2020/21
Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí v oblasti obrábění abrazivními a nekonvenčními metodami. Studenti získají znalosti o jejich technologických možnostech, teoretické podstatě, úběru materiálu, produktivitě, dosahova-ných kvalitativních parametrech a důsledcích na integritu povrchu. Seznámí se s hodnocením ekonomických a ekologických aspektů těchto technologií. Metody obrábění jsou založené na hromadném rychlostním mikrořezání velmi jemnými zrny brusiva nebo využívají pro úběr materiálu netradiční moderní fyzikální a fyzikálně - chemické principy.
Základní pojmy v oblasti metrologie (jednotka, etalon, apod.) a pojmy potřebné ke správnému vyhodnocení výsledku měření (chyby a nejistoty). Principy a metody užívané pro jednoduchá i složitější rozměrová měření. Dále je předmět zaměřen na měření na souřadnicových měřicích strojích a seznamuje se základy konstrukce prostorových měřicích zařízení, s principy měření, odměřovacími systémy, dotekovými a bezdotekové sondami a s vyhodnocováním a zpracováním naměřených dat.
Cílem předmětu je seznámení s problematikou strojírenské metrologie a technologií montáže.
Význam tohoto interdisciplinárního předmětu pro studenty spočívá v tom, že je seznamuje se základ-ními principy a nástroji řízení výroby při technologiích slévání, svařování, tváření kovů (lisování), tváře-ní plastů, obrábění a při montáži. Východiskem jsou teoretické základy technologického projektování pro jednotlivé prostorové struktury, projektové rozbory, kapacitní propočty při zohlednění požadavků bezpečnosti, hygieny práce a ergonomických hledisek.
Pro řízení strojírenské výroby jsou zásadní ekonomická hlediska, při výuce předmětu se proto studenti seznamují se základními poznatky v oblastech operativního řízení výroby, řízení výrobních provozů, technické a technologic-ké přípravy výroby a technické obsluhy výroby. Předmět rovněž seznamuje studenty se "Štíhlou výrobou", "Výrobním systémem Toyoty" (JIT, JIDOKA, KAIZEN). Znalostní součástí jsou také produkční systémy: MRP, MRPII, OPT, KANBAN.
Předmět navazuje na předmět Technologie obrábění a aditivní technologie s cílem prohloubit teoretické znalosti v dané oblasti.
Cílem předmětu je seznámení s problematikou technologie obrábění a aditivní technologie.
Předmět seznamuje studenty se základními poznatky v oblastech: teoretické základy technologie obrábění, jednotlivé způsoby obrábění nástroji s definovanou a nedefinovanou geometrií břitu, nekonvenční metody obrábění a základy automatizace obrábění.
Předmět seznamuje studenty se základními poznatky v oblastech: teoretické základy technologie obrábění, jednotlivé způsoby obrábění nástroji s definovanou a nedefinovanou geometrií břitu, nekonvenční metody obrábění a základy automatizace obrábění.
Předmět je zaměřen na základní obory ve strojírenství a seznamuje studenty s technologiemi a výrobními postupy používanými ve strojírenské výrobě, a to jak v kusové, tak sériové a hromadné. Samostatná část je věnována základům strojírenské metrologie. Vedle toho jsou prezentovány základní typy strojních součástí, mechanismů, motorů a pracovních strojů.