2021/22
Výuka předmětu probíhá souběžně s povinným předmětem Statika, vychází tedy ze základů nauky o působení sil, přechází k řešení staticky určitých přímých a lomených nosníků, kloubových nosníků Gerberových, trojkloubových oblouků a rámů. Pro staticky neurčité rámové konstrukce je použito přehledné deformační metody odvozené na základě Mohrových vět. Zdůrazněn je význam ohybové tuhosti konstrukcí zejména při vodorovném zatížení, a její vliv na koncept konstrukce stavby. Ve cvičeních jsou uváděny početní příklady.
Předmět probíhá současně s povinným základním předmětem Statika. Navazuje na tento předmět a dále rozvíjí a prohlubuje znalosti studentů v oblasti stavební mechaniky a pružnosti a pevnosti. Probírá se problematika excentrického zatížení průřezů, kroucení prutů, stabilitní problémy - vzpěr a klopení prutů. Úvod do problematiky řešení staticky neurčitých konstrukcí a seznámení studentů s modelováním konstrukcí na počítačích a s použitím výpočetní techniky ve statice stavebních konstrukcí. Chování konstrukcí s ohledem na změny tuhosti jednotlivých prvků, interakce stavby s podložím.
Cílem předmětu je seznámení studentů se železobetonem jako stavebním materiálem, s možnostmi jeho využití v pozemním stavitelství a architektuře a následně seznámení s prvky železobetonových konstrukcí, s jejich dimenzováním a vyztužováním. Technické vlastnosti čerstvého i zatvrdlého betonu, speciální betony a jejich použití. Základy teorie spolehlivosti a teorie navrhování konstrukcí, zatížení konstrukcí, mezní stavy, navrhování konstrukcí podle norem. Základy dimenzování hlavních železobetonových prvků, vyztužování základních prvků. Seznámení studentů s betonářskými výkresy.
Cílem předmětu je seznámení studentů s navrhováním železobetonových budov a konstrukcí různých typů a účelů, včetně jejich základů. Součástí předmětu jsou také základy navrhování zděných budov, včetně jejich rekonstrukcí. Železobetonové základy plošné i hlubinné, bílé vany suterénů budov, podlahové desky. Navrhování běžných železobetonových budov monolitických i prefabrikovaných, stropní konstrukce na větší rozpětí, zastřešení prostorů velkých rozpětí železobetonovými skořepinami a membránami, vysoké železobetonové stavby, stavby z pohledového betonu. Základy navrhování zděných staveb. Rekonstrukce železobetonových i zděných staveb.

Advanced architecture presentation

This course helps you to develop architecture presentation skills in new and interactive media across diverse creative disciplines. You will learn how to stage architecture as a built object. Moreover, be prepared to get your hands dirty by digging into your city history and future, get familiar with data and politics to question popular architectural narratives. Test your innovative power and diverse social media to attract your followers to architecture topics. And finally, compete in teams with your colleagues to design and run the best architecture center ever!

Základy inženýrské geologie obsahující základy petrologie, hydrogeologie a zakládání staveb.
Základní pojmy statiky. Geometrie sil (tj. jejich skládání a rozkládání a uvádění do rovnováhy). Průřez nosného prvku a jeho charakteristiky (těžiště, plocha, moment setrvačnosti, modul, poloměr setrvačnosti a elipsa setrvačnosti).
Statické řešení příhradových soustav (a určení osových sil v nich) a plnostěnných nosníků ( a určení ohybových momentů, posouvajících a normálových sil v nich). Přetvoření a napětí. Posouzení a návrh konstrukce.
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy statiky stavebních konstrukcí v rozsahu staticky určitých rovinných konstrukcí.