2020/21
Metody tvorby virtuálních objemových modelů sestavení strojních dílů. Normalizované parametrické součásti, strojírenské nadstavby pro parametrické modelování. Generování dvourozměrné technické dokumentace výkresů sestavení, kusovníků a pozic, montážní sestavy v programu Pro/Engineer.
Předmět navazuje na CAD I, virtuálním prostorovým konstruováním s pomocí počítače s 3D CAD programem firmy PTC. Cílem je samostatné zkonstruování 3D modelu sestavy dle 2D předlohy. Generování výkresu sestavení, kusovník a pozice. Vypracování dvou zadaných výrobních výkresů z této sestavy. Obsah cvičení: 1. Informace o předmětu, tvorba sestavy předloha 1- Část I. 2. Informace o předmětu, tvorba sestavy předloha 1- Část II. 3. Použití databáze normalizovaných dílů předloha. 2. 4. Zadání zápočtové sestavy, vkládání standardních dílů z www stránek distributorů, výrobců. 5. Zadání zápočtové sestavy, vkládání standardních dílů z www stránek distributorů, výrobců. 6. Zadání zápočtové sestavy, vkládání standardních dílů z www stránek distributorů, výrobců. 7. Zadání zápočtové sestavy, vkládání standardních dílů z www stránek distributorů, výrobců. 8. Modelování zápočtové sestavy. 9. Tvorba 2D dokumentace k 3D sestavě předloha 3 - Část I. 10. Tvorba 2D dokumentace k 3D sestavě předloha 3 ? Část II. 11. 2D dokumentace (výkres) sestavy. 12. 2D dokumentace (výkres) sestavy. 13. Odevzdání sestavy, zápočet. 14. Odevzdání sestavy, zápočet.
Cílem předmětu je získání a prohloubení znalostí v oboru zkoušení strojních výrobků, experimentální činnosti: bezpečnost, vazby, volba celk.. paramaterů a nastavení, celková sestava experimentu, rozčlenění na jednotlivé segmenty a jejich význam. Nejčastěji používané snímače: typy, fyzikální princip, provedení, jejich výhody a nevýhody, zásady kalibrace,měřící zesilovače: teoretické základy funkce a zapojování s ohledem na provedení snímače.
V rámci tohoto předmětu bude vyložena teorie a problematika vybraných metod průmyslového inženýrství související s inovačním cyklem. Důraz je kladen na metody využitelné ve fázi návrhu výrobku (např. měření spotřeby práce, ergonomie), na důsledky zvoleného konstrukčního řešení inovovaného výrobku pro podnikové procesy (např. Lean Design, Value Stream Mapping, logistika, procesní ukazatele) i na technická řešení strojů a pracovišť podporující dosažení vysoké produktivity a jakosti ve výrobě inovovaných produktů (např. rychlé změny nástrojů, poka-yoke, karakuri, údržba). Cvičení jsou orientována na praktickou aplikaci vybraných metod průmyslového inženýrství v rámci inovačního týmového projektu zaměřeného na návrh technických prvků pro výrobní pracoviště. V rámci předmětu budou probrány následující tematické okruhy