Základní terminologické vymezení

Bibliografická citace:

  • pořizujeme si ji o každé knize, článku aj. informačních zdrojích, které jsou pro nás důležité, resp. které použijeme v BP/DP;
  • obsahuje údaje nezbytné k jednoznačné identifikaci příslušného informačního zdroje;
  • jejich soupis (označovaný obvykle např. jako: Seznam literatury, Seznam použitých zdrojů, Literatura) se uspořádává buď v abecedním pořadí dle prvního prvku (obvykle příjmení autora, příp. název citovaného zdroje), nebo v numerické posloupnosti, která koresponduje s pořadím odkazů v textu (jednotlivé citace jsou očíslovány odpovídajícími číslicemi).

Odkaz:

  • stručná forma citace, která je umístěna buď přímo v textu, nebo je připojená ve formě poznámky pod čarou (poznámka pod čarou může být na konci stránky, na konci kapitoly, příp. až na konci celého textu);
  • slouží k identifikaci zdroje, ze kterého byla citována určitá pasáž textu;
  • slouží k přesnému určení umístění citované části textu v rámci citovaného zdroje (např. u tištěných zdrojů musí být uváděna stránka, ze které bylo citováno, resp. parafrázováno);
  • musí obsahovat tolik údajů, aby byla zajištěna jednoznačná korespondence mezi odkazem a bibliografickou citací.
Last modified: Thursday, 27 September 2012, 2:43 PM