Nápověda k formuláři Podklad pro zadání bakalářské/diplomové práce studenta

Student v informačním systému STAG ve formuláři Podklad pro zadání bakalářské/diplomové práce studenta vyplní následující položky.

Téma česky = název závěrečné práce v jazyce, ve kterém je napsána (tzn. že ve většině případů se bude jednat o češtinu)

Název anglicky = název závěrečné práce v anglickém jazyce

Vedoucí práce – student vybere z rolovacího menu schváleného vedoucího své závěrečné práce.

Zásady pro vypracování – student po předchozí domluvě s vedoucím závěrečné práce uvede cíl(e) své závěrečné práce, požadavky na zpracování závěrečné práce a metodu/-y.

Seznam doporučené literatury – student uvede bibliografické citace 5−10 základních informačních zdrojů. Zápisy provede v souladu s modifikací normy ČSN ISO 690, která je závazná na té katedře, na které student závěrečnou práci bude odevzdávat (blíže viz Moodle, kurz Průvodce studenta FP tvorbou odborné (závěrečné) práce, kapitolu Odkazy a bibliografické citace).

Last modified: Wednesday, 10 February 2016, 9:41 AM