2020/21
Cílem předmětu je vyrovnání heterogenních vstupních jazykových dovedností v rovině poslechu s porozuměním a ústního projevu. Z jazykových prostředků je zvýšená pozornost věnována opakování, prohloubení a automatizaci základních morfosyntaktických struktur daného cizího jazyka a správné produkci jeho zvukové stránky. Veškeré osvojované jazykové činnosti jsou komunikativně zakotveny a mají výrazný činnostní charakter. V rovině implicitně nacvičované gramatické stránky cílového jazyka je zvláštní pozornost věnována interferenčním jevům. Uvažovaná vstupní referenční úroveň: rozvinutá B1 (receptivní dovednosti), rozvinutá B1 (produktivní dovednosti). Uvažovaná výstupní úroveň: plně rozvinutá B1 (receptivní dovednosti), plně rozvinutá B1 (produktivní dovednosti).

Cílem předmětu je představit základní teorie, principy a metody výuky anglického jazyka (ELT) a osvětlit procesy učení se cizímu jazyku a jeho výuky. Témata zahrnují škálu oblastí, včetně teorie učení se, řízení třídy či výuky slovní zásoby.