2021/22
I. FILOZOFIE JAKO TRANSCEDENTÁLNÍ OTÁZKA 1. Tázání po podmínkách možnosti zkušenosti a bytí jako vodítko evropské filozofie. 2. Objev otázky po obecném předpokladu u Platóna. 3. Objev otázky po konkrétním jsoucnu u Aristotela. 4. Konzervativní a revoluční výklad antické filozofie ve vztahu k otázce krásy. 5. Nietzscheho pojetí dionýského principu a dnešní kultura techno. 6. Základní otázka dramatu u Aristotela a Nietzscheho, 7. Smysl rituálu antického a jeho odlesky v dvacátém století (vídeňský akcionismus). 8. Jedno jako transcendentální kategorie. 9. Smyslová skutečnost a tzv. MIMÉSIS. 10. Plnost a prázdnota: řecká MÚSIKÉ a próza. Problém novověké hudebnosti. 11. Metafyzika konfrontována s uměním neboli je umění věděním? 12. Umění jako obrat a jako vybočení: postavení anonymního umělce a umělce pojmenovaného. 13. Filozofie Kantova formuluje transcendentální otázku po kráse. 14. Vznešenost a krása. Reflexe ve dvacátém století.Bibliografie Studium se opírá o tři okruhy literatury. První se čte v seminářích v ukázkách a tvoří ho základní klasické spisy. Druhý slouží jako doprovod k přednáškám a tvoří ho přehledové monografie současného umění a filozofické rozbory jednotlivých uměleckých děl a směřování uměleckého dění. Třetí okruh obsahuje spisy k esejům studentů, zahrnuje problém anarchismu a vzpoury umělce v kontextu dějin umění a v kontextu společenském
III. REVOLTA A KONZERVATIVNÍ POSTOJ 1. Pokrok v umění a cíle pokroku neboli utopie a realita. 2. Revoluce a dekadence v umění a ve filozofii po roce 1800. 3. Vize osvobození v revoluci 1848: Richard Wagner a Gottfried Semper. 4. Vize proletářských revolucí a anarchismus. 5. Umělcovo poslání v revoluci. 6. Zásady konzervativní filozofie: teorie vkusu. 7. Měšťanská společnost a revolta avantgard 8. Dada jako světový názor. 9. Futurismus jako teorie stroje. 10. Surrealistická vize společnosti a komunismus. 11. Květinové společenství a jeho zdroje 12. Odpoutání se v opojení realizace dionýského principu v současnosti. 13. Vstup do Platónovy jeskyně v internetu. 14. Tělo jako překážka medializace. IV.1. Psychoanalýza a osvobození: proti zotročení schematy. 2. Druhy smrti a oběť: body art a exibicionismus. 3. Rychlost a mizení smrti: svoboda venku. 4. Vznášení se a virtuální tělo: svoboda doma. 5. Pohlaví a erós neboli sexuální revoluce. 6. Tanec jako osvobození. 7. Estetika techno a filozofie techniky. 8. "Již jen nějaká perverze nás může zachránit." 9. Mezi masovou kulturou a snobstvím: virtuální kýč. 10. Cyberspace a klasická definice prostoru. 11. Revolta existencialistická a revolta virtuální: etika internetu. 12. Touha a tělo neboli vlastní hranice. 13. Ticho a spánek neboli inženýři lidských duší. 14. Nesmrtelnost neboli umění a chvíle.Bibliografie Studium se opírá o tři okruhy literatury. První se čte v seminářích v ukázkách a tvoří ho základní klasické spisy. Druhý slouží jako doprovod k přednáškám a tvoří ho přehledové monografie současného umění a filozofické rozbory jednotlivých uměleckých děl a směřování uměleckého dění. Třetí okruh obsahuje spisy k esejům studentů, zahrnuje problém anarchismu a vzpoury umělce v kontextu dějin umění a v kontextu společenském.