2021/22
Předmět se zaměřuje na aplikaci fyzikálních a analytických metod pro hodnocení vlastností plastů a plastových dílů.
The aim of the course is to acquire deeper knowledge in the field of analysis and monitoring metal forming technological processes. Student will get detailed information about methods and possibilities of scanning technical quantities involved in the process and outcome of the metal forming process. The principle, course and methodology of evaluation the basic destructive and non-destructive tests used in metal forming for evaluation material and technological properties of processing metals will be explained. Moreover, the importance of standardized and technological forming tests for technical practice will be explained as well. For typical representatives of materials designed for forming (deep-drawing steels and strength materials, Al alloys, corrosion-resistant materials, etc.) will be performed the focused experimental tests necessary for the definition of basic and advanced numerical deformation models used in the branch of metal forming. The education of course also familiarizes student´s knowledge in low-cycle and high-cycle fatigue testing of different types of materials and formed products. On the basis of performed experiments, mathematical approximations of the measured data will be explained and realized and examples of their further processing by the statistical hypothesis tests.
Cílem předmětu je seznámit posluchače s typy a funkcí vybraných strojů a zařízení používaných v rámci technologií svařování, tváření a slévání.
The goal of this course is to provide students with an understanding of types and functions of chosen machines and devices used in the area of casting, metal forming and welding technologies.
Cílem předmětu je získání poznatků o možnostech výroby technických součástí a sestav pomocí technologií tváření kovů a zpracování plastů. V rámci předmětu student získá informace o základních technologiích objemového a plošného tváření kovů a dále pak o technologiích zpracování plastů a jejich kompozitů.
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními materiály běžně využívanými v technické praxi a s jejich technologickým zpracováním. Bude zde představena a vysvětlena vnitřní stavba kovů mající vliv na materiálové vlastnosti, mechanizmy vzniku slitin a to pro železné i neželezné materiály. Z technologií pak budou představeny základy třískových i netřískových technologií se svými výhodami, nevýhodami a specifiky. Principy jednotlivých technologií budou reálně předvedeny v rámci cvičení.
Cílem předmětu je rozšíření a prohloubení znalostí ohledně technologií na zpracování plastů a kompozitů.
Cílem předmětu je rozšíření a prohloubení znalostí teoretických dějů ve slévárenství. Studenti se seznámí s teoretickými základy chemických a tepelných procesů ve slévárenských formách, aplikací zákonů hydromechaniky na proudění tavenin ve vtokových soustavách forem a dále aplikací výpočtů těchto zákonů. Teoretické poznatky budou představeny při aplikacích na vybrané technologie a materiály se zřetelem na výběr vhodné metody a optimalizaci technologického postupu včetně např. výpočtů vtokových soustav, tepelných procesů ve slévárenských formách, sdílení tepla a jeho aplikace. Studenti budou dále seznámeni s následujícími oblastmi slévárenské problematiky: stanovení teplotních polí ve stěně formy, fyzikálně-chemické zákonitosti krystalizace a tuhnutí odlitků a jejich výpočty, aplikace dilatačních jevů v jednotlivých fázích utváření odlitku ve slévárenských formách, teplotní nehomogenita odlitků a vznik a odstraňování vnitřních pnutí v odlitcích a v neposlední řadě s problematikou kvality odlitků. Je předpoklad, že studenti budou připraveni na aplikaci slévárenství v současném trendu Průmyslu 4.0.
Předmět seznamuje posluchače s postupy a zákonitostmi při výrobě svařovaných konstrukcí od konstrukčního zpracování, přes výběr materiálu, vlastní výrobu až po přejímku zákazníkem. Součástí je i stanovení podmínek použití (statické, dynamické zatěžování), či zpracování cenové nabídky. Dále je předmět zaměřen na popis a aplikace progresivních technologií vhodných pro malo i velkosériovou výrobu svařovaných konstrukcí.