2021/22
Předmět podává přehled trendů automatizace strojírenské výroby, podrobněji charakterizuje soudobé prostředky automatizace, pokládá akcent na automatickou manipulaci a aplikaci průmyslových robotů, objasňuje základní principy jejich činnosti, předkládá přehled přístupů k tvorbě automatických a robotizovaných pracovišť s vyspělou senzorikou. Podrobně analyzuje jednotlivé oblasti aplikačního nasazení a inovativní potenciál průmyslových a servisních robotů.
Cílem předmětu je praktická projektová příprava k řešení simulačních úloh zejména z oblasti konstrukce strojů dle profilace studia se zaměřením na výrobní a zpracovatelské stroje, stroje a linky na výrobu nanovlákenných struktur, průmyslové roboty a jednoúčelové stroje nebo energetická zařízení. Předmět je zakončen odevzdáním zprávy a prezentací výsledků před komisí. Témata jsou zadána z průmyslové praxe a výzkumné činnosti pracoviště.
Předmět poskytuje přehled o strojní výrobě skla. Jsou prezentovány výrobní stroje a zařízení z oblasti sklářského průmyslu, včetně popisu jednotlivých výrobních technologií. Svým obsahem i rozsahem odpovídá současným požadavkům sklářského průmyslu na odborné znalosti strojních inženýrů.
Předmět předkládá charakteristiku skelných materiálů, vymezuje rozdíl mezi sklem a sklovinou a podrobně analyzuje jejich vlastnosti. Je podána teorie tavení skla, sklářské tavicí agregáty a teorie tvarování a chlazení skla. Jsou ukázány základní technologické postupy automatické výroby a zpracování skla, včetně přehledu principů a významu zpracovatelských a zušlechťovacích procesů při výrobě skla. Cílem je seznámit studenty se základy současné moderní a automatické sklářské technologie s důrazem na používaná zařízení a stroje.
The subject presents characteristics of glass materials, defines a difference between glass and glass melt and analyses their properties. The theory of glass melting, glass melting furnace, and theory of forming and annealing is given. Basic technological processes of automated glass production and processing are shown, including an overview of principles. Importance of treatment and processing of glass with new usable properties. The aim is to acquaint students with the basics of modern and automatic glass technology with an emphasis on used equipment and machines.
Základní pojmy, charakteristika skelného stavu, rozdíl mezi sklem a sklovinou. Vlastnosti skla, vlastnosti skloviny. Sklářské suroviny, vsázka. Teorie a technologie tavení, tvarování a chlazení skla. Způsoby, principy a význam zpracování a zušlechťovacích procesů. Klasifikace a charakteristika technologií výroby bižuterních skleněných polotovarů, specifika zpracování a zušlechtění skleněné bižuterie.