2020/21
Předmět je zaměřen na etické otázky vykonávání ošetřovatelské profese. Seznamuje s integrací etických principů do Etického kodexu sester. Dotýká se i etických problémů v jednání a chování zdravotnického profesionála vůči klientům.
Cílem semináře je seznámit studenty s právními pojmy a instituty, získat základní orientaci v právu a naučit se pracovat s prameny práva.
Cílem předmětu je obeznámit studenty s vybranými aspekty dějin evropské kultury s důrazem na využití poznatků v rámci studia ostatních společenských věd. V centru pozornosti bude výtvarné umění, architektura, užité umění a životní styl v jednotlivých etapách kulturních dějin. Semináře budou zaměřeny na upevňování dosavadních znalostí studentů a rozšíření jejich všeobecného kulturního rozhledu formou prezentací, práce s pracovními listy, obrazovým materiálem a filmovými ukázkami.
Předmět Základy ekonomie je uvedením do ekonomické teorie, resp. makroekonomie a mikroekonomie. Obsahem první části kurzu je vysvětlení základního pojmového aparátu, principů a interakcí mezi jednotlivými procesy a jevy v makroekonomické realitě. Důraz je kladen na schopnost analýzy ekonomických problémů a orientaci v možných hospodářsko-politických opatřeních státních institucí. Druhá část se zabývá rozborem mikroekonomických problémů, umožňujících vytvoření uceleného obrazu vedoucího k racionálnímu chování ekonomického subjektu v tržním prostředí a schopnost učinit závěry vyplývající z vybraných mikroekonomicky orientovaných teorií.