2019/20
Proudění kapalin a plynů v dlouhých potrubích, úzkých mezerách, v tryskách a difuzorech, definice účinností trysek a difuzorů. Proudění v plynovém ejektoru, definice účinnosti. Místní a třecí ztráty, výpočty potrubních sítí. Tepelné výměníky - bilanční rovnice, Reynoldsovo a Nusseltovo číslo. Diferenciální a integrální tvary základních bilančních rovnic proudění tekutiny, rovnice kontinuity, toku hybnosti, toku energie a toku entropie. Základní vlastnosti tekutin, stlačitelnost, viskozita, povrchové napětí. Laminární a turbulentní proudění, energetická kaskáda v turbulentním proudění, turbulentní kinetická energie, disipace, turbulentní vazkost, rozdělení modelů turbulentní vazkosti. Základy výpočtů v programu ANSYS-Fluent, podmínky konvergence, analýza výsledků, modelování proudění v blízkosti stěn, podmínka hodnoty y+.
Uvedený předmět podává základní informaci o energetice a energetických strojích pro celý obor Konstrukce strojů a zařízení. U jednotlivých druhů energetických strojů je výuka vedena snahou o konstruktérský přístup, tj. vedle důkladného pochopení základů oběhů i o stanovení hlavních rozměrů, výběr vhodných konstrukčních materiálů pro daný účel atd.
V rámci předmětu jsou vyučovány základní mechanismy přenosových jevů. Hlavními tématy jsou: Bilanční rovnice, Eulerův a Lagrangeův popis, základní mechanismy přenosu tepla, stacionární a nestacionární vedení tepla, konvektivní přenos tepla, přenos tepla při změně skupenství, přenos tepla zářením, metody výpočtu součinitele ozáření. Přenos hmoty molekulární difusí, konvektivní přenos hmoty, současný přenos tepla a hmo-ty, Reynoldsova analogie, Chilton-Colburnova analogie.
Předmět popisuje základní znalosti v oblasti termomechaniky a problematiky sdílení tepla aplikovaných především na technické vědy strojního zaměření. Věnuje se otázkám aplikace termodynamických procesů v návrhu zařízení, pochopení funkce a vyjádření účinností procesů a strojů.

Zákony termodynamiky. Termodynamika ideálních plynů, řešení jednoduchých dějů a oběhů. Termodynamika reálných plynů a par. Směsi ideálních plynů. Vlhký vzduch. Vybrané nevratné procesy. Základy přenosu tepla (kondukcí, konvekcí a radiací).