2021/22
Geografie cestovního ruchu jako vědní obor. Cestovní ruch jako odvětví hospodářství. Legislativa, základní strategické dokumenty a rozvojové programy cestovního ruchu v ČR. Přehled služeb CR. Charakteristika cestovního ruchu. Regionalizace cestovního ruchu ČR. Regionalizace cestovního ruchu v Evropě. Regionalizace cestovního ruchu na ostatních kontinentech.
Cílem předmětu je seznámit studenty s charakteristikami hospodářské geografie, s vazbami na ostatní ekonomické disciplíny i s možnostmi při rozmístění a lokalizaci hospodářských aktivit. Zdůraznit hlavní trendy v globalizaci světových problémů a význam integračních tendencí a uskupení ve světovém hospodářství.
Hlavním cílem předmětu je poznání a aplikace konceptů krajinné ekologie v geografickém kontextu. Dílčími cíli jsou: a) porozumět konceptům ekosystému a geografické krajiny jako výřezu krajinné sféry b) prohloubit syntézu poznatků a metod fyzické i humánní geografie v řešení úkolů krajinné ekologie i v pedagogické praxi c) seznámit se s trendy vývoje krajiny v Evropě i ve světě
Cílem předmětu je pochopit koncept krajinné sféry jako otevřeného systému determinovaného svým okolím. Pochopit a vědět uvézt příklady na koncept interakce z hlediska krajinné sféry jako celku i interakce okolí a krajinné sféry.
Předmět je zaměřen na rozšíření všeobecných znalostí z oblasti kartografie a topografie. Cílem je seznámení se s procesem tvorby tématických map prostřednictvím osvojení si základních způsobů grafické prezentace prostorových informací.

Úplné a aktuální informace k předmětu jsou uvedeny v sylabu předmětu na webových stránkách katedry geografie.

Student získá první vhled do problematiky oborové didaktiky zeměpisu, který bude dále rozvíjet v navazujícím magisterském studiu. Udělá si první představu o přípravě a výuce v hodině zeměpisu.
Standardizace vstupních znalostí z geografie na báze geografické kognitivní konstrukce: Pojmová báze geografie, diagnostický a vstupní test. Mentální mapa, cvičení s mapou ČR, Evropy a světa, propojení s pojmovou bází kartografie. Percepce krajiny, mapování a informační objekty o krajině a jejich geografických atributech. Seznámení se s geografickou populární, odbornou a didaktickou literaturou a s geografií jako oblastí znalostí a dovedností.
Předmět vychází z požadavků RVP ZV se zaměřením na vzdělávací obor Člověk a jeho svět, na jeho tematické okruhy Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Rozmanitost přírody. Studenti jsou vedeni k přípravě komplexní a integrované zeměpisné výuky na 1. stupni ZŠ ve známém místě a území.
Předmět vychází z požadavků RVP ZV se zaměřením na vzdělávací obor Člověk a jeho svět, na jeho tematické okruhy Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Rozmanitost přírody. Studenti jsou vedeni k přípravě komplexní a integrované zeměpisné výuky na 1. stupni ZŠ ve známém místě a území.

Integrace geografické a kartografické pojmové bázy. Seznámení se s klíčovými koncepty kartografie (geometrická podstata map, kartografická zobrazení, kartometrie, dálkový průzkum Země, generalizace, symbolizace) Procvičení zručnosti čtení obsahu topografické a obecněgeografické mapy, odlišení obecněgeografického a topografického podkladu tematické mapy a analýzy tematické mapy z kartografického hlediska a z hlediska geografických informací v ní dostupných.