2021/22
Základní vlastnosti tekutin, hydrostatika, relativní rovnováha, hydrodynamika nevazké a vazké nestlačitelné tekutiny, laminární a turbulentní proudění, hydraulické ztráty, proudění plynů a par, dynamické účinky proudu tekutiny, zařízení pro dopravu a stalčování tekutin.
Základní vlastnosti tekutin, hydrostatika, relativní rovnováha, hydrodynamika nevazké a vazké nestlačitelné tekutiny, laminární a turbulentní proudění, hydraulické ztráty, proudění plynů a par, dynamické účinky proudu tekutiny, zařízení pro dopravu a stalčování tekutin.
Předmět se věnuje základním jevům v oblasti termomechaniky a jejich aplikaci na oblast chytrých technologií. Věnuje se otázkám aplikace termomechanických procesů v návrhu zařízení, přeměny energie a vyjádření účinností procesů.
This subject presents the basic information about power engineering and power machines. The designers approach to selected power machines is used. That means not only the good understanding of the machine theory and characteristics, but the calculation of basic dimensions, the choice of appropriate materials and so on.
Předmět popisuje základní znalosti v oblasti termomechaniky a problematiky sdílení tepla aplikovaných především na technické vědy strojního zaměření. Věnuje se otázkám aplikace termodynamických procesů v návrhu zařízení, pochopení funkce a vyjádření účinností procesů a strojů.
Thermodynamic laws, thermodynamics of ideal gas, solving simple processes and cycles. Thermodynamics of real gases and vapours. Mixtures of ideal gases. Humid air. Selected irreversible processes. Fundamentals of heat transfer (conduction, convection and radiation).
Základní rovnice a vztahy pro simulaci proudění tekutin, formulace matematických modelů, okrajové a počáteční podmínky, generování výpočetní sítě a její kvalita, diskretizace a přesnost řešení, konvergence úlohy a metody ke zlepšení konvergence, metoda konečných prvků, výpočet a modelování turbulence, turbulentní modely RANS, LES a hybridní turbulentní modely, paralelní výpočty a její efektivnost. Problémy vícefázového proudění pro nestlačitelnou tekutinu. Příklady CFD pro různé problémy.
Termodynamické vlastnosti reálných látek. Energetické a entropické tvary Gibbsových fundamentál- ních rovnic a využití vlastností energetických funkcí pro popis termodynamických vlastností. Termo- dynamické vlastnosti v průběhu fázových změn. Termodynamické vlastnosti ideálních a reálných směsí. Vybrané statě termodynamiky vícesložkových systémů, v nichž probíhají chemické reakce.
Termodynamické vlastnosti reálných látek. Energetické a entropické tvary Gibbsových fundamentál ních rovnic a využití vlastností energetických funkcí pro popis termodynamických vlastností. Termo dynamické vlastnosti v průběhu fázových změn. Termodynamické vlastnosti ideálních a reálných směsí. Aplikace postupů řešení na technické problémy.
Thermodynamics properties of the real matter. Energetic and entropy form of the Gibbs fundamental equations and the use of the energetic function properties to the thermodynamics properties. Thermo-dynamics properties during the phases changes. Thermodynamics properties of the ideal and real mixtures. The Selected Parts of the Thermodynamics of the multi-component systems with chemical reactions. The application of the method of solution to the technical problem.