2019/20
Cilem predmetu je osvojení zakladnich poznatků a dovedností z oblasti duševní hygieny a zdraveho zpusobu zivota a zaroven podora hlubsiho poznani sebe sama v souvislosti se snahou o sebereflexi a osobnostní růst.
Cílem předmětu je seznámit studenty s principy psychohygieny.
Předmět se zabývá vývojovou psychologií.
Předmět je koncipován jako teoretický předmět v systému společenských věd. Poskytuje orientaci v základních psychologických pojmech, seznamuje s vývojovými změnami v rámci jednotlivých psychických procesů.
Cílem je seznámit studenty se vznikem a funkcí rodinných systémů, s koncepcí rodiny, s rolemi a místem jednotlivých členů v rodině a vlivem rodiny na prožívání dětí. Kurz předkládá v ucelené struktuře vývoj dítěte od narození až po dospívání a odchod z rodiny s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých fází vývoje a jejich odrazu v rodinném systému. Kurz představuje druhy rodinné výchovy, vliv matky a otce na děti obou pohlaví. Kurz propojuje teorii s praktickým náhledem. Ve větší míře se pozastavuje nad patologickými jevy v rodině a dysfunkčními rodinami. V neposlední řadě kurz přináší kasuistiky, které nastiňují potřeby dítěte přicházejícího z dysfunkčního prostředí. Záměrem je připravit budoucí učitele a vychovatele na možné odlišnosti, se kterými se mohou u žáků z dysfunkčních rodin setkat, a na možnosti intervence. Zároveň si klade za cíl poskytnout studentům ucelenější obraz o prožívání dětí a možnostech ovlivnění jejich výchovy výchovnými styly. Součástí kurzu je návštěva Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Liberci.
Předmět posluchačům poskytne přehled o mnohostranné podmíněnosti průběhu duševního vývoje člověka, jeho základních etapách a možných vývojových problémech. Pozornost je věnována nejenom časným fázím ontogeneze lidské psychiky, ale rovněž psychologickým otázkám souvisejícím s časnou a střední dospělostí, rodičovstvím, problematikou zralého věku a také významu aktivního stáří. Získané poznatky napomohou studentům při volbě věkově přiměřených výchovně vzdělávacích metod a přispějí k lepšímu porozumění osobnostním zvláštnostem účastníků edukačního procesu.
Předmět posluchačům poskytne přehled o mnohostranné podmíněnosti průběhu duševního vývoje člověka, jeho základních etapách a možných vývojových problémech. Pozornost je věnována nejenom časným fázím ontogeneze lidské psychiky, ale rovněž psychologickým otázkám souvisejícím s časnou a střední dospělostí, rodičovstvím, problematikou zralého věku a také významu aktivního stáří. Získané poznatky napomohou studentům při volbě věkově přiměřených výchovně vzdělávacích metod a přispějí k lepšímu porozumění osobnostním zvláštnostem jednotlivých žáků.
Předmět rozšiřuje informace o sexuálním chování člověka a možnostech jeho ovlivnění výchovou v rodině, ve škole i v mimoškolních zařízeních. Studenti se seznámí se současným stavem zkoumání a realizace sexuální výchovy, zorientují se v literatuře. Součástí bude i osvojení vybraných aktivizačních metod vhodných pro sexuální výchovu. Studenti pak sami připraví a následně zhodnotí a realizují aktivity vhodné pro sexuální výchovu ve vybrané věkové skupině.