2021/22
Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí v oblasti obrábění abrazivními a nekonvenčními metodami. Studenti získají znalosti o jejich technologických možnostech, teoretické podstatě, úběru materiálu, produktivitě, dosahova-ných kvalitativních parametrech a důsledcích na integritu povrchu. Seznámí se s hodnocením ekonomických a ekologických aspektů těchto technologií. Metody obrábění jsou založené na hromadném rychlostním mikrořezání velmi jemnými zrny brusiva nebo využívají pro úběr materiálu netradiční moderní fyzikální a fyzikálně - chemické principy.
Cílem předmětu je seznámení s metrologií. Obsah předmětu tvoří tyto tematické celky: 1. Členění metrologie. Organizace působící v oblasti metrologie ČR a jejich hlavní úkoly. 2. Legislativní a technické dokumenty v metrologii. Zákony, vyhlášky MPO, normy ČSN a předpisy z metrologie. 3. Terminologie v metrologii. 4. Metrologie a řízení kvality ve výrobním procesu a službách obecně. Zákony a nařízení vlády. Normy ČSN. 5. Podniková metrologie. Metrologické pracoviště. Fyzikální a technické veličiny. Měřicí metody. 6. Principy etalonáže. Návaznost etalonů a měřidel. Etalonáž základních jednotek SI soustavy. 7. Ověřování měřidel. Ověřování měřidel v praxi. 8. Kalibrace měřidel. Kalibrace měřidel v praxi. Stanovení rekalibračních intervalů. 9. Přesnost měření a měřicích přístrojů. Chyby měření. Chyby naměřených hodnot, chyby přímých a nepřímých měření, výsledky opakovaných měření. 10. Nejistoty měření. Standardní nejistota, kombinovaná a rozšířená nejistota. 11. Navrhování a vyhodnocování experimentu měření. Matematicko-statistické základy vyhodnocení měření. 12. Exkurze do ČMI (Český metrologický institut) OI Liberec. Praktické ukázky kalibrací a ověřování měřidel. 13. Metrologie a řízení kvality v oblasti zpracování kovů, plastů a kompozitů. 14. Novinky v oblasti měřicí a automatizační techniky v ČR i zahraničí.
Cílem předmětu je seznámení s problematikou strojírenské metrologie a technologií montáže.
Studenti získají znalosti o nástrojích zvyšujících produktivitu ve strojírenské výrobě. Při výuce předmětu se seznámí: a) se základními principy systémů pro polohování a upínání a jejich prvky (speciální a ovládací prvky), b) s ručními a automatizovanými montážními systémy, jejich strukturou a prvky (zásobníky, dopravní-ky, podavače manipulátory, roboty), operačními jednotkami (montážní přípravky a nástroje) a zařízení-mi pro vzájemnou orientaci.
Cílem předmětu je seznámení s projektováním technolgických procesů a automatizací výroby - systémové pojetí technolgického projektování, metodika navrhování výrobních a montážních postupů, metodika projektování strojírenské výroby, struktura výrobního procesu, metodika tvorby pracovních míst etc.
Cílem předmětu je seznámení s problematikou technologie obrábění a aditivní technologie.
Předmět seznamuje studenty se základními poznatky v oblastech: teoretické základy technologie obrábění, jednotlivé způsoby obrábění nástroji s definovanou a nedefinovanou geometrií břitu, nekonvenční metody obrábění a základy automatizace obrábění.
Předmět u studentů rozšiřuje znalosti o teoretických základech technologického projektování pro jed-notlivé prostorové struktury. Studenti se seznámí s projektovými rozbory, kapacitními propočty, návrhy projektů strojírenské technologie pro danou úroveň projektu, též s řešením požadavků bezpečnosti, hygieny práce a ergonomickými hledisky.
Předmět je zaměřen na základní obory ve strojírenství a seznamuje studenty s technologiemi a výrobními postupy používanými ve strojírenské výrobě, a to jak v kusové, tak sériové a hromadné. Samostatná část je věnována základům strojírenské metrologie. Vedle toho jsou prezentovány základní typy strojních součástí, mechanismů, motorů a pracovních strojů.