2018/19

Předmět Biomechanika seznamuje účastníky kurzu se stavbou lidského těla a jeho fungováním, dále ukazuje na hlavní výzkumné metody zaměřené na provádění pohybových analýz, jako jsou kinematografická či dynamografická vyšetřovací metoda, EMG, apod. Účastníci kurzu se učí stanovit těžiště těla a jeho jednotlivých segmentů, seznamují se se sofistikovanými systémy umožňujícími modelování v biomechanice, dále řeší otázku umělých náhrad kloubů, učí se provádět analýzu chůze.

Předmět uvádí základní teoretické poznatky z kmitání mechanických soustav, z rotorové dynamiky a seznamuje s moderními výpočtovými metodami v této oblasti. Systémy s jedním stupněm volnosti. Budící silové účinky. Frekvenční odezva systému na obecné periodické buzení. Diskrétní systémy s více stupni volnosti. Kmitání nelineárních soustav. Kmitání jednorozměrných lineárních kontinuí. Podélné a torzní kmitání hřídelů. Metoda konečných prvků pro problémy kmitání. Problém vlastních hodnot a modální analýza. Základy rotorové dynamiky. Minimalizace přenosu dynamických sil. Stroje s rázovými a periodickými silovými účinky.
Student samostatně vypracuje řešení zadané úlohy.
Zkouška - schopnost aplikace přednaášené látky na rovinné a prostorové případy statiky bodu, tělesa a soustavy těles (mechanizmy, prutové soustavy). Vnitřní statické účinky. Pasivní odpory. Těžiště geometrických a hmotných útvarů. Mechanická práce.