má editor více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …, jestliže jsou 2, 3 editoři, musí být uvedeni všichni, pokud je editorů více než 3, uvádí se buď všichni, nebo pouze první, pak „aj.“ nebo „et al.“,

6. zkratka „ed.“ – označení editora, editorů: „eds.“,

7. kurzívou název celého sborníku,

8. vydání – uvádí se pouze tehdy, jestliže je ve zdroji uvedeno (pokud uvedeno není, neuvádí se), v případě jiného než prvního vydání musí být uvedeno, zda se jedná o: aktual., dopl., přepr., rozš. … vydání (je-li takový údaj ve zdroji uveden),

9. místo vydání,

10. nakladatel (bez s. r. o., a. s. …),

11. rozsah citovaného příspěvku ve sborníku, např.: s. 153–157 (mezi číslicemi musí být pomlčka, ne spojovník),

12. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má, u nás začalo být ISBN publikacím přidělováno až od roku 1989 (u publikací vydaných po roce 2007 je ISBN rozšířeno o prefix 978),

13. tečka.


Tištěný sborník bez uvedení editora

Př.:

Bibliografické citace:

ANON, 2005. Sborník z konference Pat a Mat práce doma i na zahradě.

PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY, 1999. Pedagogika na konci tisíciletí – sborník z konference konané 8. 4. 1999. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. ISBN 80-1234-567-4.

Možná podoba odkazů na tyto zdroje v textu:

… (Anon 2005).

… (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity 1999). … (PdF MU 1999).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. velkými písmeny „entita“, která nahrazuje příjmení editora – může to být vydavatel, redaktor, korektor, distributor ad., pokud není žádná takováto „entita“ k dohledání, používá se zkratka ANON – která slouží k označení anonymních zdrojů (v případě BP/DP je na pováženou, zda v nich využívat anonymní zdroje – obecně to nelze doporučit), (pozn.: pokud je název např. vydavatele příliš dlouhý, lze jej v odkazu na daný zdroj nahradit zkratkou – viz výše příklad (PdF MU 1999), musí to pak být ale jednotně u všech odkazů na daný zdroj),

2. rok vydání sborníku,

3. kurzívou název citovaného sborníku,

4. vydání – uvádí se pouze tehdy, jestliže je ve zdroji uvedeno (pokud uvedeno není, neuvádí se), v případě jiného než prvního vydání musí být uvedeno, zda se jedná o: aktual., dopl., přepr., rozš. … vydání (je-li takový údaj ve zdroji uveden),

5. místo vydání,

6. nakladatel (bez s. r. o., a. s. …),

7. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má, u nás začalo být ISBN publikacím přidělováno až od roku 1989 (u publikací vydaných po roce 2007 je ISBN rozšířeno o prefix 978), ne všechny publikace ISBN mají,

8. tečka.

Pozn.: pokud odkazujeme na publikaci jako celek – např. na celý sborník, neuvádí se v odkazu na zdroj konkrétní stránka – viz výše příklad (PdF MU 1999).


Tištěný sborník bez uvedení editora – příspěvek ve sborníku

Př.:

Bibliografické citace:

NOVÁK, J., 1999. Historie pedagogického výzkumu. In: PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. Pedagogika na konci tisíciletí – sborník z konference konané 8. 4. 1999. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, s. 78–85. ISBN 80-1234-567-4.

PAT, H., 2005. Problematika pampelišky v záhonu. In: ANON. Sborník z konference Pat a Mat práce doma i na zahradě. S. 23–29.

Možná podoba odkazů na tyto zdroje v textu:

… (Novák 1999, s. 80).

… (Pat 2005, s. 25).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. velkými písmeny příjmení autora citovaného příspěvku sborníku, dále buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno autora citovaného příspěvku – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má autor více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …,

2. rok vydání sborníku,

3. běžným řezem písma název citovaného příspěvku ve sborníku,

4. předložka „In:“,

5. velkými písmeny „entita“, která nahrazuje příjmení editora – může to být vydavatel, redaktor, korektor, distributor ad., pokud není žádná takováto „entita“ k dohledání, používá se zkratka ANON – která slouží k označení anonymních zdrojů (v případě BP/DP je na pováženou, zda v nich využívat anonymní zdroje – obecně to nelze doporučit),

6. kurzívou název celého sborníku,

7. vydání – uvádí se pouze tehdy, jestliže je ve zdroji uvedeno (pokud uvedeno není, neuvádí se), v případě jiného než prvního vydání musí být uvedeno, zda se jedná o: aktual., dopl., přepr., rozš. … vydání (je-li takový údaj ve zdroji uveden),

8. místo vydání,

9. nakladatel (bez s. r. o., a. s. …),

10. rozsah citovaného příspěvku ve sborníku, např.: s. 78–85 (mezi číslicemi musí být pomlčka, ne spojovník),

11. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má, u nás začalo být ISBN publikacím přidělováno až od roku 1989 (u publikací vydaných po roce 2007 je ISBN rozšířeno o prefix 978),

12. tečka.