2022/23
Seminář je zejména přípravou na bakalářskou práci a na obhajobu bakalářské práce. Obsah předmětu budou tvořit tematické celky: 1. Formální požadavky na BP, téma koncept práce 2. Zásady pro vypracování BP. 3. Právní ochrana výsledků. 4. Odborná literatura, citace a forma uvedení do BP. 5. Práce s literaturou, elektronické databáze. 6. Struktura BP. 7. Originalita práce. 8.-13. Rešerše bakalářské práce. 14. Obhajoba rešerše bakalářské práce, prezentace dosavadních znalostí.
Předmět navazuje na Konstruování I, II virtuálním prostorovým konstruováním s pomocí počítače s 3D CAD programem firmy PTC. Cílem je praktické zvládnutí parametrického konstruování součástí strojů. Základy tvorby profilů, práce se stromovou strukturou s důrazem na shodnost modelu a výkresu v oblasti kótování, rozměrových a geometrických tolerancí a drsností povrchů. Editace a generování dvourozměrné technické dokumentace, vyhotovení výrobních strojírenských výkresů. Obsah cvičení: 1. Informace o předmětu, podklady, základní orientace v systému CREO postupy a funkce. 2. Základní funkce modelování předloha 1,2,3. 3. Pokročilejší funkce modelování předloha 4,5,6 4. Pokročilejší funkce modelování předloha 4,5,6 5. Tolerance, drsnost povrchu postupy a funkce. 6. Modelování zápočtových dílů skicář nebo rotační díl, nerotační díl podklady od vyučujícího. 7. Postup tvorby modelu odlitku předloha 7,8. 8. Modelování zápočtového dílu. 9. Odlitek, reálný díl z duralu. 10. Pokročilé funkce modelování - tažení předloha 9. 11. Postup tvorby plechového dílu předloha 10. 12. Vytváření 2D dokumentace k 3D tělesu postupy a funkce. 13. 2D dokumentace (výkresy) k zápočtovým modelům. 14. Zápočtový test - jednoduchý model a výkres.
Předmět navazuje na CAD I, virtuálním prostorovým konstruováním s pomocí počítače s 3D CAD programem firmy PTC. Cílem je samostatné zkonstruování 3D modelu sestavy dle 2D předlohy. Generování výkresu sestavení, kusovník a pozice. Vypracování dvou zadaných výrobních výkresů z této sestavy. Obsah cvičení: 1. Informace o předmětu, tvorba sestavy předloha 1- Část I. 2. Informace o předmětu, tvorba sestavy předloha 1- Část II. 3. Použití databáze normalizovaných dílů předloha. 2. 4. Zadání zápočtové sestavy, vkládání standardních dílů z www stránek distributorů, výrobců. 5. Zadání zápočtové sestavy, vkládání standardních dílů z www stránek distributorů, výrobců. 6. Zadání zápočtové sestavy, vkládání standardních dílů z www stránek distributorů, výrobců. 7. Zadání zápočtové sestavy, vkládání standardních dílů z www stránek distributorů, výrobců. 8. Modelování zápočtové sestavy. 9. Tvorba 2D dokumentace k 3D sestavě předloha 3 - Část I. 10. Tvorba 2D dokumentace k 3D sestavě předloha 3 ? Část II. 11. 2D dokumentace (výkres) sestavy. 12. 2D dokumentace (výkres) sestavy. 13. Odevzdání sestavy, zápočet. 14. Odevzdání sestavy, zápočet.

Cílem předmětu je získání a prohloubení znalostí v oboru zkoušení strojních výrobků a experimentální činnosti. Celková sestava experimentu, rozčlenění na jednotlivé etapy a jejich význam. Vlastnosti a parametry měřicích řetězců, kalibrace, chyby měření. Nejčastěji používané snímače fyzikálních veličin, principy činnosti, praktické provedení a použití. Tematické okruhy: 1. Experiment a jeho úloha při vývoji výrobku 2. Budiče 3. Měřicí a záznamové zařízení 4. Měřicí řetězec a elektromagnetické rušení, principy zapojení a ochrany 5. Vlastnosti komponentů měřicího řetězce, analogová část, číslicová část, principy činnosti, kvantování, vzorkování, chyby měření 6. Snímače pro měření základních fyzikálních veličin z oblasti mechaniky pevných těles (posuv, síla, zrychlení, tlak, teplota 7. Snímače pro měření deformací - tenzometrie

The aim of the subject is to acquire and deepen the knowledge in the field of testing of machine products and experimental activities. Total experiment set, division into individual stages and their significance. Properties and parameters of measuring strings, calibration, measurement errors. The most commonly used sensors of physical quantities, principles of operation, practical design and use. Thematic areas: 1. Experiment and its role in product development 2. Drivers 3. Measuring and recording equipment 4. Measurement chain and electromagnetic interference, principles of connection and protection 5. Characteristics of the measuring chain components, analogue part, digital part, principles of operation, quantization, sampling, measurement errors 6. Sensors for measurement of basic physical quantities from the field of solid state mechanics (feed, force, acceleration, pressure, temperature 7. Deformation sensors - strain gauge

Cílem předmětu je rozšíření a prohloubení znalostí konstruování částí a mechanismů strojů. Obsah předmětu tvoří tyto tematické celky: 1. Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace. Základní požadavky na technické výkresy. Zhotovení strojírenských výkresů s přihlédnutím k funkčním a výrobním požadavkům. Normy. 2. Technická dokumentace. 3. Základy zobrazování. Pravoúhlé promítání na více průměten. Průniky, zobrazování v řezech a průřezech. 4. Základní metody kótování na technických výkresech. Zvláštní způsoby kótování. Technologičnost kótování. 5. Předpis jakosti povrchu na technických výkresech. 6. Tolerování na technických výkresech. Předepsané a Nepředepsané tolerance délkových a úhlových rozměrů. 7. Tolerování na technických výkresech. Předepsané a Nepředepsané geometrické tolerance. 8. Tolerování na technických výkresech. Soustava tolerancí a uložení ISO. Rovnocenná uložení. 9. Tolerování na technických výkresech. Přesnost v rozměrových obvodech. 10. Předpis polotovarů a konstrukčních materiálů. Normalizované konstrukční prvky. 11. Svařované a pájené spoje, lepené. sdrápkové, slisované. 12. Výpočty ozubených kol, výrobní výkresy ozubených kol, pružin. 13. Výrobní výkresy ozubených soukolí, převodovky. 14. Moderní metody tvorby výkresové dokumentace.