Nápověda k formuláři Údaje o bakalářské/diplomové práci studenta

V IS/STAG ve formuláři Údaje o bakalářské/diplomové práci studenta student vyplní body 1, 2, 3, dále body 6−13 a bod 18. (Body 15 a 16 se automaticky převádí z Podkladu pro zadání bakalářské/diplomové práce studenta. Student zkontroluje, zda text v bodech 15 a 16 přesně odpovídá Zadání bakalářské/diplomové práce. Body 14 a 17 zadává do systému katedra, které přísluší daný studijní obor, a na které bude závěrečná práce obhajována. Katedra později vloží i posudek vedoucího závěrečné práce a oponenta a soubor s průběhem obhajoby).

Student v informačním systému STAG ve formuláři Údaje o bakalářské/diplomové práci studenta vyplní následující položky:

_1. Hlavní téma = název závěrečné práce v jazyce, ve kterém je napsána.

_2. Název dle studenta = název závěrečné práce v jazyce, ve kterém je napsána.

_3. Název v angličtině = název závěrečné práce v anglickém jazyce.

_4. Souběžný název – není nutné vyplňovat.

_5. Podnázev – není nutné vyplňovat.

_6. Anotace (krátký popis práce) = anotace v českém jazyce.

_7. Klíčová slova (oddělujte čárkou) = klíčová slova v českém jazyce.

_8. Anotace v angličtině (krátký popis práce) = anotace v anglickém jazyce.

_9._Anglická klíčová slova (oddělujte čárkou) = klíčová slova v anglickém jazyce.

10. Přílohy volně vložené = počet příloh, které jsou volně přiložené k závěrečné práci (např. CD s obrazovou, zvukovou aj. dokumentací apod.).

11. Přílohy vázané v práci = počet a typy příloh vevázaných do závěrečné práce.

12. Rozsah práce = celkový počet stran závěrečné práce až po stránku se seznamem příloh včetně (strany s přílohami se do rozsahu práce nezapočítávají).

13. Jazyk práce – uvádí se jazyk, v němž je závěrečná práce napsána.

14. Záznam průběhu obhajoby – zadává příslušná katedra.

15. Zásady pro vypracování – student zkontroluje, že znění této položky plně koresponduje s jeho Zadáním bakalářské/diplomové práce.

16. Seznam doporučené literatury – Student zkontroluje, že znění této položky koresponduje s jeho Zadáním bakalářské/diplomové práce.

17. Oponent práce – zadává příslušná katedra.

18. Vedoucí práce = vedoucí závěrečné práce dle Zadání bakalářské/diplomové práce

Elektronická forma kvalifikační práce Elektronická podoba závěrečné práce, kterou student vkládá do IS/STAG je identická s tištěnou verzí závěrečné práce, kterou předloží k obhajobě (tedy včetně zadání práce). Pro elektronickou verzi student použije formát PDF. Pokud student vybavil svoji závěrečnou práci volnými přílohami (přílohami, které jsou z důvodů svého rozměru, rozsahu či nosiče volně přiložené k závěrečné práci), vloží je rovněž v elektronické podobě do IS/STAG (spolu se závěrečnou prací v jednom souboru formátu ZIP).

Posudek oponenta – zadává příslušná katedra.

Posudek vedoucího – zadává příslušná katedra.

Soubor s průběhem obhajoby – zadává příslušná katedra.


Last modified: Thursday, 27 September 2012, 2:44 PM