2019/20
Studenti se během semestru seznámí se základy klinického vyšetřování se zvláštním zaměřením na funkční zátěžovou diagnostiku, s posuzováním schopnosti k pohybové aktivitě, se základy sportovní traumatologie a specifiky provádění pohybových aktivit v různých věkových kategoriích a prostředí.
Studenti se seznámí se základy fyziologie tělesných cvičení, neurofyziologií, s reakcí a adaptací na tělesnou zátěž, s extrémními vlivy prostředí na tělesný výkon, se zátěžovou funkční diagnostikou. Požadované vstupní znalosti fyziologie člověka na úrovni požadavků ke zkoušce z FYZ.
Posluchač získá přehled o základních biochemických a fyziologických procesech probíhajících v lidském těle v souvislosti s příjmem potravy. Seznámí se základy zdravé výživy a specifiky výživy vybraných skupin osob včetně sportovců.
Cílem předmětu je seznámit studenty s různými metodami regenerace.
Student získá přehled o základních biochemických a fyziologických procesech probíhajících v lidském těle v souvislosti s příjmem potravy. Seznámí se základy zdravé výživy a specifiky výživy vybraných skupin osob včetně sportovců.
Cílem předmětu je nástin problematiky zdravého způsobu života a pravidel první pomoci v teoretické, ale především praktické rovině. Představení co nejširší nabídky možných alternativ pohybových aktivit pro udržení kondice a zdraví, prevenci nemocí a sociálně patologických jevů. Řešení obecné krizové situace související s ohrožením života nebo zdraví člověka, poskytování první pomoci včetně právní odpovědností při poskytování první pomoci. Základy ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí.

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou základních biomechanických principů, s otázkami lokomoce člověka, s charakteristikou biomechaniky tělesných cvičení. Studenti se seznámí s pohybem cvičence z hlediska mechaniky a se základními metodami a prostředky v experimentální biomechanice tělesných cvičení.