2021/22
Metody tvorby virtuálních objemových modelů sestavení strojních dílů. Normalizované parametrické součásti, strojírenské nadstavby pro parametrické modelování. Generování dvourozměrné technické dokumentace výkresů sestavení, kusovníků a pozic, montážní sestavy v programu Pro/Engineer.

Předmět navazuje na Konstruování I, II virtuálním prostorovým konstruováním s pomocí počítače s 3D CAD programem firmy PTC. Cílem je praktické zvládnutí parametrického konstruování součástí strojů. Základy tvorby profilů, práce se stromovou strukturou s důrazem na shodnost modelu a výkresu v oblasti kótování, rozměrových a geometrických tolerancí a drsností povrchů. Editace a generování dvourozměrné technické dokumentace, vyhotovení výrobních strojírenských výkresů. Obsah cvičení: 1. Informace o předmětu, podklady, základní orientace v systému CREO postupy a funkce. 2. Základní funkce modelování předloha 1,2,3. 3. Pokročilejší funkce modelování předloha 4,5,6 4. Pokročilejší funkce modelování předloha 4,5,6 5. Tolerance, drsnost povrchu postupy a funkce. 6. Modelování zápočtových dílů skicář nebo rotační díl, nerotační díl podklady od vyučujícího. 7. Postup tvorby modelu odlitku předloha 7,8. 8. Modelování zápočtového dílu. 9. Odlitek, reálný díl z duralu. 10. Pokročilé funkce modelování - tažení předloha 9. 11. Postup tvorby plechového dílu předloha 10. 12. Vytváření 2D dokumentace k 3D tělesu postupy a funkce. 13. 2D dokumentace (výkresy) k zápočtovým modelům. 14. Zápočtový test - jednoduchý model a výkres.

Předmět navazuje na CAD I, virtuálním prostorovým konstruováním s pomocí počítače s 3D CAD programem firmy PTC. Cílem je samostatné zkonstruování 3D modelu sestavy dle 2D předlohy. Generování výkresu sestavení, kusovník a pozice. Vypracování dvou zadaných výrobních výkresů z této sestavy. Obsah cvičení: 1. Informace o předmětu, tvorba sestavy předloha 1- Část I. 2. Informace o předmětu, tvorba sestavy předloha 1- Část II. 3. Použití databáze normalizovaných dílů předloha. 2. 4. Zadání zápočtové sestavy, vkládání standardních dílů z www stránek distributorů, výrobců. 5. Zadání zápočtové sestavy, vkládání standardních dílů z www stránek distributorů, výrobců. 6. Zadání zápočtové sestavy, vkládání standardních dílů z www stránek distributorů, výrobců. 7. Zadání zápočtové sestavy, vkládání standardních dílů z www stránek distributorů, výrobců. 8. Modelování zápočtové sestavy. 9. Tvorba 2D dokumentace k 3D sestavě předloha 3 - Část I. 10. Tvorba 2D dokumentace k 3D sestavě předloha 3 ? Část II. 11. 2D dokumentace (výkres) sestavy. 12. 2D dokumentace (výkres) sestavy. 13. Odevzdání sestavy, zápočet. 14. Odevzdání sestavy, zápočet.
1. Mechanické převody. Ozubená soukolí se šikmým ozubením. 2. Geometrie a silové poměry. Optimalizace ozubení. Skluzové poměry. Náhradní soukolí a součinitel trvání záběru. 3. Šroubová soukolí. Šnekové převody. Geometrie a silové poměry. 4. Kluzná rychlost a volba materiálu ozubení šnekových kol. Účinnost. 5. Planetové převody. Geometrie a montážní podmínky. 6. Soukolí s jednoduchými satelity. Soukolí s čelními a kuželovými koly. Kinematické vazby a silové poměry. Potenciální výkon a účinnost. 7. Planetové převody s dvojitými satelity. Geometrie a montážní podmínky. 8. Soukolí s čelními a kuželovými koly Kinematické vazby. Silové poměry. 9. Kmitání hřídelů. Ohybové kmitání. Pohybové rovnice. 10. Kritické otáčky. Torzní kmitání hřídelů. Absorbéry a tlumiče kmitů. 11. Pružiny kovové. Spirálová a válcová šroubovitě vinutá pružina zkrutná. 12. Talířová pružina. Návrh pružiny. Zatěžovací charakteristika a tuhost. 13. Pryžové pružiny. Deskové a objímkové pružiny. 14. Výpočet tuhosti podélné a zkrutné. Geometrie a silové poměry.
Cílem předmětu je získání a prohloubení znalostí v oboru zkoušení strojních výrobků a experimentální činnosti. Celková sestava experimentu, rozčlenění na jednotlivé etapy a jejich význam. Vlastnosti a parametry měřicích řetězců, kalibrace, chyby měření. Nejčastěji používané snímače fyzikálních veličin, principy činnosti, praktické provedení a použití. Tematické okruhy: 1. Experiment a jeho úloha při vývoji výrobku 2. Budiče 3. Měřicí a záznamové zařízení 4. Měřicí řetězec a elektromagnetické rušení, principy zapojení a ochrany 5. Vlastnosti komponentů měřicího řetězce, analogová část, číslicová část, principy činnosti, kvantování, vzorkování, chyby měření 6. Snímače pro měření základních fyzikálních veličin z oblasti mechaniky pevných těles (posuv, síla, zrychlení, tlak, teplota 7. Snímače pro měření deformací - tenzometrie

The course is focused on knowledge improvement in the area of industrial products testing and experimental work: safety, correlation, overall parameters and experiment setup, remarks on main elements. Most common sensors: physical principle, design, their advantages and disadvantages, calibration rules. Amplifiers for measurement, theoretical function principles, selection and connection with respect to the sensor design.

Cílem předmětu je rozšíření a prohloubení znalostí konstruování částí a mechanismů strojů. Obsah předmětu tvoří tyto tematické celky: 1. Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace. Základní požadavky na technické výkresy. Zhotovení strojírenských výkresů s přihlédnutím k funkčním a výrobním požadavkům. Normy. 2. Technická dokumentace. 3. Základy zobrazování. Pravoúhlé promítání na více průměten. Průniky, zobrazování v řezech a průřezech. 4. Základní metody kótování na technických výkresech. Zvláštní způsoby kótování. Technologičnost kótování. 5. Předpis jakosti povrchu na technických výkresech. 6. Tolerování na technických výkresech. Předepsané a Nepředepsané tolerance délkových a úhlových rozměrů. 7. Tolerování na technických výkresech. Předepsané a Nepředepsané geometrické tolerance. 8. Tolerování na technických výkresech. Soustava tolerancí a uložení ISO. Rovnocenná uložení. 9. Tolerování na technických výkresech. Přesnost v rozměrových obvodech. 10. Předpis polotovarů a konstrukčních materiálů. Normalizované konstrukční prvky. 11. Svařované a pájené spoje, lepené. sdrápkové, slisované. 12. Výpočty ozubených kol, výrobní výkresy ozubených kol, pružin. 13. Výrobní výkresy ozubených soukolí, převodovky. 14. Moderní metody tvorby výkresové dokumentace.