2018/19
Předmět materiály pro tkáňové inženýrství se dá rozdělit do čtyř na sebe navazujících částí. První se zabývá úvodem do biologie buňky. V této části se studenti seznámí se základními biologickými pojmy, buněčnou stavbou a buněčnými tkáněmi. Druhá část seznamuje studenty s tkáňovým inženýrstvím a materiály pro tkáňové inženýrství a to jak vlákennými tak nevlákennými. Třetí část popisuje jednotlivé buněčné tkáně s důrazem na požadavky na materiály pro jejich náhradu a seznamuje studenty se současným stavem a trendy daného oboru. Na závěr se studenti seznámí s technikami buněčné kultivace, analýzy vzorků a legislativou spojenou s aplikací nových materiálů do klinické praxe.
Získat ucelený souhrn všech aplikací textilií a textilních materiálů používaných v automobilech. Pro jednotlivé kategorie aplikací jsou sledovány požadavky, testování, výrobní technologie, výrobní postupy a používané materiály.
Detailní popis průmyslových textilií používaných jako geotextilie, kompozity, filtry, akustické izolace a bariérové izolace. Důraz je kladen na vztah mezi konstrukcí textilního materiálu a požadavky, které jsou na něj kladeny. Sledovány jsou též metody hodnocení vlastností textilních materiálů.
Na vybraných příkladech aplikace textilií ukazuje oblasti využití technických textilií, způsoby jejich výroby i úprav, jejich specifické vlastnosti i používané suroviny.
Teoretické předpoklady pro odhad vlastností technických textilií. Na vybraných příkladech aplikace textilií ukazuje oblasti využití technických textilií, způsoby jejich výroby i úprav, jejich specifické vlastnosti i používané suroviny.
Na vybraných příkladech jsou ukázány možnosti "opracování" textilních odpadů na druhotné suroviny, popisuje technologické postupy recyklací (downcycling, recycling) i vybraná zařízení, popisuje technologické postupy zpracování druhotných surovin do výroby.