2019/20
Bakalářskou prací prokazuje student tvůrčí zralost a osvojení znalostí a dovedností potřebných k architektonickému navrhování na úrovni absolventa bakalářského stupně studia.

Realizační hostující ateliér „design and build“ nebo také „learning by doing“ je zacílený na studenty, kteří si chtějí vyzkoušet na vlastní kůži celý proces vzniku krátkodobého objektu od navrhování - přes výběr materiálu - až po vlastní realizaci. Výsledkem ateliéru je krátkodobá letní instalace ve veřejném prostoru v centru Liberce, která zároveň doplní festival Anifilm.

ZADÁNÍ semestrálního úkolu

Během semestru navrhnout instalaci, zpracovat prováděcí výkresy a výpis materiálu, rozpočet realizace, rozmyslet způsob provedení a s tím spojené potřebné nářadí případně řemeslnou výpomoc, instalace objektu vlastníma rukama, přímá zkušenost práce s materiálem, nároky na vedení stavby, prezentace a archivace projektu.

FUNKCE instalace

Vytvořit příjemné architektonizované místo - meeting point, odpočinková zóna, posezení, stínění, prostorový a konstrukční experiment a sezonní poutač pro festival ve veřejném prostoru města.

KLIENT

Je město Liberec které instalaci financuje, s podporou Kanceláře architektury města – KAM Liberec, které instalaci následně převezme a bude spravovat. Instalace zároveň doprovází festival Anifilm. Klientem je v konečném důsledku veřejnost, která instalaci bude používat.

MÍSTO

Veřejný prostor města. Výběr a analýza místa je součástí semestrálního úkolu v prvních dnech. Zmapování a popsání míst vhodných pro instalaci, s tím souvisí i zhodnocení a popis míst pro instalaci zdánlivě vhodných, ale reálně nepoužitelných. Dojdeme k jednoduchému popisu stavu veřejného prostoru Liberce.

LIMITY NÁVRHU pro projekt design and build

krátkodobá instalace ve veřejném prostoru, to znamená konstrukce přístupná 24/7

případné omezení zvoleného místa (jiné akce, průjezdy, nerovnost terénu ...)

finanční limit pro materiál (založení, dřevo, spojovací materiál, nátěry, plachty, osvětlení....), transport, zapůjčení potřebného nářadí

realizace formou studentského 5 denního workshopu (musíte zvážit i své fyzické možnosti)

- potřeby klienta, který financuje realizaci

týmová práce, rozsah a náročnost projektu pracuje s plným nasazením celého ateliéru, důležitou součástí bude koordinace a pohotové rozdělení si práce

POŽADAVKY

Ač se jedná o studentský projekt v rámci semestrální výuky, bude simulován na malém projektu reálný postup všemi projektovými fázemi až po realizaci. Semestr s sebou nutně nese pracovní nasazení, pečlivost, zodpovědnost, práci v týmu a práci rukama i s nářadím. Odměnou bude zkušenost, kterou student během akademického projektu běžně nezíská a zhmotnění návrhu během krátké doby.

DATA

Data a informace budeme společně sdílet na disku, jedná se o týmovou práci. Data a složky budeme v názvu datovat a srozumitelně třídit.

SEMESTRAL TASK

Installation features

Design a nice architectural place - think about: meeting place, rest area, seating, shading, construction experiment and seasonal banner for the festival in the public space of the city Liberec.

CLIENT
It is the city of Liberec, with the support of the Office of Architecture of the City = KAM Liberec. Installation accompanies the Anifilm festival. The client is the public, which will use it.

PLACE
City public areas. Mapping and description of places, including the evaluation and description of the locations seemingly available, but actually unavailable. We will come to a simple description of the state of Liberec's public space.

LIMITS OF THE PROPOSAL for the design and construction project
- limitation of installation is public space, 24/7 accessible design
- possible limitation of the selected place (other events, passages, terrain ...)
- financial limit for material (foundation, wood, fasteners, paints, sheets, lighting ...), transport, lease of necessary tools
- realization during student atelier for 5-day workshop 
- the needs of the client who funds the installation
- teamwork, scope and difficulty of work with full deployment of own studio, tasks related to coordination and prompt division of work

REQUIREMENTS
Although participating in a student project in the framework of semester teaching, a small project will simulate real progress through all project phases to successful. The semester necessarily entails work commitment, diligence, personnel, teamwork and hands-on work. The reward will be experience, participants during the academic project will not normally gain and materialize the proposal over time.

DATA
Data and information are available on google disk, available to the whole team.

Samostatná architektonická práce na zadané téma, dokládající zralost studenta potřebnou k ukončení studia a získání titulu inženýr architekt
Výuka práva souvisejícího s výkonem povolání architekta/urbanisty, zahrnuje podrobný výklad práva veřejného, a to předpisů práva stavebního (stavební zákon, prováděcí vyhlášky) a rámcový výklad široké škály navazujících právních předpisů práva veřejného [péče o zdraví, péče o přírodní a krajinné bohatství, péče o kulturní bohatství, informace a informační systémy, infrastruktura dopravní a technická, požární ochrana, bezpečnost práce a technických zařízení, technická normalizace, metrologie a státní zkušebnictví, správní řád a přestupkové a trestní právo].
V kursu Stavba měst 1 (SM1) výklad základních pojmů, metody a metodiky stavby měst (územního plánování), vývoje osídlení a jeho forem (morfogeneze strukturální a funkční) od prehistorie osídlení, se zvláštním zaměřením na klíčová období vývoje kultury měst evropského civilizačního okruhu a dalších nejvýznamnějších civilizačních okruhů - Přední Východ, Indie a indický subkontinent, Dálný Východ, Amerika a americké kultury severní, střední a jižní Ameriky, až po globální současnost. Výklad je zaměřen na kategoriální pojmy a specifické metody a jejich místo v myšlení o městu a jeho výstavbě (člověk, prostor, místo, cesta-pohyb, architektura, kultura, .....) v širších civilizačně kulturních souvislostech a je ukončen souhrnem k jednotlivým základním typům urbánního prostoru veřejného a soukromého a prostoru krajinného.