Vyhlášky

Příklady odkazů a bibliografických citací různých zdrojů pro KSS FP TU v Liberci

Vyhlášky

Vyhláška v tištěné podobě – ve sbírce zákonů

Př.:

Bibliografické citace:

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. In: Sbírka zákonů České republiky. 2005, částka 20, s. 503–508. ISSN 1211-1244.

Vyhláška č. 166/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. In: Sbírka zákonů České republiky. 2007, částka 58, s. 2324. ISSN 1211-1244.

Vyhláška č. 298/2003 Sb., o národních referenčních laboratořích a referenčních laboratořích. In: Sbírka zákonů České republiky. 2003, částka 102, s. 4954–4956.

Možná podoba odkazů na tyto zdroje v textu:

… (Vyhláška č. 73/2005 Sb., § 3, odst. 2, písm. a).

… (Vyhláška č. 73/2005 Sb., § 3, odst. 1, písm. b–d).

… (Vyhláška č. 73/2005 Sb., § 3, odst. 1–3).

… (Vyhláška č. 73/2005 Sb., § 3–7).

… (Vyhláška č. 166/2007 Sb., čl. I, odst. 2).

… (Vyhláška č. 166/2007 Sb., čl. I, II).

… (Vyhláška č. 298/2003 Sb., § 4, odst. 2, písm. b).

… (Vyhláška č. 298/2003 Sb., § 5, 6).

V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. běžným řezem písma název citované vyhlášky,

2. předložka „In:“,

3. kurzívou text: „Sbírka zákonů České republiky“,

4. rok vydání citované vyhlášky ve Sbírce zákonů České republiky,

5. částka, ve které citovaná vyhláška vyšla,

6. rozsah stran, na kterých se citovaná vyhláška ve Sbírce zákonů České republiky nachází,
např.: s. 503–508 (mezi číslicemi musí být pomlčka, ne spojovník),

7. ISSN (International Standard Serial Number), příp. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má,

8. tečka.

Pozn.: v odkazech na vyhlášky se neuvádějí konkrétní stránky, nýbrž entity, na které jsou vyhlášky děleny: paragrafy, resp. články, odstavce, písmena. Pokud citujeme z více písmen, odstavců, paragrafů apod., tak se uvádí rozsah (např. písm. b–e). Jestliže citujeme celou vyšší entitu – např. celý odstavec, již neuvádíme entitu nižší – písmeno. Viz příklady výše.


Vyhláška v elektronické podobě

Př.:

Bibliografické citace:

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. In: Sbírka zákonů České republiky [online]. 2005, částka 20, s. 503–508 [vid. 9. 11. 2010]. ISSN 1211-1244. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4618

Vyhláška č. 166/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. In: Sbírka zákonů České republiky [online]. 2007, částka 58, s. 2324 [vid. 14. 8. 2011]. ISSN 1211-1244. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=5149

Vyhláška č. 298/2003 Sb., o národních referenčních laboratořích a referenčních laboratořích. In: Sbírka zákonů České republiky [online]. 2003 [vid. 7. 10. 2008]. Dostupné z: http://portal.gov.cz/wps/WPS_PA_2001/jsp/download.jsp?s=1&l=298%2F2003

Možná podoba odkazů na tyto zdroje v textu:

… (Vyhláška č. 73/2005 Sb., § 3, odst. 2, písm. a).

… (Vyhláška č. 73/2005 Sb., § 3, odst. 1, písm. b–d).

… (Vyhláška č. 73/2005 Sb., § 3, odst. 1–3).

… (Vyhláška č. 73/2005 Sb., § 3–7).

… (Vyhláška č. 166/2007 Sb., čl. I, odst. 2).

… (Vyhláška č. 166/2007 Sb., čl. I, II).

… (Vyhláška č. 298/2003 Sb., § 4, odst. 2, písm. b).

… (Vyhláška č. 298/2003 Sb., § 5, 6).

V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. běžným řezem písma název citované vyhlášky,

2. předložka „In:“,

3. kurzívou text: „Sbírka zákonů České republiky“,

4. v hranaté závorce se uvádí typ nosiče zdroje, v případě webových stránek tu má být: … [online],

5. rok vydání citovaného zákonu ve Sbírce zákonů České republiky,

6. částka, ve které citovaný zákon vyšel, pokud tento údaj není k dohledání, neuvádí se,

7. rozsah stran, na kterých se citovaný zákon ve Sbírce zákonů České republiky nachází,
např.: s. 503–508 (mezi číslicemi musí být pomlčka, ne spojovník), pokud tento údaj není k dohledání, neuvádí se,

8. pokud je u zdroje uvedeno datum poslední aktualizace, uvádí se mezi hranatou závorkou s „[online]“ a hranatou závorku s datem citování zdroje touto formou: … [online]. Aktualizováno 16. 12. 2009 [vid. 13. 8. 2011]. …,

9. v hranaté závorce datum citování zdroje, datu citování musí předcházet zkrácená podoba slova „viděno“ = „vid.“: … [vid. 9. 11. 2010], (pozn.: tvar zápisu data může být i jiný – ale v celém seznamu použitých zdrojů musí být jednotný, např.: 9. 11. 2010, 09.11.2010, 9. listopadu 2010, 2010-11-09),

10. ISSN (International Standard Serial Number), příp. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má,

11. místo dostupnosti, realizuje se to textem: „Dostupné z:“, za kterým následuje URL (Uniform Resource Locator) pro přesnou lokalizaci daného zdroje, např.: „http://aplikace.msmt.cz/Predpisy1/sb190-04.pdf“.

Pozn.: v odkazech na vyhlášky se neuvádějí konkrétní stránky, nýbrž entity, na které jsou vyhlášky děleny: paragrafy, resp. články, odstavce, písmena. Pokud citujeme z více písmen, odstavců, paragrafů apod., tak se uvádí rozsah (např. písm. b–e). Jestliže citujeme celou vyšší entitu – např. celý odstavec, již neuvádíme entitu nižší – písmeno. Viz příklady výše.