Tištěné časopisy

Příklady odkazů a bibliografických citací různých zdrojů pro KSS FP TU v Liberci

Časopisy

Tištěné časopisy – konkrétní číslo časopisu jako celek

Př.:

Bibliografická citace:

Psychologie dnes, 2007, roč. 13, č. 9. ISSN 1212-9607.

Možná podoba odkazu na tento zdroj v textu:

… (Psychologie dnes 2007).

V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. kurzívou název časopisu,

2. rok vydání časopisu,

3. ročník časopisu (pozn.: pro časopisy v angličtině lze použít anglickou verzi zkratky: „vol.“),

4. číslo časopisu v daném ročníku (pozn.: pro časopisy v angličtině lze použít anglickou verzi zkratky: „no.“),

5. ISSN (International Standard Serial Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má,

6. tečka.

Pozn.: pokud odkazujeme číslo časopisu jako celek, neuvádí se v odkazu na zdroj konkrétní stránka – viz výše příklad (Psychologie dnes 2007).


Tištěné časopisy – článek jednoho autora

Př.:

Bibliografická citace:

MACHÁČKOVÁ, P., 2007. Kyberšikana: ubližování bez hranic. Psychologie dnes, roč. 13, č. 9, s. 50–53. ISSN 1212-9607.

Možná podoba odkazu na tento zdroj v textu:

… (Macháčková 2007, s. 51).

V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. velkými písmeny příjmení autora, dále buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno autora – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má autor více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …,

2. rok vydání článku v časopise,

3. název citovaného článku,

4. kurzívou název citovaného časopisu,

5. ročník časopisu (pozn.: pro časopisy v angličtině lze použít anglickou verzi zkratky: „vol.“),

6. číslo časopisu v daném ročníku (pozn.: pro časopisy v angličtině lze použít anglickou verzi zkratky: „no.“),

7. rozsah citovaného článku, např.: s. 50–53 (mezi číslicemi musí být pomlčka, ne spojovník),

8. ISSN (International Standard Serial Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má,

9. tečka.


Tištěné časopisy – článek více autorů

Př.:

Bibliografická citace:

CHARVÁTOVÁ, I., aj., 2011. Čínské pyramidy. Vesmír, roč. 90, č. 7, s. 419–422. ISSN 0042-4544.

Možná podoba odkazu na tento zdroj v textu:

… (Charvátová, aj. 2011, s. 421, 422).

V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. velkými písmeny příjmení autora, resp. autorů, dále buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno autora, resp. autorů – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má autor více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …, jestliže jsou 2, 3 autoři, musí být uvedeni všichni, pokud je autorů více než 3, uvádí se buď všichni, nebo pouze první, pak „aj.“ nebo „et al.“, (pozn.: v odkazu na zdroj s více autory lze uvádět pouze prvního autora a ostatní nahradit zkratkou – např.: „aj.“, „et al.“ – viz výše příklad (Charvátová, aj. 2011, s. 421, 422), musí to pak být ale jednotně u všech odkazů na daný zdroj),

2. rok vydání článku v časopise,

3. název citovaného článku,

4. kurzívou název citovaného časopisu,

5. ročník časopisu (pozn.: pro časopisy v angličtině lze použít anglickou verzi zkratky: „vol.“),

6. číslo časopisu v daném ročníku (pozn.: pro časopisy v angličtině lze použít anglickou verzi zkratky: „no.“),

7. rozsah citovaného článku, např.: s. 50–53 (mezi číslicemi musí být pomlčka, ne spojovník),

8. ISSN (International Standard Serial Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má,

9. tečka.


Tištěné časopisy – článek bez uvedení konkrétního autora

Př.:

Bibliografické citace:

MŠMT, 1998. Nový věstník. Speciální pedagogika, roč. 8, č. 3, s. 15, 16. ISSN 1211-2720.

REDAKCE, 2007. Úvodník. Psychologie dnes, roč. 13, č. 5, s. 2. ISSN 1212-9607.

Možná podoba odkazů na tyto zdroje v textu:

… (MŠMT 1998, s. 16).

… (Redakce 2007, s. 2).

V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. velkými písmeny „entita“, která nahrazuje příjmení autora – může to být vydavatel, editor, redaktor, korektor, distributor ad., pokud není žádná takováto „entita“ k dohledání, používá se zkratka ANON – která slouží k označení anonymních zdrojů (v případě BP/DP je na pováženou, zda v nich využívat anonymní zdroje – obecně to nelze doporučit), (pozn.: pokud je název např. vydavatele příliš dlouhý, lze jej v odkazu na daný zdroj nahradit zkratkou, musí to pak být ale jednotně u všech odkazů na daný zdroj),

2. rok vydání článku v časopise,

3. název citovaného článku,

4. kurzívou název citovaného časopisu,

5. ročník časopisu (pozn.: pro časopisy v angličtině lze použít anglickou verzi zkratky: „vol.“),

6. číslo časopisu v daném ročníku (pozn.: pro časopisy v angličtině lze použít anglickou verzi zkratky: „no.“),

7. rozsah citovaného článku, např.: s. 50–53 (mezi číslicemi musí být pomlčka, ne spojovník),

8. ISSN (International Standard Serial Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má,

9. tečka.